Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Sun­kiai sirgęs Plungės me­ras – jau na­muo­se

Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Klišonis, ku­ris spa­lio pra­džio­je sun­kiai su­sir­go ir ku­rį lai­ką bu­vo gy­do­mas vie­nos Vil­niaus li­go­ni­nės Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je, įvei­kė sun­kią li­gą ir yra iš­leis­tas na­mo.
Me­ras, buvęs svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Aud­rius Klišonis spa­lio 7-ąją ne­pa­si­rodė dar­bo vie­to­je. Ne­tru­kus ko­le­gas pa­si­ekė žinia, jog jis sun­kiai ser­ga ir gu­li vie­nos sos­tinės li­go­ni­nės Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.
Sa­vi­val­dybės dar­buo­to­jai net­gi kvies­ti į šv. Mišias vie­tos bažny­čio­je kar­tu pa­si­mels­ti už ra­jo­no ly­de­rio svei­katą.
A.Klišonio šei­ma prašė gerb­ti pri­va­tumą ir ne­pa­no­ro ko­men­tuo­ti in­for­ma­zi­jos apie sun­kią ligą. Po be­veik mėne­sio in­ten­sy­vaus gy­dy­mo Vil­niu­je Plungės ra­jo­no me­ras jau išleis­tas gy­dy­tis į na­mus.
„Ne­se­niai kalbėjau su me­ru. Jo svei­ka­ta gerėja. Da­bar jis gy­do­si na­muo­se, pa­mažu sveiks­ta. Klau­sinėjo apie dar­bus, ra­jo­no rei­ka­lus. Ta­čiau var­gu ar šį mėnesį mes jo su­lauk­si­me“, – pir­ma­die­nio pa­va­karę sakė Plungės ra­jo­no me­ro pa­tarėjas Žydrūnas Pu­raus­kis.

Komentarai
Kiti straipsniai