Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Miš­ki­nin­kai vel­tui duos eg­li­ša­kių au­ga­lams deng­ti

Du at­ei­nan­čius penk­ta­die­nius – lap­kri­čio 8 ir 15 d. – Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja kvie­čia gy­ven­to­jus į miš­kus pa­si­im­ti pa­ruoš­tų eg­lės ša­kų ir jo­mis ap­sau­go­ti au­ga­lus nuo ar­tė­jan­čių žie­mos šal­čių.

Miš­ki­nin­kai to­mis die­no­mis, nuo 8 iki 15 val., eg­li­ša­kius ne­mo­ka­mai da­lins vi­so­je Lie­tu­vo­je. Te­reiks at­va­žiuo­ti jų pa­si­im­ti. Smul­kes­nę in­for­ma­ci­ją, kur bus da­li­ja­mos ša­kos, ga­li­ma su­ži­no­ti pa­skam­bi­nus į gi­ri­nin­ki­jas. Tel­šių gi­ri­nin­ki­jo­je ša­kų da­li­ni­mo vie­tos nu­ro­dy­tos šios: Tel­šių gi­ri­nin­ki­ja, gi­ri­nin­kas Egi­di­jus Kęs­mi­nas (tel. 8 698 37583); Mos­tai­čių gi­ri­nin­ki­ja (Ku­liai), gi­ri­nin­kas Gin­ta­ras Vag­no­rius (tel. 8 698 05074) ir Skrob­lės gi­ri­nin­ki­ja (Rie­ta­vas), gi­ri­nin­kas Ne­das Rač­kus (tel. 8 686 47305).
Ne­mo­ka­mai da­li­jant eg­li­ša­kius, žmo­nės ska­ti­na­mi tau­so­ti miš­ką ir ne­lau­žy­ti ša­kų sa­va­va­liš­kai. Sa­va­va­liš­kas ša­kų lau­žy­mas – tai Lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­lių pa­žei­di­mas. Už jį ga­li bū­ti skir­ta ne­ma­ža bau­da.
Pa­tys miš­ki­nin­kai pa­ruoš ša­kų kir­ta­vie­tė­se re­tin­da­mi miš­ką ar­ba nu­ge­nės nuo me­džių, ku­riuos pa­gal miš­kot­var­kos pro­jek­tus ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­to­ma iš­kirs­ti.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai