Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Spren­di­mas pri­im­tas – nu­tar­ta nuo lap­kri­čio 1 die­nos kai­muo­se esan­čius me­di­ci­nos punk­tus už­da­ry­ti

Spa­lio 31 d. vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas dėl Lio­lių, La­bar­džių, Gi­lio­gi­rio ir Žad­vai­nių kai­muo­se esan­čių me­di­ci­nos punk­tų už­da­ry­mo nuo lap­kri­čio 1-os die­nos. Dar ne­pra­si­dė­jus dis­ku­si­jai, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad spren­di­me pa­da­ry­tas vie­nas pa­kei­ti­mas – Vi­li­jos Raz­mie­nės siū­ly­mu at­si­ra­do nau­jas įra­šas dėl gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mo.

Dar ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ta, kad bū­ti­na in­for­muo­ti gy­ven­to­jus apie šiuos pa­si­kei­ti­mus, ta­čiau kaip tai bus da­ro­ma, ne­bu­vo nu­spręs­ta. Po­sė­džio me­tu Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trui (PSPC) pa­ves­ta pa­reng­ti in­for­ma­ci­nius la­pe­lius apie už­da­ro­mus me­di­ci­nos punk­tus ir mo­bi­lių­jų pa­slau­gų tei­ki­mą na­muo­se bei iš­da­lin­ti juos kai­mų gy­ven­to­jams, ku­rie nau­do­jo­si už­da­ro­mų punk­tų pa­slau­go­mis. „Kal­ba ei­na ne vien apie šių punk­tų už­da­ry­mą, svar­biau­sia yra pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, kaip bus tei­kia­ma nau­ja pa­slau­ga. In­for­ma­ci­ją bū­ti­na pa­ruoš­ti, ne vi­si nau­do­ja­si in­ter­ne­tu, žmo­nės tu­ri ant sta­lo tu­rė­ti la­pe­lį su te­le­fo­nų nu­me­riais, ku­riais bus ga­li­ma iš­si­kvies­ti pa­gal­bą“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras.

Sku­bo­tai pri­im­tas spren­di­mas?

Ne vie­nas Ta­ry­bos na­rys pri­pa­ži­no, kad pa­žiū­rė­jus į įstai­gos pa­teik­tą fi­nan­si­nę ata­skai­tą, ma­ty­ti liūd­na si­tu­a­ci­ja – jo­je pa­teik­ti skai­čiai tik­tai nė­ra džiu­gi­nan­tys. Dau­gu­mai už­kliu­vo sku­bo­tas spren­di­mo pri­ėmi­mas, mat ko­mi­te­to po­sė­dis vy­ko spa­lio 25 d., Ta­ry­bos po­sė­dis spa­lio 31 d., o spren­di­mas įsi­ga­lio­ja jau nuo lap­kri­čio 1-os die­nos. „Ta­ry­ba bus at­sa­kin­ga už to­kį sku­bo­tą spren­di­mą. Aš la­bai abe­jo­ju to­kiu grei­tu ir sku­bo­tu spren­di­mo pri­ėmi­mu“, – sa­kė Al­bi­nas Mas­laus­kas.
Rie­ta­vo PSPC va­do­vė Bi­ru­tė Ker­pie­nė sa­kė, kad spren­di­mas nė­ra sku­bo­tas. Nuo lie­pos 1 d. nu­trū­ko da­li­nis punk­tų fi­nan­sa­vi­mas, tad apie už­da­ry­mą ži­no­ma jau se­niai. B. Ker­pie­nė pa­brė­žė, kad mo­bi­li pa­gal­ba bus tei­kia­ma tik tiems gy­ven­to­jams, ku­rie yra pri­si­ra­šę bū­tent prie Rie­ta­vo PSPC. Žmo­nės, pri­si­ra­šę prie ki­tų gy­dy­mo įstai­gų, tu­rė­tų į jas ir kreip­tis. „Su­skai­čia­vus vis­ką, punk­tų iš­lai­ky­mas yra įstai­gos žlug­dy­mas. Pa­gal pro­jek­tą ga­vo­me au­to­mo­bi­lį, jau tu­ri­me pa­tir­ties, kad šios pa­slau­gos vei­kia tin­ka­mai. Punk­tų iš­lai­ky­mas ir del­si­mas mums kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus“, – sa­kė B. Ker­pie­nė.
A. Čer­nec­kis do­mė­jo­si, ar su vie­nu au­to­mo­bi­liu įstai­ga bus pa­jė­gi vi­sus ap­va­žiuo­ti ir ap­tar­nau­ti. „Mo­bi­li pa­gal­ba ro­do pa­žan­gą, jei tai bus vyk­do­ma tvar­kin­gai. Ar pri­si­ža­da­te tai už­tik­rin­ti? Jei at­ei­ty­je iš žmo­nių su­lauk­si­me skun­dų, ką mes jiems pa­sa­ky­si­me?“, – klau­sė me­ras. B. Ker­pie­nė mi­nė­jo, kad įstai­ga da­bar jau tu­ri du au­to­mo­bi­lius šioms pa­slau­goms teik­ti. Žmo­nės, ku­rie yra pa­jė­gūs at­vyk­ti į po­li­kli­ni­ką, tu­rės at­vyk­ti pa­tys, o į na­mus pa­gal­ba bus tei­kia­ma nau­ja­gi­miams (iki 1 me­tų), vai­kams, ku­riems nu­sta­ty­ta sun­ki ne­ga­lia, pa­cien­tams, ku­riems ūmiai su­tri­ko ju­dė­ji­mo funk­ci­ja, karš­čia­vi­mo me­tu at­si­ra­dus odos bė­ri­mų, pa­ki­lus tem­pe­ra­tū­ra virš 38,5 ir ne­be­pa­de­dant vais­tams ir pa­na­šiais at­ve­jais. Švie­tė­jiš­ką in­for­ma­ci­ją gy­ven­to­jams teiks Klai­pė­dos ap­skri­ties vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. „Kai ga­vo­me au­to­mo­bi­lį, kū­rė­me pla­nus, kaip tas dar­bas bus vyk­do­mas, tam ruo­šia­mos dar­buo­to­jos, kal­ba­ma su žmo­nė­mis. Spren­di­mo pa­tei­ki­mas Ta­ry­bai už­si­tę­sė dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių – bu­vo atos­to­gų me­tas“, – si­tu­a­ci­ją aiš­ki­no B. Ker­pie­nė.
Į tri­bū­ną bu­vo pa­kvies­ta ir ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ja dir­ban­ti Ri­ta Stan­čiu­kie­nė. Anot mo­ters, ji jau 11-us me­tus tei­kia žmo­nėms mo­bi­lias pa­slau­gas, ap­tar­nau­ja Pe­lai­čių, Stumb­rių, Bu­bė­nų, Gi­rė­nų, Žad­vai­nių gy­ven­to­jus. „Pa­skai­tę spau­do­je in­for­ma­ci­ją apie už­da­ro­mus punk­tus, žmo­nės džiau­gia­si, nes tu­rės se­su­tę, ku­ri at­va­žiuos į na­mus. Per die­ną ga­liu ap­lan­ky­ti 8 žmo­nes, su­la­šin­ti 5 la­ši­nes. Sė­dė­da­ma punk­te, aš ne­pa­da­rau nie­ko, at­ei­na vie­nas žmo­gus, su­lau­kiu ke­lių skam­bu­čių ir vis­kas. Kaip aš ga­liu skam­bi­nan­tiems pa­dė­ti? Ga­vu­si iš­kvie­ti­mą, nu­vyks­tu į na­mus, ma­tau re­a­lią si­tu­a­ci­ją, jei rei­kia, iš­kvie­čiu grei­tą­ją. Mo­bi­lus dar­bas vyks­ta sklan­džiai. Jei­gu yra po­rei­kis, ga­liu su­si­so­din­ti žmo­nes į ma­ši­ną ir at­vež­ti į po­li­kli­ni­ką“, – pa­sa­ko­jo R. Stan­čiu­kie­nė.

Pa­siū­ly­tos al­ter­na­ty­vos ne­pri­rei­kė – nu­bal­sa­vo už pir­mi­nį spren­di­mą

Prieš pra­si­de­dant bal­sa­vi­mui, Po­vi­las Ba­ta­vi­čius pa­siū­lė al­ter­na­ty­vą – ko­re­guo­ti spren­di­mo pro­jek­tą ir mi­nė­tus me­di­ci­nos punk­tus kai­muo­se už­da­ry­ti nuo sau­sio 1-os die­nos. „Jei­gu da­bar bū­tų ge­gu­žės mė­nuo, ma­no bal­sas bū­tų už, nes tu­ri­me va­do­vau­tis ne tik emo­ci­jo­mis, bet ir ar­gu­men­tais, ku­rie ro­do, kad punk­tai var­giai ga­li iš­si­lai­ky­ti. Da­bar tu­ri­me spren­di­mą, ku­riuo nuo ry­to­jaus šiuos punk­tus už­da­ro­me – taip nie­kas spren­di­mų ne­pri­ima. Jei tai bū­tų nuo sau­sio 1-os die­nos, lik­tų lai­ko in­for­ma­vi­mui. Tei­kiu siū­ly­mą punk­tus už­da­ry­ti bū­tent nuo nau­jų me­tų, per li­ku­sius du mė­ne­sius spė­si­me ir žmo­nes in­for­muo­ti, ir pa­tys at­ro­dy­si­me so­li­džiai“, – siū­lė Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Anot me­ro, nu­kė­lus spren­di­mo pri­ėmi­mą dar dviem mė­ne­siams, rei­kė­tų ieš­ko­ti lė­šų, iš ko pa­deng­ti fi­nan­si­nį trū­ku­mą, nes įstai­ga bus va­ro­ma į ban­kro­tą. „Šiuo at­ve­ju kal­ba ei­na ne apie šim­tus, o apie tūks­tan­čius. Jie jau už šiuos me­tus tu­ri di­de­lį mi­nu­są, ki­tą­met svars­tant įstai­gos ata­skai­tą, bus sa­ko­ma, kad įstai­ga pra­stai dir­ba. Kad per vė­lai pa­teik­tas pra­šy­mas, tai yra fak­tas, ta­čiau jei apie šią si­tu­a­ci­ją ži­no slau­gy­to­jai, gy­ven­to­jai, gal ne­bus taip blo­gai“, – svars­tė me­ras.
Iš­se­kus dis­ku­si­jai, sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pri­pa­ži­no, kad B. Ker­pie­nei iš­sa­ky­tos pa­sta­bos dėl per vė­lai pa­teik­to spren­di­mo yra pa­grįs­tos, ta­čiau da­bar svar­bu gal­vo­ti, ar bū­ti tei­sin­giems pa­gal įsta­ty­mą, ar bū­ti tei­sin­giems prieš žmo­nes, ku­rie lau­kia šių pa­slau­gų, o jos nė­ra tei­kia­mos. Pa­tvir­ti­nus siū­lo­mą spren­di­mą, ma­ši­na `iš kar­to va­žiuos į kai­mus ir ap­tar­naus gy­ven­to­jus, jei ne, iki nau­jų me­tų punk­tai ve­ge­tuos, ir ten dir­ban­čios slau­gy­to­jos lauks, kad žmo­nės ste­buk­lin­gai pra­dė­tų vaikš­čio­ti į šiuos punk­tus. Ga­liau­siai nu­spręs­ta per­ei­ti prie bal­sa­vi­mo už me­di­ci­nos punk­tų už­da­ry­mą nuo lap­kri­čio 1-os die­nos su V. Raz­mie­nės siū­ly­ta pa­tai­sa. Ne­pa­tvir­ti­nus šio spren­di­mo, bū­tų bal­suo­ja­ma už P. Ba­ta­vi­čiaus pa­siū­ly­tą al­ter­na­ty­vą pa­tvir­tin­ti spren­di­mo įsi­ga­lio­ji­mą nuo nau­jų me­tų. Po bal­sa­vi­mo pa­aiš­kė­jo, kad an­trą kar­tą bal­suo­ti ne­rei­kės – 10 Ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo už, 5 su­si­lai­kė ir 2 bal­sa­vo prieš, tad pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, ku­riuo nuo lap­kri­čio 1-os die­nos me­di­ci­nos punk­tai Lio­liuo­se, La­bar­džiuo­se, Gi­lio­gi­ry­je ir Žad­vai­niuo­se už­da­ro­mi.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: B. Kerpienė teigė, kad sprendimas uždaryti medicinos punktus kaimuose nėra priimtas skubotai – viskas užsitęsė, nes vasarą daug kas atostogavo.

Komentarai
Kiti straipsniai