Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Už­kliu­vo BMW au­to­mo­bi­lis: su­pjaus­tė pa­dan­gas, iš­dau­žė stik­lus, su­brai­žė kė­bu­lą

Di­de­lę ne­mei­lę BMW mar­kės au­to­mo­bi­liui vie­ną va­sa­ros va­ka­rą Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, pa­ro­dė Gin­ta­ras Ni­cys (gim. 1995 m.). Vy­ras taip su­nio­ko­jo jau­nos mo­ters trans­por­to prie­mo­nę, kad nu­ken­tė­ju­sio­ji įvar­di­jo tūks­tan­ti­nę ža­lą. Spa­lio 29 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas dėl sve­ti­mo tur­to su­ga­di­ni­mo (BK 187 str. 1 d.) chu­li­ga­nui sky­rė baus­mę.

Šių me­tų rug­pjū­čio 25 die­ną į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą su pa­reiš­ki­mu krei­pė­si 1999 m. gi­mu­si A. U. Plun­giš­kė nu­ro­dė, jog po nak­ties ap­ti­ko ap­ga­din­tą sa­vo au­to­mo­bi­lį BMW, sto­vė­ju­sį Plun­gės mies­te, A. Ju­cio gat­vė­je, ne­sau­go­mo­je ir ne­fil­muo­ja­mo­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. Pa­da­ry­tą ža­lą nu­ken­tė­ju­sio­ji įver­ti­no 2 tūkst. eu­rų.
Tei­sė­sau­gi­nin­kai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ty­či­nio tur­to su­ga­di­ni­mo ir nu­sta­tė, kad „pa­si­dar­ba­vo“ anks­čiau ne­teis­tas G. Ni­cys. Pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­mas šio vy­riš­kio by­lą iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.
Nu­sta­ty­ta, jog kal­ti­na­ma­sis siau­tė­jo tarp 2019 m. rug­pjū­čio 24-osios va­ka­ro ir rug­pjū­čio 25-osios.Tu­rė­da­mas tiks­lą su­ga­din­ti sve­ti­mą tur­tą, jis pri­ėjo prie A. U. pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio BMW, sto­vė­ju­sio ne­sau­go­mo­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ir kaž­ko­kiais at­si­neš­tais daik­tais ėmė nio­ko­ti mi­nė­tą trans­por­to prie­mo­nę: su­ga­di­no ba­ga­ži­nės dang­čio ir vai­ruo­to­jo du­re­lių už­rak­tus, iš­kū­lė kai­rės pu­sės prie­ki­nių du­re­lių stik­lą, su­dau­žė ga­li­nį ir prie­ki­nį stik­lus, iš­py­lė ga­li­nį de­ši­nį­jį ži­bin­tą, nu­lu­po veid­ro­dį, pra­pjo­vė tris pa­dan­gas, su­brai­žė kė­bu­lą. Ne­ga­na to, ku­ro ba­ką, au­ši­ni­mo skys­čio tal­pą ir va­rik­lio te­pa­lo an­gą pa­li­ko be kamš­čių, o į va­rik­lio te­pa­lo tal­pą pri­py­lė ne­ži­no­mo skys­čio… Dar su­dau­žė au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne prie­tai­sų sky­de­lį, su­pjaus­tė vai­ruo­to­jo sė­dy­nę, nu­pjo­vė sau­gos dir­žą.
Su­pran­ta­ma, dėl to­kio ne­prog­no­zuo­ja­mo vy­riš­kio siau­tė­ji­mo mo­te­ris pa­ty­rė ne vien iš­gąs­tį, bet ir ne­men­ką ma­te­ria­li­nę ža­lą.
Chu­li­ga­niš­kai pa­si­el­gęs G. Ni­cys sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si, tad teis­mas tai lai­kė leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be ir pa­skir­tą baus­mę iš­kart su­ma­ži­no treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė jam pa­skir­ta baus­mė – lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė pus­me­čiui, įpa­rei­go­jant vi­są baus­mės lai­ką tęs­ti dar­bą ir bū­ti na­muo­se nuo 22 iki 6 val.
Ne­su­tik­da­mas su teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me, per 14 die­nų G. Ni­cys dar ga­li pra­šy­ti, kad bū­tų su­reng­tas by­los nag­ri­nė­ji­mas teis­me. Pas­kui teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­skun­džia­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai