Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Ar ne­ver­tė­tų pa­sek­ti Ta­li­no pa­vyz­džiu?

Lap­kri­čio pra­džio­je su­si­rin­ku­si Vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo ir prie­mies­čio au­to­bu­sų marš­ru­tų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­ja aiš­ki­no­si, kaip op­ti­mi­zuo­ti mies­to ir prie­mies­čio marš­ru­tus, kad žmo­nės į dar­bą dar­bo die­no­mis va­žiuo­tų ne pri­va­čiais au­to­mo­bi­liais, o vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu. Po­sė­dy­je taip pat pa­siū­ly­ta pa­gal­vo­ti, ar ne­ver­tė­tų pa­sek­ti Ta­li­no pa­vyz­džiu ir vi­suo­me­ni­nį trans­por­tą pa­da­ry­ti ne­mo­ka­mą.

Marš­ru­tams ap­tar­nau­ti iš­leis­ta 86 900 Eur

Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Eval­das Jan­kaus­kas ko­mi­si­jos na­riams pa­tei­kė Plun­gės au­to­bu­sų par­ko pir­mo pus­me­čio veik­los ana­li­zę. Pa­sak jo, per pus­me­tį mies­to au­to­bu­sais va­žia­vo 10 888, prie­mies­čio – 3018 žmo­nės, au­to­bu­sai mies­te nu­rie­dė­jo 28 780, prie­mies­ty­je – 73 496 ki­lo­met­rus, ati­tin­ka­mai pa­tir­ta 26 285 eu­rų iš­lai­dų mies­to marš­ru­tams ir 60 615 eu­rų prie­mies­čio marš­ru­tams ap­tar­nau­ti.

Nė­ra kam par­duo­ti bi­lie­tų

Plun­gės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sai va­žiuo­ja ir to­kiais prie­mies­ti­niais marš­ru­tais, ku­riuo­se nė­ra kam par­duo­ti bi­lie­tų, o tai reiš­kia, kad tuo au­to­bu­su daž­niau­siai va­žiuo­ja vien mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai. Ko­mi­si­jos na­riai kal­bė­jo, jog to­kius marš­ru­tus pi­giau ap­tar­nau­ti at­si­ei­tų mo­ki­nius ve­žant vien mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais.

Marš­ru­tai su­sie­ti su mo­ki­nių pa­ve­ži­mu

Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Ar­vy­das Liu­ti­ka sa­kė, jog Plun­gės au­to­bu­sų par­ko marš­ru­tai su­sie­ti su švie­ti­mo įstai­gų dar­bu ir sie­kiu lai­ku at­vež­ti prie­mies­čio marš­ru­tais vai­kus į mo­kyk­lą ir po pa­mo­kų lai­ku par­vež­ti juos na­mo. Mo­ki­nys, pa­si­bai­gus pa­mo­koms, au­to­bu­so ne­ga­li lauk­ti il­giau nei va­lan­dą. Jei šis lai­kas už­si­tę­sia, mo­kyk­los tu­ri ga­ran­tuo­ti, kad vai­kas bus už­im­tas įdo­mia veik­la.

Su­au­gu­sių­jų ke­lei­vių srau­tas ne­sie­kia nė 20 proc.

Iš­si­aiš­ki­nus, kad sa­vi­val­dy­bė­je va­žiuo­jan­čių­jų au­to­bu­sais su­au­gu­sių­jų skai­čius ne­sie­kia nė 20 proc. vi­so ke­lei­vių srau­to, pa­siū­ly­ta ieš­ko­ti bū­dų, kad žmo­nės per­sės­tų iš nuo­sa­vų au­to­mo­bi­lių į vi­suo­me­ni­nį tramn­spor­tą. Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no, jei au­to­bu­sų marš­ru­tai bū­tų op­ti­mi­zuo­ti ir la­biau pri­tai­ky­ti prie su­au­gu­sių žmo­nių dar­bo lai­ko, daug kas rink­tų­si va­žiuo­ti į dar­bą au­to­bu­su, mies­te bū­tų ma­žiau eis­mo spūs­čių.

Siū­lo sek­ti Ta­li­no pa­vyz­džiu

Po­sė­dy­je taip pat kal­bė­ta, jog Plun­gės au­to­bu­sų par­kas už­dir­ba tik 10 pro­cen­tų su­mos, rei­ka­lin­gos įmo­nės veik­lai už­tik­rin­ti, o apie 90 proc. lė­šų gau­na iš sa­vi­val­dy­bės, to­dėl, pa­sak E. Jan­kaus­ko, per­ša­si spren­di­mas pa­sek­ti Ta­li­no pa­vyz­džiu ir vež­ti plun­giš­kius mies­to ir prie­mies­čio marš­ru­tais ne­mo­ka­mai.

Pa­reng­ta pa­gal Sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai