Šeštadienis, 2021 m. rugsėjo 25 d.

Eko­lo­gi­ja me­ne: pro­jek­tas „Po­kal­biai su gam­ta IV“

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą Tel­šių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Po­kal­biai su gam­ta IV“, ku­rio­je pri­sta­to­mi va­sa­rą Plun­gės ra­jo­ne vy­ku­sio me­ni­nin­kų ple­ne­ro me­tu gi­mę kū­ri­niai. Šį pro­jek­tą jau ket­vir­tus me­tus įgy­ven­di­na plun­giš­kiams ge­rai ži­no­ma VšĮ „Van­dens Bokš­tas“, o pa­ro­dos ir ple­ne­ro ko­or­di­na­to­rius – Nar­vai­šiuo­se gy­ve­nan­tis šiuo­lai­ki­nio me­no kū­rė­jas Juo­zas Lai­vys. Šių­me­ti­nė­je pa­ro­do­je, ku­ri veiks iki gruo­džio ant­ros die­nos, pri­sta­to­mi de­šim­ties me­ni­nin­kių, gy­ve­nan­čių ir ku­rian­čių Že­mai­ti­jo­je, dar­bai. Tarp­tau­tiš­ku­mo pro­jek­tui su­tei­kia kū­rė­jos iš kai­my­ni­nės Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ro­dy­mas. Su­ma­ny­mą iš da­lies re­mia Tel­šių re­gio­no kul­tū­ros ta­ry­bą.

Per pa­ro­dos ati­da­ry­mą pro­jek­to ko­or­di­na­to­rius J. Lai­vys ak­cen­ta­vo, jog „pas­ta­ruo­ju me­tu pa­sa­ko­ji­mai eko­lo­gi­jos te­ma me­ne vis daž­niau žu­do ne­eko­lo­giš­ko­mis ap­im­ti­mis, to­dėl šiais me­tais pri­sta­ty­da­mi su­ma­ny­mą, sten­gia­mės neper­si­steng­ti spaus­din­ti­nių žen­klų at­žvil­giu ir teks­to gau­sa. La­ko­niš­ko­se fo­to­gra­fi­jo­se pa­lie­ka­ma dau­giau vie­tos vi­zu­a­lu­mui, o žiū­ro­vui lei­džia­ma pa­čiam su­si­kur­ti pa­sa­ko­ji­mą ap­žiū­rint kon­kre­čių me­ni­nin­kių idė­jų vi­zu­a­lias rep­re­zen­ta­ci­jas“.
Kal­bant apie kon­teks­tą, rei­kia pa­ste­bė­ti jog su­ma­ny­mas „Po­kal­biai su gam­ta IV“ re­a­li­zuo­tas vis di­des­nį ži­no­mu­mą įgau­nan­čio­se Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se. Jo tiks­las – pro­duk­ty­viai pa­nau­do­ti erd­ves, be­si­drie­kian­čias ato­kiau nuo stam­bes­nių pra­mo­ni­nių ir kul­tū­ri­nių cen­trų. Nors pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se, ku­rio­se kaip pa­slau­ga me­ni­nin­kams vyks­ta dva­si­nės eko­lo­gi­jos ri­tu­a­lai, šiuo at­ve­ju kal­ba­ma apie ki­to­kio po­bū­džio eko­lo­gi­ją me­ne. Po­kal­biuo­se su gam­ta kū­ri­niai nė­ra lai­do­ja­mi, jie – tar­si trum­pam fi­zi­niu pa­vi­da­lu at­si­ran­dan­čios kū­ri­nių sie­los, ku­rių at­vaiz­dai iš­lie­ka tik iš paukš­čio skry­džio už­fik­suo­to­se nuo­trau­ko­se. Pa­gal žan­rą šis su­ma­ny­mas pri­ski­ria­mas že­mės me­nui, ku­ris nė­ra po­pu­lia­rus Že­mai­ti­jo­je, ta­čiau ži­no­mas ir pri­pa­žįs­ta­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je. To­kio po­bū­džio sa­vi­raiš­kai pa­pras­tai bū­din­ga eko­lo­gi­nė te­ma­ti­ka. Šiuo at­ve­ju vi­sus skir­tin­gų me­ni­nin­kų su­ma­ny­mus ap­jun­gia ri­bo­tas vie­no­dų me­džia­gų pa­nau­do­ji­mas. Skir­tin­gų me­ni­nin­kų kū­ry­bi­niai su­ma­ny­mai re­a­li­zuo­ja­mi ne tik iš to­kių pat me­džia­gų, bet ir dė­lio­ja­mi iš tų pa­čių plokš­čių. Ki­taip ta­riant, tas pats seg­men­tas, tik pa­keis­da­mas sa­vo pa­dė­tį, o ne pa­vi­da­lą, da­ly­vau­ja ke­liuo­se kū­ri­niuo­se. Re­a­li­zuo­jant sai­kin­go var­to­ji­mo kon­cep­ci­ją, su­da­ro­ma pro­ga me­ni­nin­kams iš­reikš­ti sa­vo idė­jas, ku­rios di­dži­ą­ja da­li­mi at­spin­di trum­pa­lai­kio il­ge­sin­go su­si­ti­ki­mo su gam­ta mo­men­tus.
Pro­jek­te 2019 me­tais da­ly­va­vo Dai­no­ra Pet­raus­kai­tė, Jev­ge­ni­ja Ška­lio­va, Be­ata Zdra­my­tė, As­ta Šim­ke­vi­čie­nė, Ju­li­ja Do­cen­ko, Ir­ma Leš­čins­kai­tė, Jur­ga Luk­mi­nie­nė, Gab­rie­lė Gri­ciū­tė, An­to­ni­na Slo­bod­chi­ko­va, Jo­lan­ta Rim­ku­tė.
Pro­jek­to su­ma­ny­to­jo Juo­zo Lai­vio ma­ny­mu, pro­jek­tas ne­tu­rė­tų bū­ti tęs­ti­nis be­ga­ly­bė­je. Jis ga­lė­tų už­si­baig­ti pa­sie­kus ke­tu­rias­de­šim­ties da­ly­vių skai­čių ir, iš­lei­dus ka­ta­lo­gą, – bū­ti pri­sta­ty­tas kad ir pa­sau­li­nė­je Že­mai­čių dai­lės pa­ro­do­je.

Kle­o­po drau­gi­jos in­fo.

Komentarai
Kiti straipsniai