Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Kei­čian­tis se­niū­nams, iš­lin­do ne­ap­mo­kė­tos sko­los

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nas To­mas Dauk­šas pa­tei­kė pra­šy­mą skir­ti 5 tūkst. eu­rų, nes ne­tu­ri lė­šų ap­mo­kė­ti tu­ri­moms iš­lai­doms. „Tai la­bai ne­ma­lo­nus rei­ka­las. Kei­čian­tis se­niū­nams, iš­ki­lo daug ne­ap­mo­kė­tų sko­lų. Nie­ko ne­pa­da­ry­si, tu­ri­me ap­mo­kė­ti ir su­si­tvar­ky­ti“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Se­niū­ni­jai 600 eu­rų rei­ka­lin­gi žo­liap­jo­vės va­rik­lio re­mon­tui, 560 eu­rų – de­ga­lams (sko­la už lie­pos, rug­pjū­čio, rug­sė­jo mė­ne­sius), 1200 eu­rų se­niū­ni­ja tu­ri su­mo­kė­ti UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ už van­den­tie­kio įve­di­mą Pe­lai­čių kai­me į ben­druo­me­nės na­mus, 2000 eu­rų sko­lin­ga ko­mu­na­li­niam ūkiui už są­skai­tas, ku­rios ne­ap­mo­kė­tos nuo ko­vo mė­ne­sio, 340 eu­rų – Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui už vie­ti­nę rin­klia­vą, ku­ri šie­met la­bai iš­au­go, ir 300 eu­rų – už val­dy­mo pa­slau­gas, nes se­niū­ni­ja yra sko­lin­ga už lie­pos ir rug­pjū­čio mė­ne­sius.

Su­tau­py­tus pi­ni­gus pa­nau­dos ka­lė­di­niams pa­puo­ši­mams įsi­gy­ti

Šių me­tų biu­dže­te Tve­rų se­niū­ni­jai bu­vo skir­ti 4 tūkst. eu­rų nau­jam trak­to­riui-ve­jap­jo­vei įsi­gy­ti. Rei­ka­lin­ga tech­ni­ka įsi­gy­ta pi­giau ir li­ko 1 tūkst. eu­rų. Ka­dan­gi pra­ėju­siais me­tais tve­riš­kiai li­ko be Ka­lė­dų eg­lu­tės, šie­met šias lė­šas se­niū­ni­ja ke­ti­na pa­nau­do­ti ka­lė­di­niams pa­puo­ši­mams mies­te­lio eg­lei.

Nu­sta­tė nuo­mos įkai­nius

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta Tve­rų se­niū­ni­jos val­do­mo mo­kyk­li­nio au­to­bu­so „Volks­wa­gen LT 46 LRS“ nuo­mos ben­druo­me­nei įkai­niams. Dar­bo, po­il­sio ir šven­čių die­no­mis au­to­bu­so nu­oma kai­nuos 0,24 Eur/km, pra­sto­vos dar­bo die­no­mis – 3,78 Eur/val., pra­sto­vos po­il­sio ir šven­čių die­no­mis – 7,56 Eur/val. „Pa­kei­tus au­to­bu­są, se­niū­ni­ja pa­tei­kė ir nau­jus įkai­nius. Jie ap­skai­čia­vo, kad įkai­niai ne­bū­tų nuos­to­lin­gi“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas.

Pri­si­dės prie kny­gos iš­lei­di­mo

Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka Lie­tu­vos kul­tū­rai ra­šė lei­dy­bi­nį pro­jek­tą „Kny­ga že­mai­čių kal­ba „So mei­le Že­mai­tė­je“, skir­tą Že­mai­ti­jos me­tams. Lai­mė­jus šį pro­jek­tą, jo va­do­vė In­gri­da Jo­nuš­kie­nė pa­tei­kė pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bei pri­si­dė­ti 500 eu­rų prie pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo. Anot sa­vi­val­dy­bės me­ro A. Čer­nec­kio, žie­mą ko­mi­te­te šis klau­si­mas bu­vo svars­ty­tas. Ta­da nu­spręs­ta, kad jei­gu pro­jek­tas bus lai­mė­tas, prie jo pri­si­dės ir Sa­vi­val­dy­bė. Kny­go­je bus spaus­di­na­ma ir rie­ta­viš­kių po­etų kū­ry­ba.

Pirks pa­dan­gas trak­to­riui ir nau­jam au­to­mo­bi­liui

Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jos se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis pa­tei­kė pra­šy­mą skir­ti 510 eu­rų trak­to­riaus MTZ BELARUS prie­ki­nėms pa­dan­goms ir 500 eu­rų nau­jai gau­to hib­ri­di­nio au­to­mo­bi­lio žie­mi­nėms pa­dan­goms įsi­gy­ti. Fi­nan­sų sky­riaus vyr. fi­nan­si­nin­kė Rū­ta Bag­do­nie­nė pa­siū­lė šį pra­šy­mą pa­lik­ti lap­kri­čio mė­ne­siui. Me­ras tei­gė, kad bent trak­to­riaus pa­dan­goms rei­kė­tų ras­ti lė­šų, nes už­sni­gus bus pro­ble­mų, o au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti ir vė­liau. Iš­si­sky­rus nuo­mo­nėms, vis­gi nu­spręs­ta skir­ti vi­są pra­šy­tą pi­ni­gų su­mą.

Pri­sta­tė Rie­ta­vo kraš­tą Gru­zi­jo­je

Spa­lio 3–14 die­no­mis Gru­zi­jos vals­ty­bi­nis fol­klo­ro cen­tras kvie­tė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį kul­tū­ros cen­trą at­vyk­ti ir pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos tau­ti­nių kos­tiu­mų ko­lek­ci­ją, tra­di­ci­nę kul­tū­rą ir pan. Kul­tū­ros cen­trų va­do­vai bu­vo kvie­čia­mi at­sto­vau­ti Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių kul­tū­ros ypa­tu­mams – pri­sta­ty­ti re­gio­no spe­ci­fi­ką, Rie­ta­vo kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tras ko­man­di­ruo­tėms ir dien­pi­ni­giams lė­šų ne­tu­ri, tad įstai­gos di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė pa­tei­kė pra­šy­mą skir­ti pa­pil­do­mai lė­šų ir pa­deng­ti 50 proc. dien­pi­ni­gių (318 eu­rų). Už ko­man­di­ruo­tę po­il­sio die­no­mis (spa­lio 5, 6, 12, 13 – po 8 val.) su­teik­ta lais­va die­na (spa­lio 15 d.) ir pri­dė­tos 7 die­nos prie kas­me­ti­nių atos­to­gų.

Lė­šų trū­ku­mas at­si­ra­do dėl su­ma­žė­ju­sio vai­kų skai­čiaus

Trūks­tant 2019 m. Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio biu­dže­te lė­šų ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti ir val­dy­ti, taip pat pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų pa­va­da­vi­mui ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­piu ap­mo­kė­ti, įstai­ga pra­šė skir­ti 12,4 tūkst. eu­rų. R. Bag­do­nie­nė aiš­ki­no, kad nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos su­ma­žė­jo gru­pės, kai anks­čiau jos bū­da­vo pil­nos. Pra­ėju­siais me­tais gru­pė­se bu­vo po 20–21 vai­ką, da­bar – po 18–19. At­si­žvel­giant į ma­žes­nį vai­kų skai­čių, fi­nan­sa­vi­mas taip pat ma­žė­ja. Nuo šių me­tų su­ma­žin­tas ir pa­va­duo­to­jos eta­tas iki pu­sės eta­to. Su­lauk­ta ir dar vie­no pra­šy­mo iš lop­še­lio-dar­že­lio – nuo spa­lio 1-os die­nos skir­ti 1,7 tūkst. eu­rų. Pi­ni­gai rei­ka­lin­gi pa­di­dė­jus pa­gal­bos spe­cia­lis­tų pa­rei­gy­bių skai­čiui vie­nu eta­tu – at­si­ra­dus mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jui.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Trūkstant lėšų, svarstyta, ar skirti visą Rietavo miesto seniūnijos prašomą sumą, kurią ketinama panaudoti automobilio ir traktoriaus padangoms įsigyti.

Komentarai
Kiti straipsniai