Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Nu­sta­ty­ti įkai­niai už pra­il­gin­tos die­nos gru­pės lan­ky­mą

Spa­lio pas­ku­ti­nę die­ną vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, kad Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je bū­tų įsteig­ta pra­il­gin­tos (po­pa­mo­ki­nės veik­los) gru­pė, skir­ta prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ug­dy­ti­niams ir pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams. Gru­pė veiks 4 va­lan­das per die­ną.

Pa­tvir­tin­ti ir įkai­niai – per mė­ne­sį tė­vams, ku­rių vai­kas lan­kys šią gru­pę, teks su­mo­kė­ti 10 Eur. Jei­gu vai­kas lan­kys 50 proc. ir dau­giau to mė­ne­sio mo­ky­mo­si die­nų, tė­vams teks su­mo­kė­ti vi­są nu­ma­ty­tą su­mą. Jei­gu vai­kas dėl pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties bus ne­lan­kęs dau­giau kaip 50 proc. mė­ne­sio mo­ky­mo­si die­nų, įmo­ka bus ske­lia­ma pu­siau. Iš tė­vų su­rink­tos lė­šos bus ski­ria­mos dir­ban­čio mo­ky­to­jo dar­bo už­mo­kes­čiui.
Šio­je gru­pė­je bus vyk­do­ma mo­ki­nių pa­žin­ti­nė, me­ni­nė, spor­ti­nė veik­la, ati­tin­kan­ti vai­kų am­žių. Taip pat tei­kia­ma pa­gal­ba at­lie­kant na­mų dar­bus. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė sa­kė, kad gru­pė jau vei­kia, ta­čiau iš tė­vų mo­kes­tis nė­ra ima­mas, kol įkai­niai ne­pa­tvir­tin­ti Ta­ry­bo­je. „Anks­čiau to­kios gru­pės ne­tu­rė­jo­me, jau­čia­me, kad po­rei­kis yra, tu­ri­me apie 30 vai­kų, no­rin­čių lan­ky­ti pra­il­gin­tos veik­los gru­pę. Jei­gu šiam spren­di­mui ne­pri­tar­si­te, šios gru­pės veik­la taip ir liks tik pa­ban­dy­mu“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė. Vi­siems vie­nin­gai bal­sa­vus už, spren­di­mas pa­tvir­tin­tas.

Nuotraukoje: Anot gimnazijos direktorės A. Lengvenienės, įsteigti pailgintą vaikų grupę buvo jaučiamas didžiulis poreikis.

Komentarai
Kiti straipsniai