Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ne­ap­si­kęs­da­mi ne­te­si­mų pa­ža­dų, pe­da­go­gai ruo­šia­si strei­kui

„Ma­nau, kad strei­kas rei­ka­lin­gas, nes per il­gai derėjomės, tikėjo­me Vy­riau­sybės bei Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to (ŠMS) mi­nis­te­ri­jos pažadais“, – re­dak­ci­jai apie pa­si­ren­gi­mą strei­kuo­ti sa­ko Plungės pro­fe­si­nių or­ga­ni­za­cijų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­ninkė Sta­nis­la­va Ka­ju­tienė ir pri­du­ria, kad mo­ky­to­jas tu­rė­tų už­dirb­ti vi­du­ti­niš­kai 1000 Eur į ran­kas.

Pa­sak pro­fe­si­nių or­ga­ni­za­ci­jų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kės, jie ti­kė­jo­si, kad su­si­ta­ri­mai bus vyk­do­mi, ta­čiau pa­ža­dai lie­ka pa­ža­dais.
„Švie­ti­mo sri­ty­je yra la­bai daug pro­blemų. Apie jas nuo­lat kal­ba­me ŠMS mi­nis­te­ri­jo­je. Da­bar yra ak­tu­a­lus visų ben­dro­jo ug­dy­mo grandžių pe­da­go­gi­nių dar­buo­tojų dar­bo užmo­kes­tis: iki­mo­kyk­li­nio ir priešmo­kyk­li­nio ug­dy­mo dar­bo užmo­kesčio ko­e­fi­cientų žir­klių pa­nai­ki­ni­mas, pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­listų ko­e­fi­cien­to di­di­ni­mas, visų mo­ky­tojų ko­e­fi­cien­to di­di­ni­mas 10 proc., aukštųjų mo­kyklų dėsty­tojų ko­e­fi­cientų di­di­ni­mas 15 proc. Di­delė pro­ble­ma yra ta, kad į mo­kyk­las ne­at­ei­na jau­ni mo­ky­to­jai. Kad juos pri­trauk­tu­me, rei­ka­lin­ga di­din­ti pra­de­dančių mo­ky­tojų at­ly­gi­ni­mus. Ma­nau, mo­ky­to­jas turėtų vi­du­ti­niškai uždirb­ti 1000 Eur į ran­kas, nes švie­ti­mas įta­ko­ja vi­sas vals­tybės gy­ve­ni­mo sri­tis“, – re­dak­ci­jai sa­kė S. Ka­ju­tie­nė.
Pir­mi­nin­kė taip pat ma­no, kad rei­kia ska­tin­ti mo­ky­to­jus sen­jo­rus užleis­ti dar­bo vie­tas jau­ni­mui. Tam rei­ka­lin­ga di­din­ti išei­ti­nių kom­pen­sa­cijų dydį.
Dėl iš­var­din­tų da­ly­kų, anot S. Ka­ju­tie­nės, ir ren­gia­mas strei­kas. Įspė­ja­ma­sis strei­kas pla­nuo­ja­mas lap­kričio 28 die­ną; pra­džio­je vyks tik 2 va­lan­das.
Pa­sak pir­mi­nin­kės, Plun­gės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos pla­nuo­ja da­ly­vau­ti strei­ke, ta­čiau ku­rios kon­kre­čiai, ji dar ne­ga­li tiks­liai pa­sa­ky­ti. Tai bus ži­no­ma šios sa­vai­tės pa­bai­go­je ar­ba ki­tos pra­džio­je.

„Vis­kas pri­klau­sys, nuo biudžeto svars­ty­mo Sei­me“, –

re­dak­ci­jai apie pla­nuo­ja­mą strei­ką sa­kė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kultūros ir spor­to sky­riaus vedėjas Gin­tau­tas Ri­mei­kis.
„Ži­nau, kad strei­kas pre­li­mi­na­riai pla­nuo­ja­mas ant­ro­je lap­kričio mėne­sio pusėje. Visų pir­ma turėtų vyk­ti įspėja­ma­sis strei­kas (trukmė – 3 va­lan­dos). Jei si­tu­a­ci­ja ne­si­keis, ga­li įvyk­ti 3 dienų strei­kas, o po to profsąjungų at­sto­vai Lie­tu­vos lyg­me­ny­je spręs dėl ne­ter­mi­nuo­to strei­ko. Kol kas nėra tiks­liai aišku, kiek mo­ky­tojų da­ly­vautų strei­ke ir kiek įstaigų tai pa­liestų. De­ta­les sužino­si­me tik po biudžeto svars­ty­mo Sei­me. Profsąjun­ga įsi­pa­rei­go­jo mus in­for­muo­ti apie pla­nuo­ja­mus veiks­mus, nes šiuo me­tu de­ri­na­mi strei­ko do­ku­men­tai at­sižvel­giant į ga­lio­jančius teisės ak­tus“, – apie si­tu­a­ci­ją sa­kė G. Ri­mei­kis.

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai