Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Tra­di­ci­nė­je ru­dens šven­tė­je pa­gerb­ti ge­riau­si Plun­gės ra­jo­no žem­dir­biai

Lap­kri­čio 7-osios va­ka­rą Plun­gės kul­tū­ros cen­tre jau 26-ą kar­tą vy­ko tra­di­ci­nė ra­jo­no kai­mo žmo­nių ir žem­dir­bių šven­tė. Jos me­tu bu­vo pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ lai­mė­to­jai, gra­žiau­sių ra­jo­no kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kai ir ūki­nin­ko ūkio so­dy­bų šei­mi­nin­kai.

Kiek­vie­nais me­tais šia­me kon­kur­se kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ūki­nin­kai, įre­gist­ra­vę ūkius ūki­nin­kų re­gist­re, ak­ty­viai ūki­nin­kau­jan­tys to­se sa­vi­val­dy­bė­se, kur yra veik­lą vyk­dan­ti ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­ga. Kon­kur­so tiks­las – ska­tin­ti ūki­nin­kus pa­žan­giai ūki­nin­kau­ti sie­kiant ga­my­bos efek­ty­vu­mo ir eko­lo­gi­nės pu­siau­svy­ros, ge­riau tvar­ky­tis sa­vo ūky­je.
Pa­gerb­ti ir pa­svei­kin­ti Plun­gės ge­riau­sių ir gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čių kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kų bei žem­dir­bių į šven­tę, vy­ku­sią kul­tū­ros cen­tre, at­vy­ko gau­sus bū­rys sve­čių.
Ren­gi­nio ve­dė­ja su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė bu­hal­te­rę ad­mi­nist­ra­to­rę Eg­lę Ma­čy­tę, Tarp­tau­ti­nių ry­šių ko­or­di­na­to­rę Jo­vi­tą Mo­tie­jū­nie­nę, Sei­mo na­rius, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rę As­tą Bei­er­le Ei­gir­die­nę, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Man­tą Čes­naus­ką, me­ro pa­ta­rė­ją Žyd­rū­ną Pu­raus­kį, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­ką Ma­ri­jų Kak­tį, Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ją Ai­ri­dą Mont­vy­die­nę, Ta­ry­bos na­rius, Seimo narį Andriejų Stančiką bei kitus garbingus svečius.
Šventės pradžioje Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kunigas Kęstutis Motiejaitis pašventino duoną ir palaimino žemdirbius, dirbančius žemę.
Viena pir­mųjų svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir ra­jo­no ūki­nin­kus svei­ki­no vi­ce­me­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė. Ji lin­kė­jo sun­kiai dir­ban­tiems, že­mę my­lin­tiems ir ją puo­se­lė­jan­tiems žmo­nėms svei­ka­tos, kan­try­bės, iš­tver­mės, di­džiu­lės sėk­mės. „Ačiū už dar­bą, už duo­ną kas­die­nę ant mū­sų sta­lo. Tik jū­sų dė­ka mes ga­li­me ją rai­ky­ti. Džiu­gu, kad jū­sų ran­kos da­ro di­džius ste­buk­lus. Jos puo­se­lė­ja, ku­ria, gra­ži­na“, – dė­ko­jo vi­ce­me­rė kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ lai­mė­to­jams, gra­žiau­sių ra­jo­no kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kams bei ūki­nin­ko ūkio so­dy­bų šei­mi­nin­kams.
Šven­tė­je da­ly­va­vę LŪS at­sto­vai taip pat ­svei­kino Že­mai­ti­jos ūki­nin­kus tra­di­ci­nės ru­dens kai­mo gy­ven­to­jų ir žem­dir­bių šven­tės pro­ga. Dė­ko­jo jiems už dar­bą, kan­try­bę, tar­pu­sa­vio su­si­tel­ki­mą. Kaip sa­kė LŪS Tarp­tau­ti­nių ry­šių ko­or­di­na­to­rė J. Mo­tie­jū­nie­nė, nors me­tai bu­vo sun­kūs, rei­kia ei­ti į prie­kį ir ne­pa­si­duo­ti, iš­sau­go­ti, bet ko­kia kai­na iš­lai­ky­ti že­mės ūkį, nes Lie­tu­va – žem­dir­bių kraš­tas. „Už Lie­tu­vą tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi tik­tai ūki­nin­kams. Be jū­sų ne­bū­tų Lie­tu­vos. Ačiū už dar­bą, už tai, kad mai­ti­na­te mus, kad esa­te vals­ty­bės sau­gu­mo ga­ran­tas. Jūs – vals­ty­bin­gu­mo ašis. Pui­kiai ži­nau, kad ūki­nin­kų gy­ve­ni­mas ne­leng­vas, bet no­riu pa­pra­šy­ti di­džiu­lės kan­try­bės ir su­si­tel­ki­mo. Iš­lai­ky­ki­me že­mės ūkį ir ki­tam šimt­me­čiui. Že­mai­čiai – darbš­tūs ir už­si­spy­rę žmo­nės, tad ga­li­me pa­siek­ti la­bai daug“, – svei­kin­da­ma Plun­gės ūki­nin­kus, kal­bė­jo J. Mo­tie­jū­nie­nė.
Šven­tės me­tu pa­skelb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ lai­mė­to­jai. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ūki­nin­kai Lai­ma ir Zig­mas Gar­ben­čiai iš Žli­bi­nų se­niū­ni­jos, ant­rą­ją – Si­gi­ta ir Au­gus­tas Va­si­liaus­kai iš Ša­tei­kių se­niū­ni­jos. Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jais ta­po kal­va­ri­jiš­kiai Auš­ra ir Pet­ras Ro­jai.
Ne­li­ko ne­pa­gerb­ti ir gra­žiau­sių ra­jo­no kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Pir­mo­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mus ga­vo Ri­ta ir Ro­mu­al­das Bra­sai iš Al­sė­džių se­niū­ni­jos, ant­ro­sios – In­ga ir Vac­lo­vas Da­niai iš Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos. Tre­či­ą­ją vie­tą lai­mė­jo nau­so­diš­kiai Vir­gi­ni­ja Žu­tau­tai­tė ir Sta­sys Ste­po­na­vi­čius.
Gra­žiau­siai tvar­ko­mos ūki­nin­ko ūkio so­dy­bos šei­mi­nin­kais pri­pa­žin­ti Kris­ti­na ir Bro­nius Per­mi­nai iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos. Jie ir ta­po pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jais. Ant­rą­ją vie­tą šios no­mi­na­ci­jos ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo pla­te­liš­kiai Ra­mu­nė ir Mo­des­tas Šeč­kai, tre­či­ą­ją – Ra­mu­tė ir Vy­tau­tas Ru­bu­žiai iš Ku­lių se­niū­ni­jos.
Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas M. Kak­tys taip pat ­svei­ki­no su­si­rin­ku­sius sve­čius, ra­jo­no žem­dir­bius. „Me­tai bu­vo sun­kūs. Dau­ge­lis pa­sa­kys, kad jie mums vi­sa­da to­kie. Taip jau yra, kad įvai­rios gam­tos ano­ma­li­jos, kri­zės, bau­dos sun­ki­na žem­dir­bių dar­bą. Ta­čiau džiu­gu, kad ne­pai­sant to, Plun­gė­je jau 26-tą kar­tą su­si­rin­ko­me pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis“ lai­mė­to­jų, gra­žiau­sių ra­jo­no kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kų ir ūkio so­dy­bų šei­mi­nin­kų“, – džiau­gė­si su­si­rin­ku­siai­s į šven­tę M. Kak­tys.
Jis taip pat gė­rė­jo­si ge­rai dir­ban­čiais ūki­nin­kais bei gra­žiai be­si­tvar­kan­čiais so­dy­bų šei­mi­nin­kais. Lin­kė­jo jiems svei­ka­tos, kan­try­bės, pro­duk­ty­vių me­tų, ge­rų ir gra­žių dar­bų.
Šven­tės me­tu svei­ki­ni­mo žo­džiai lie­jo­si per kraš­tus. Svei­kin­to­jai lin­kė­jo no­mi­nan­tams ir vi­siems ra­jo­no ūki­nin­kams, žem­dir­biams, gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čių so­dy­bų šei­mi­nin­kams stip­ry­bės, svei­ka­tos, iš­tver­mės ir kan­try­bės puo­se­lė­jant že­mės ūkį.
Šven­tės me­tu links­mi­no ir pui­kią nuo­tai­ką do­va­no­jo V. Ge­ny­tė ir E. Ba­vi­ki­nas su kon­cer­ti­ne pro­gra­ma „Ra­di­jo kla­si­ka“ bei Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai.
Tra­di­ci­nio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­rius ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­rius.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: „Me­tų ūkis 2019“ lai­mė­to­jai – ūki­nin­kai Lai­ma ir Zig­mas Gar­ben­čiai iš Žli­bi­nų se­niū­ni­jos.

Komentarai
Kiti straipsniai