Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Ape­ti­tas au­ga be­val­gant?

Vie­to­je 360 Eur – 495 Eur. Ei­li­niam. Vie­toj 480 Eur – 660 Eur. Val­dy­bos pir­mi­nin­kui. Ap­si­mo­kė­ti vi­sas iš­lai­das de­le­guo­toms funk­ci­joms at­lik­ti. Sie­kis vie­nu me­tu pa­da­ry­ti du ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mus. Ir sku­biai pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis. Ne­pa­vy­ko. Už­tat vė­liau šok­te­lė­jo su­mos dėl val­dy­bos na­rių ir pir­mi­nin­ko at­ly­gi­ni­mo. Ir tai… Tai, pa­si­ro­do, tei­sė­ta bei tei­sin­ga. To­kie vi­ra­žai vyks­ta ne­pri­klau­so­mo­je UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­bo­je, kur įmo­nės di­rek­to­rius, re­dak­ci­jos tu­ri­mai duo­me­ni­mis, ta­po laiš­kų ir ak­ci­nin­kų tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mo kur­je­riu…

2019 m. lie­pos 18 d. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą Nr. D-666, ku­riuo pa­tvir­ti­no kan­di­da­tų į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­do­mų įmo­nių val­dy­bas at­ran­kos ap­ra­šą, pa­vyz­di­nę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­do­mos ben­dro­vės val­dy­bos ne­pri­klau­so­mo val­dy­bos na­rio veik­los su­tar­tį bei pa­vyz­di­nę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nės val­dy­bos ne­pri­klau­so­mo val­dy­bos na­rio veik­los su­tar­tį.
Di­rek­to­riaus pa­teik­to­je pa­vyz­di­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­to­ma, kad Ben­dro­vė už Val­dy­bos na­rio pa­rei­gų vyk­dy­mą įsi­pa­rei­go­ja mo­kė­ti Val­dy­bos na­riui fik­suo­tą mė­ne­si­nį at­ly­gį, ku­ris ne­ga­li bū­ti di­des­ni nei 1/4 da­lis pra­ėju­sio ket­vir­čio 3 mė­ne­si­nių al­gų dy­džių, nu­sta­ty­tų Ben­dro­vės va­do­vui ar­ba 1/3 da­lies pra­ėju­sio ket­vir­čio 3 mė­ne­si­nių al­gų dy­džių, nu­sta­ty­tų Ben­dro­vės va­do­vui, jei Val­dy­bos na­rys yra val­dy­bos pir­mi­nin­kas. Ši su­ma tu­ri bū­ti su vi­sais mo­kes­čiais.
Po to se­kė Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių (UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“, „Plun­gės van­de­nys“ ir „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“) ne­pri­klau­so­mų val­dy­bų na­rių at­ran­kos kon­kur­sai.
Kuo tai bai­gė­si – ži­no­me: dar ne­iš­rin­kus kai kurių „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bų na­rių, jau bu­vo ži­no­ma, kas jais taps. O ver­ti­ni­mui va­do­va­vo ben­dra­par­tie­tis.
Lap­kri­čio 4 die­ną sa­vo dar­bą pra­dė­jo nau­ja UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­ba. Ir pir­mas ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mas iš­kart ap­au­go keis­tais kai ku­rių val­dy­bos na­rių veiks­mais bei vi­ra­žais.
Tą­dien ei­li­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me pagrindinis akcininkas – Plungės rajono savivaldybė – panoro daryti dar vieną su­si­rin­ki­mą – ne­ei­li­nį. Sku­bos tvar­ka vieno valdybos nario pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo nu­ma­to­ma, kad ben­dro­vės ne­pri­klau­so­mam val­dy­bos na­riui nu­sta­to­mas 360 Eur, o val­dy­bos pir­mi­nin­kui – 480 Eur mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas (įskai­tant mo­kes­čius).
De­ja, ne­pri­ta­rus sku­bo­tam val­dy­bos na­rio įgei­džiui, ne­ei­li­nis po­sė­dis ei­li­nia­me su­si­rin­ki­me ne­įvy­ko.
To­dėl sku­biai nu­spręs­ta su­šauk­ti ne­ei­li­nį Plun­gės ši­lu­mos tin­klų val­dy­bos po­sė­dį lap­kri­čio 12 die­ną.
Dar­bot­var­kė­je – du klau­si­mai: at­ly­gi­ni­mo val­dy­bos na­riams nu­sta­ty­mas ir val­dy­bos na­rio su­tar­ties for­mos pa­tvir­ti­ni­mas.
Tik… šį­kart siū­lo­ma­me spren­di­mo pro­jek­te val­dy­bos na­riui nu­ma­ty­tas 495 Eur, o val­dy­bos pir­mi­nin­kui – 660 Eur mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas (įskai­tant mo­kes­čius). Ir dar. Taip pat tu­rės būti ap­mo­kė­tos val­dy­bos na­rių iš­lai­dos (ke­lio­nės į val­dy­bos po­sė­džius, te­le­fo­no ir kt.), ku­rias jie ga­li pa­tir­ti vyk­dy­da­mi sa­vo funk­ci­jas…
Ar ne­pa­na­šu, kad tei­sin­gas se­no­lių pa­ste­bė­ji­mas: ape­ti­tas au­ga be­val­gant? Tiks­liau – sė­dint val­diš­ko­je kė­dė­je?
Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti re­dak­ci­jos tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją apie val­dy­bos at­ly­gi­ni­mų šuo­lį Plun­gės ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas bu­vo kon­kre­tus: toks pagrindinio akcininko – Plungės rajono savivaldybės – siūlymas, kurios iniciatyva ir yra šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė nedalyvavo jokiose diskusijose dėl valdybos narių atlyginimo nustatymo.
O kaip dėl su­si­rin­ki­mų vi­ra­žų?
„Visuotinius akcininkų susirinkimus inicijuoja, jų darbotvarkės klausimus nustato bei sprendimų projektus paruošia jo iniciatorius bei valdyba. Gavęs iš jų minėtus dokumentus, jų pagrindu aš tik paruošiu Pranešimą akcininkams apie šaukiamą neeilinį VAS bei organizuoju patį akcininkų susirinkimą“, – at­sa­kė di­rek­to­rius.
Re­dak­ci­ja ne­spė­jo pa­klaus­ti, kaip bus su pa­pil­do­mų iš­lai­dų val­dy­bos na­riams ap­mo­kė­ji­mu…

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Komentarai
Kiti straipsniai