Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Jau pa­teik­tas pro­jek­tas, kaip at­ro­dys ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai

Mū­sų ša­ly­je vyks­tan­ti so­cia­li­nės vai­kų glo­bos sis­te­mos per­tvar­ka, sie­kiant iki 2020 me­tų pa­nai­kin­ti ins­ti­tu­ci­nius vai­kų glo­bos na­mus, jau­čia­ma ir Plun­gė­je – jau per­nai vai­kų glo­bos na­mai bu­vo re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­giant įstai­gą prie Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, nuo­lat ieš­ko­ma glo­bė­jų ir or­ga­ni­zuo­ja­mi jų mo­ky­mai, be­veik prieš me­tus ati­da­ry­ti pir­mie­ji ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai (tiks­liau – bu­tas) Vė­jo gat­vės dau­gia­bu­ty­je. O prieš ke­le­tą die­nų Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, kur skel­bia­ma apie vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus, pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir apie nau­ją ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų sta­ty­bos pro­jek­tą.

Dar šią va­sa­rą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai kar­tu su po­li­ti­kais ap­si­spren­dė, jog vi­suo­me­nės po­rei­kiams ima­mi du skly­pai, esan­tys Miš­kų ir Gan­din­gos gat­vė­se, ku­rie įtrau­kia­mi į ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų skly­pų są­ra­šą. Ku­rio­je vie­to­je rei­kė­tų sta­ty­ti nau­jus ben­druo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus, nu­tar­ta po il­gų dis­ku­si­jų ir ana­li­zių – ver­tin­ta vie­ta, skly­po plo­tas ir rel­je­fas, at­stu­mas iki mo­kyk­los, in­ži­ne­ri­niai tin­klai, pri­va­žia­vi­mas ir vi­sa ki­ta. Pa­si­rink­ta vie­ta Gan­din­gos gat­vė­je, prie san­kry­žos su P. Ple­cha­vi­čiaus gat­ve. Tiks­lus ad­re­sas – Gan­din­gos g. 11 B. Ten yra 0,2 ha že­mės plo­tas, au­ga tik krū­mai.
Rug­pjū­čio 12 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kė pro­jek­to „Ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų ir vai­kų die­nos cen­trų tin­klo plėt­ra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“ pa­raiš­ką dėl fi­nan­sa­vi­mo Cen­tri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai pa­gal prie­mo­nę „Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka: in­ves­ti­ci­jos į in­fra­struk­tū­rą“. O sta­ty­bos pro­jek­tą pa­ren­gė UAB „Uos­ta­mies­čio pro­jek­tas“ ar­chi­tek­tai.
Pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti nau­ją na­mą, pri­tai­kant jį ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų veik­lai, ir ja­me ap­gy­ven­din­ti ne dau­giau kaip 8 tė­vų glo­bos ne­te­ku­sius vai­kus. Sie­kia­ma, kad tai bū­tų jau­kūs na­mai, ar­ti­mi šei­mos ap­lin­kai.
Pa­gal pro­jek­tą pa­sta­tas bus sta­čia­kam­pis, vie­no aukš­to, 204 kv. m plo­to, maž­daug 5 met­rų aukš­čio. Sie­nos – iš si­li­ka­ti­nių blo­ke­lių mū­ro, sto­go dan­ga – skar­dos lakš­tų. Vi­du­je, prie įė­ji­mo, bus dra­bu­ži­nė, pas­kui ben­dras kam­ba­rys – val­go­ma­sis, taip pat 8 vai­kų mie­ga­mie­ji kam­ba­riai po 10–12 kv. m, tu­a­le­tai ir du­šai, san­dė­liu­kas. Įva­žia­vi­mas nu­ma­ty­tas iš P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vės.
Dau­giau apie pro­jek­tą bus ga­li­ma su­ži­no­ti vie­šo su­si­rin­ki­mo me­tu lap­kri­čio 25 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je. Vė­liau bus ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas, gau­na­mas sta­ty­bos lei­di­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Tokiame name, kuris bus pastatytas Gandingos gatvėje, galės gyventi 8 tėvų globos netekę vaikai.

Komentarai
Kiti straipsniai