Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Gir­tas vy­ras ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, su­ža­lo­ta ma­ma ir mo­čiu­tė

Vie­ną šių me­tų va­sa­ros va­ka­rą ke­ly­je Rietavas–Lioliai–Mažieji Mos­tai­čiai, ties Mi­žui­kių kai­mu, į grio­vį nu­lė­kė ir ver­tė­si To­mo Pet­ki­nio (gim. 1992 m.) vai­ruo­ja­mas vi­su­rei­gis „Vol­vo XC 60“. Ava­ri­jos me­tu nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys – vai­ruo­to­jo ma­ma ir mo­čiu­tė. Pa­aiš­kė­jo, jog vy­ras bu­vo per­gė­ręs – nu­sta­ty­tas di­des­nis nei tri­jų pro­mi­lių gir­tu­mas. Spa­lio mė­ne­sį dėl šios ava­ri­jos T. Pet­ki­nis bu­vo nu­teis­tas.

Šis eis­mo įvy­kis, ku­ris ga­lė­jo baig­tis di­de­le tra­ge­di­ja, nu­ti­ko 2019 me­tų bir­že­lio 14-osios va­ka­rą, ne­tru­kus po 17 va­lan­dos, 13-ame ke­lio Rietavas–Lioliai–Mažieji Mos­tai­čiai ki­lo­met­re. T. Pet­ki­nis, vai­ruo­da­mas nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį „Vol­vo XC 60“, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, ne­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės, nu­va­žia­vo nuo ke­lio į pa­ke­lės grio­vį bei ap­si­ver­tė. Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo ke­lei­vės: mo­čiu­tei R. Ž. (gim. 1947 m.) dėl de­ši­nės ran­kos sti­pin­kau­lio lū­žio bu­vo pa­da­ry­ti su­ža­lo­ji­mai, ati­tin­kan­tys ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, vai­ruo­to­jo ma­ma V. P. (gim. 1969 m.) pa­ty­rė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Pats kal­ti­nin­kas nu­ken­tė­jo ne­stip­riai.
Vai­ruo­to­jui iš­kart bu­vo nu­sta­ty­tas 3,03 pro­mi­lės gir­tu­mas, o po pen­kio­li­kos mi­nu­čių – 3,26 pro­mi­lės. Krau­jy­je taip pat bu­vo virš tri­jų pro­mi­lių.
T. Pet­ki­nis kal­tę pri­pa­ži­no. Pa­sa­ko­jo, jog su ma­ma ir mo­čiu­te bu­vo nu­va­žia­vę pas gi­mi­nai­čių, ne­nei­gė, jog iš­gė­rė. Va­žia­vo na­mo jau ne­blai­vus, nes ma­ma au­gi­na gy­vu­lius, tad rei­kė­jo grįž­ti ir juos pa­šer­ti. Bu­vo li­kę gal 8 ki­lo­met­rai iki na­mų, kai po­sū­ky­je pa­ma­tė at­va­žiuo­jan­tį prie­šais ki­tą au­to­mo­bi­lį. Jis ne­ži­nia ko­dėl sa­vo au­to­mo­bi­lį pa­su­ko per daug į de­ši­nę ir at­si­dū­rė grio­vy­je – ver­tė­si ant šo­no. Su nu­ken­tė­ju­sia ma­ma ir mo­čiu­te sa­kė su­si­tai­kęs.
Pa­na­šiai įvy­kį nu­pa­sa­ko­jo ir nu­ken­tė­ju­sio­sios. Pa­tvir­ti­no, jog kal­ti­nin­kui at­lei­do. By­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, baus­mė iš­kart su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog kal­ti­na­ma­sis pa­da­rė ne­at­sar­gų nu­si­kal­ti­mą. Anks­čiau jis ne­teis­tas, ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ne­baus­tas, dir­ba vie­no­je įmo­nė­je sta­liu­mi.
Pri­pa­ži­nęs kal­tu pa­gal BK 281 straips­nio 2 da­lį, teis­mas T. Pet­ki­niui sky­rė 40 MGL dy­džio (jau su­ma­žin­tą) bau­dą, t. y. 2000 eu­rų. Tą su­mą jis tu­rės su­mo­kė­ti per 5 mė­ne­sius, ki­taip įsi­kiš ant­sto­liai. Taip pat kal­ti­na­ma­jam skir­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė – už­drau­di­mas vai­ruo­ti 2 me­tus. Ma­ža to, teis­mas nu­ta­rė kon­fis­kuo­ti ir T. Pet­ki­nio au­to­mo­bi­lį „Vol­vo XC60“, ku­ris bu­vo 2010 me­tų ga­my­bos ir kai­na­vo maž­daug 9 tūkst. eu­rų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai