Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Pa­skli­du­sių kal­bų apie Rie­ta­vo ba­sei­no už­da­ry­mą me­ras ne­pa­tvir­ti­no

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la Rie­ta­vo ba­sei­ną į sa­vo ran­kas pe­rė­mė už­da­rius Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ją prieš ket­ve­rius me­tus, kai jos vie­to­je įsi­kū­rė šios mo­kyk­los fi­lia­las. Ga­na daž­nai pa­si­girs­ta kal­bos, kad mo­kyk­los fi­lia­lui ba­sei­no iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus ir ne­ša nuos­to­lius. Šia te­ma Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pra­kal­bo ir Au­gus­tas Šli­mas.

„Su Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi Aud­riu­mi Mi­siū­nu kal­bė­jau­si dėl ba­sei­no. Jis mi­nė­jo, kad po nau­jų me­tų jo iš­lai­ky­mui trūks lė­šų. Di­rek­to­rius ža­dė­jo pa­ra­šy­ti raš­tą, nu­ro­dy­da­mas, koks yra lė­šų trū­ku­mas. For­muo­jant nau­ją biu­dže­tą, ma­nau, rei­kė­tų apie tai pa­svars­ty­ti ir pri­si­dė­ti prie ba­sei­no iš­lai­ky­mo“, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rys.
Pir­miau­sia me­ras Ta­ry­bos na­riui „pa­dė­ko­jo“ už re­kla­mą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. „Rei­kia ži­no­ti, su kuo ir apie ką kal­bė­tis. Tai ne­ko­rek­tiš­ki da­ly­kai“, – sa­kė me­ras. Jis tu­rė­jo ome­ny­je por­ta­le www.bū­ki­me­vie­nin­gi.lt ir so­cia­li­nia­me tin­kle vie­šin­tą straips­nį „Rie­ta­vo ba­sei­nas li­be­ra­liz­mo spąs­tuo­se – gra­si­na­ma už­da­ry­ti“. Mi­nė­ta­me straips­ny­je tei­gia­ma, kad A. Mi­siū­nas dar­buo­to­jams pra­ne­šė, kad nuo gruo­džio 31 d. nuos­to­lin­gai dir­ban­tis ba­sei­nas ga­li bū­ti už­da­ry­tas.
A. Čer­nec­kis sa­kė, kad kal­bė­jo­si su A. Mi­siū­nu te­le­fo­nu, pas­ta­ra­sis ža­dė­jo at­vyk­ti pa­si­kal­bė­ti dėl at­ei­ties per­spek­ty­vų. Pa­klau­sus apie ba­sei­ną, at­sa­ky­ta, kad apie jo už­da­ry­mą ne­kal­ba­ma, vis­kas yra tik pa­ska­lų lyg­me­ny­je. Ne­aiš­ku, ko­kiu pa­grin­du jos sklei­džia­mos. Aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad jo­kie spren­di­mai dar ne­pri­im­ti. „Kal­bant apie rė­mi­mą, Sa­vi­val­dy­bė nė­ra lab­da­ros tei­kė­ja. Ga­li­me per tam tik­ras pro­gra­mas skir­ti fi­nan­sa­vi­mą, ką ir da­ro­me – fi­nan­suo­ja­me mo­ki­nių mo­ky­mą plauk­ti jau ne vie­ne­rius me­tus. Šie­met tam skir­ta 3,6 tūkst. Eur me­tams. Mi­nis­te­ri­ja tam ski­ria lė­šų, tad ir pa­ti įstai­ga ga­lė­tų su­si­rink­ti pi­ni­gų, ku­riuos ga­li­ma gau­ti per pa­ra­mą. Rei­kia da­ly­vau­ti pro­gra­mo­se ir suk­tis iš pa­dė­ties. Tar­si­mės, kaip pa­ge­rin­ti si­tu­a­ci­ją, kad ba­sei­nas iš­si­lai­ky­tų“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Šis spren­di­mas bus ap­svars­ty­tas, kai bus su­lauk­ta raš­to su kon­kre­čiais skai­čiais. Kiek ži­no­ma, pra­ėju­siais me­tais trū­ko apie 4 tūkst. eu­rų. Pri­dė­jus Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą, su­ma be­veik iš­si­ly­gi­no. Anot me­ro, A. Mi­siū­nui jis yra sa­kęs, kad jei­gu mo­kyk­la tu­rės pro­ble­mų ir ne­be­ga­lės pa­vež­ti šio ve­ži­mo, rei­kia įspė­ti Sa­vi­val­dy­bę, kad bū­tų spė­ta lai­ku su­re­a­guo­ti ir iš­spręs­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją.

Nuotraukoje: Anot mero, jokie sprendimai dėl Rietavo baseino uždarymo dar nėra priimti.

Komentarai
Kiti straipsniai