Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Iš­rink­ti ge­riau­si že­mai­tiš­kų ei­lių skai­to­vai, ke­liau­sian­tys į to­les­nį eta­pą

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras ai­dė­jo nuo že­mai­tiš­kų ei­lių. Že­mai­čių tar­mės my­lė­to­jai ir puo­se­lė­to­jai rin­ko­si į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą, kur sep­tin­tą­jį kar­tą vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ja­ma vai­kų ir su­au­gu­sių­jų šven­tė-kon­kur­sas „Skaitīmā že­mai­tėškā“.

Jau tra­di­ci­niu ta­pu­sia­me ren­gi­ny­je pa­no­ro su­da­ly­vau­ti net 27 skai­to­vai ir 2 te­at­ro gru­pės. Kon­kur­so da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į tris am­žiaus gru­pes: prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus ir 1–4 kla­sių gru­pė (15 da­ly­vių), 5–8 kla­sių (9 da­ly­viai) bei 9–12 kla­sių ir su­au­gu­sių­jų gru­pė (5 da­ly­viai). Ten­ka pa­ste­bė­ti, kad šie­met kon­kur­se da­ly­vių ge­ro­kai ma­žiau, per­nai jų skai­čius sie­kė per 50.
Kaip vi­sa­da, skai­to­vus ver­ti­no kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja, ku­rios pir­mi­nin­kė – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė kul­tū­rai Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė. Ki­ti ko­mi­si­jos na­riai: Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jo­no Lan­ku­čio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dia­na Ci­pa­rie­nė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas, že­mai­čių drau­gi­jos na­rys, Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų te­at­ro „Ruo­da“ ak­to­rius Man­tas Vir­žin­tas, Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, te­at­ro „Ruo­da“ ak­to­rė Ilo­na Mons­ta­vi­čie­nė, Rie­ta­vo sav. Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Ie­va Kim­tie­nė.
Ren­gi­nio ve­dė­jams Dai­no­rai ir Džiu­gui ta­rus svei­ki­ni­mo žo­dį, šven­tę mu­zi­ki­niu kū­ri­niu pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jas Al­gi­man­tas Krėpš­ta ir mo­ki­nys Lu­kas Smil­ge­vi­čius. Iš­kart po to į sce­ną li­po skai­to­vai. Vi­siems da­ly­viams bib­lio­te­kos l. e. p. di­rek­to­rė Ri­ta Di­čiū­nie­nė įtei­kė pa­dė­kas už da­ly­va­vi­mą kon­kur­se.
Prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir 1–4 kla­sių gru­pė­je ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Rie­ta­vo Kle­o­po Ogins­kio mo­kyk­los te­at­ro sky­riaus moks­lei­viai (To­mas Ab­ro­ma­vi­čius, Lie­pa Dauk­šai­tė, Au­gus­tė Lu­ky­tė, Ka­jus Vyš­niaus­kas, Ad­ri­ja Puš­ko­riū­tė, Ga­bi­ja Če­le­di­nai­tė ir Vy­tau­tas Nor­bu­tas). Jie pa­ro­dė po­eti­nę kom­po­zi­ci­ją pa­gal Bi­ru­tės Leng­ve­nie­nės kū­ri­nį „Žal­gi­ris y-ga-ga“. Moks­lei­vius kon­kur­sui pa­ruo­šė Vin­cas An­driuš­ka. Šio­je gru­pė­je pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Si­mui Da­ni­le­vi­čiui (Tve­rų gim­na­zi­ja, Me­din­gė­nų sky­rius), skai­čiu­siam In­gos Gra­maus­kie­nės kū­ri­nį „Mo­na pruo­jekts“.
5–8 kla­sių gru­pė­je ant­rą­ją vie­tą pel­nė Do­vi­lė Ar­laus­kai­tė (Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja), su V. Gal­kon­tai­tės kū­ri­niu „Var­liš­ki nuo­ty­kiai“. Ge­riau­siu šios gru­pės skai­to­vu pri­pa­žin­tas Er­lan­das Rim­kus (Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja), skai­tęs S. Pet­rei­kie­nės kū­ri­nį „Kor­mis“ ir B. Die­kon­tie­nės „Aduo­mie­lis ė ka­tė­nie­lis“.
9–12 ir su­au­gu­sių­jų gru­pė­je ant­rą­sias vie­tas da­li­no­si du da­ly­viai: Ge­no­vai­tė Čes­naus­kie­nė su sa­vo kū­ry­bos ei­lė­mis „Ėš pra­ei­tė­is“ ir „Api Rė­i­ta­va“ bei Rie­ta­vo mė­gė­jų te­at­ro „Ruo­da“ ak­to­rės su po­eti­ne kom­po­zi­ci­ja „Že­mai­čių že­mė“ pa­gal J. Ku­bi­liaus ir J. Jan­kaus­kio ei­les (rež. V. An­driuš­ka). Pir­mą­ją vie­tą pel­nė Dei­vy­das Radž­vi­las (Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja) su A. Rač­kaus kū­ri­niu „Keists pa­si­ma­tyms“.
Vi­si pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti di­plo­mais bei ke­lia­la­piais į ki­tą kon­kur­so eta­pą, ku­ris vyks lap­kri­čio 29 d. Skuo­de.

Da­lia BARCYTĖ

 

Nuotraukoje: Poetė G. Česnauskienė su mokiniais, skaičiusiais jos kurtas eiles.

Komentarai
Kiti straipsniai