Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Tūks­tan­tis eu­rų už na­mi­nę deg­ti­nę

No­ras iš­ger­ti pi­giau kar­tais ga­li kai­nuo­ti la­bai bran­giai. Tai ga­li pa­tvir­tin­ti Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas Al­gir­das Riau­ka, įkliu­vęs pa­rei­gū­nams su na­mi­ne deg­ti­ne. Spa­lio mė­ne­sį vy­ras Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo nu­teis­tas už svai­ga­lų lai­ky­mą.

Nie­kur ne­dir­ban­tis, anks­čiau ne­teis­tas A. Riau­ka į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po rug­pjū­čio mė­ne­sį.
Vis­kas pra­si­dė­jo nuo ano­ni­mi­nio te­le­fo­ni­nio pra­ne­ši­mo – po­li­ci­jai rug­pjū­čio 27-osios va­ka­rą, apie pu­sę aš­tuo­nių, pra­neš­ta, jog A. Riau­ka su su­gy­ven­ti­ne R. G. jos vien­kie­my­je ga­mi­na ir lai­ko na­mi­nę deg­ti­nę. Ga­mi­na esą Tven­ki­nio gat­vės miš­ke, o lai­ko prie na­mų esan­čio­je dar­ži­nė­je, spin­to­je.
Siek­da­mi pa­tik­rin­ti gau­tą in­for­ma­ci­ją ir at­skleis­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką, pa­rei­gū­nai su­pla­na­vo R. G. so­dy­bo­je at­lik­ti kra­tą. Ten po­li­ci­ja pa­si­ro­dė rug­pjū­čio 29-osios po­pie­tę.
Iš­ties, pra­ne­ši­mas iš da­lies pa­si­tvir­ti­no – deg­ti­nės bu­vo, tik fab­ri­kė­lio ne­ras­ta. Svai­ga­lai ap­tik­ti ūki­nia­me pa­sta­te. Kaip nu­ro­dė pra­ne­šė­jas – me­di­nė­je spin­to­je. Vir­šu­ti­nė­je len­ty­no­je bu­vo su­dė­ti įvai­rūs al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai su ga­myk­li­nė­mis pa­kuo­tė­mis, o že­mes­nė­je len­ty­no­je bu­vo plas­tiki­niai bu­te­liai ir di­des­ni in­dai, pil­ni na­mi­nės deg­ti­nės. Iš vi­so pa­im­ti še­ši in­dai su na­mi­nu­ke, ku­riuo­se bu­vo net 70 lit­rų. Stip­ru­mas – 50 proc.
Kal­ti­na­ma­sis A. Riau­ka kal­tu pri­si­pa­ži­no ir nu­ro­dė, kad  dėl sa­vęs iš ne­pa­žįs­ta­mo vy­ro pi­giai nu­si­pir­ko na­mi­nės deg­ti­nės. Už 70 lit­rų mo­kė­jo 140 eu­rų. Pir­ko, nes pats esą daž­nai no­ri iš­ger­ti… Sa­kė, jog pa­si­dė­jo pas su­gy­ven­ti­nę, kur ir gy­ve­na, o kai ši par­va­žia­vo nuo gy­dy­to­jo, tą na­mi­nu­kę už­ra­ki­no spin­to­je.
Liu­dy­to­ja R. G. tvir­ti­no tą pa­tį. Sa­kė grį­žu­si na­mo ra­do jau gir­tą su­gy­ven­ti­nį bei na­mi­nę deg­ti­nę, to­dėl nu­ta­rė svai­ga­lus pa­slėp­ti. Die­va­go­jo­si, jog nie­kas na­mi­nės deg­ti­nės pas juos ne­par­da­vi­nė­ja.
Nors A. Riau­ka bu­vo kal­ti­na­mas pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką, nu­ma­ty­tą BK 201 straips­nio 2 da­ly­je, ku­ri reiš­kia deg­ti­nės lai­ky­mą par­da­vi­mo tiks­lu, ta­čiau tai ne­bu­vo įro­dy­ta, tad teis­mas vei­ką per­kva­li­fi­ka­vo į BK 201 str. 3 da­lį (ne­tu­rint tiks­lo pla­tin­ti).
Teis­mas at­si­žvel­gė, jog kal­ti­na­ma­sis pri­si­pa­ži­no, nu­si­kal­to pir­mą kar­tą, ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ne­baus­tas, tad skir­tą baus­mę iš­kart su­ma­ži­no treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė A. Riau­kai pa­skir­ta baus­mė – 1000 eu­rų bau­da. Ją rei­kės su­mo­kė­ti per du mė­ne­sius. Na­mi­nu­kė su vi­so­mis tal­po­mis su­nai­kin­ta.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai