Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Baig­ti ty­ri­mai dėl nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo, su­si­ję ir su 16-me­čio mir­ti­mi

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai bai­gė 5 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mo Plun­gės ra­jo­ne.

Il­ga­lai­kį ty­ri­mą uos­ta­mies­čio pa­rei­gū­nai pra­dė­jo po to, kai Plun­gės ra­jo­ne pa­dau­gė­jo ap­si­nuo­di­ji­mo kvai­ša­lais at­ve­jų.
2018 m. lap­kri­čio mėn. į me­di­ci­nos įstai­gą pri­sta­ty­ti trys nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis ap­si­nuo­di­ję ne­pil­na­me­čiai. Be­jė­giš­kos būk­lės 14-me­čio ir 15-me­čio or­ga­niz­muo­se ap­tik­ta sin­te­ti­nių nar­ko­ti­kų. Pa­tik­ri­nus ki­to 15-me­čio daik­tus ap­tik­ta kvai­ša­lų. Taip pat iš vie­nos Plun­gės ra­jo­ne esan­čios pir­ties Be­re­nių kai­me į li­go­ni­nę bu­vo pri­sta­ty­tas nar­ko­ti­kais ap­si­nuo­di­jęs 16-me­tis, ku­ris, de­ja, mi­rė.
Ben­dra­dar­biau­da­mi su Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nais, uos­ta­mies­čio ty­rė­jai su­rin­ko duo­me­nis apie nar­ko­ti­nes me­džia­gas Plun­gės ra­jo­ne pla­ti­nu­sius as­me­nis ir per ke­lis eta­pus at­lik­tą po­li­ci­jos ope­ra­ci­ją su­lai­kė juos su įkal­čiais.
Iš vi­so bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti sep­ty­ni 17–21 me­tų am­žiaus jau­nuo­liai. Pas įta­ria­muo­sius ras­ta ir pa­im­ta dau­giau kaip 100 g ka­na­pių, ka­na­pių der­vos bei ko­kai­no.
Po lai­ki­no su­lai­ky­mo jiems pa­skir­tos skir­tin­gos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti, įpa­rei­go­ji­mas pe­ri­odiš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je.
Pro­ku­ro­ro spren­di­mu ap­ri­bo­tos vie­no iš kal­ti­na­mo­jo nuo­sa­vy­bės tei­sės į dau­giau kaip 1400 eu­rų, ku­riuos pas­ta­ra­sis, įta­ria­ma, ga­vo iš vyk­dy­tos nu­si­kals­ta­mos veik­los.
Už nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mą bau­džia­ma lais­vės at­ėmi­mu nuo 2 iki 8 me­tų.

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK inf.

Komentarai
Kiti straipsniai