Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Ta­ry­bos po­sė­dis kai kam pri­mi­nė cir­ką, ap­leis­ta po­sė­džių sa­lė…

Ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų – tiek pas­ku­ti­ni­ą­ją spa­lio die­ną įvei­kė po­sė­džia­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Dau­gu­mai klau­si­mų pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu, ta­čiau bū­ta ir pa­purkš­ta­vi­mų, ir iš­si­sky­ru­sių nuo­mo­nių, ir nuo­gąs­ta­vi­mų. Vie­nas Ta­ry­bos na­rys siū­lė „baig­ti cir­kus ir dirb­ti dar­bą“, ki­tas prieš bal­sa­vi­mą ap­lei­do po­sė­džių sa­lę, ne vie­nas Ta­ry­bos na­rys su­ne­ri­mo iš­gir­dęs, kad tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ke­ti­na­ma su­mon­tuo­ti mo­der­nią trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mo ir duo­me­nų per­da­vi­mo sis­te­mą.

IX šau­ki­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sep­tin­ta­sis po­sė­dis pra­dė­tas svei­ki­ni­mais: me­ro pa­va­duo­to­ja As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė gim­ta­die­nio pro­ga svei­ki­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę Vi­dą Bon­daus­kie­nę bei An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką To­mą Rau­dį. Be to, vi­ce­me­rė per­da­vė lin­kė­ji­mus nuo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio. „Me­ras sveiks­ta, grįš ir tęs sa­vo dar­bus“, – su­si­rin­ku­siuo­sius pa­ti­ki­no A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė.
Kaip mi­nė­ta, šį kar­tą Ta­ry­ba bu­vo ga­na vie­nin­ga – ben­dru su­ta­ri­mu su leng­vais pa­purkš­ta­vi­mais pri­tar­ta net 36 dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tiems klau­si­mams, kar­tais – su pa­pil­dy­mais. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos, Ko­mi­si­jos siū­ly­mams dėl Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nag­ri­nė­ti, Ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų bei Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bų su­da­ry­mui, Eti­kos bei An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jų, Spor­to ta­ry­bos na­rių kei­ti­mui; pri­tar­ta jung­ti­nės veik­los bei ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tims; pri­tar­ta pro­jek­tams, ku­rie tu­rės įta­kos al­sė­diš­kiams: gim­na­zi­jos val­gyk­los pri­tai­ky­mas ben­druo­me­nės po­rei­kiams ir vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­to, esan­čio Tel­šių g., at­nau­ji­ni­mo bei pri­tai­ky­mo kai­mo ben­druo­me­nės po­rei­kiams, so­cia­li­nei ir kul­tū­ri­nei veik­lai, II eta­pui. Pri­tar­ta ir dar vi­sai puokš­tei pa­kei­ti­mų, pa­pil­dy­mų bei nu­ta­ri­mų, su­si­ju­sių su ben­dra­dar­bia­vi­mu, fi­nan­sais ir pan. Tie­sa, pir­mie­ji ben­dri pri­ta­ri­mai bu­vo la­bai abe­jin­gi ir dau­gu­mos Ta­ry­bos na­rių re­ak­ci­jos ne­su­ke­lian­tys. „Nors pa­link­sė­kit, ger­bia­mi Ta­ry­bos na­riai“, – su šyp­se­na ra­gi­no po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vu­si vi­ce­me­rė. Šis ra­gi­ni­mas po­sė­džia­vu­siuo­sius tar­si pa­bu­di­no.
Nors dau­gu­ma dar­bot­var­kės klau­si­mų ap­tar­ti be di­des­nių kal­bų, bū­ta ir su­kė­lu­sių ko­men­ta­rų pliūps­nius. Vie­nas to­kių – Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos su­da­ry­mas. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ire­na Tau­čie­nė per­skai­tė są­ra­šą žmo­nių, de­le­guo­ja­mų į Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bą. Ne­ra­mu­mai ki­lo ta­da, kai pa­aiš­kė­jo, jog šios ta­ry­bos pir­mi­nin­kė me­ro tei­ki­mu – lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“ di­rek­to­rė Kris­ti­na Va­lie­nė, nors vyk­dy­ta ap­klau­sa bu­vo pa­lan­ki ki­toms kan­di­da­tėms – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rei Dai­vai Zab­loc­kie­nei ir lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rei Sta­nis­la­vai Si­mo­na­vi­čie­nei. „Jei bu­vo pa­da­ry­ta ap­klau­sa, rei­kė­tų į ją at­si­žvelg­ti“, – ko­men­ta­vo T. Rau­dys.
„Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­ką ren­ka Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Ta­ry­bos na­riai ap­klaus­ti. Dau­gu­ma siū­lė teik­ti Kris­ti­ną Va­lie­nę. Tad me­ro tei­ki­mas pa­da­ry­tas re­mian­tis dau­gu­mos nuo­mo­ne“, – tei­gė vi­ce­me­rė. Po šio ko­men­ta­ro ir T. Rau­džio pra­šy­mo pa­sa­ky­ti, ku­rie Ta­ry­bos na­riai bu­vo ap­klaus­ti, sa­lė­je ki­lo su­ju­di­mas, gir­dė­jo­si ne vie­no Ta­ry­bos na­rio ko­men­ta­ras: „Ma­nęs ne­klau­sė…“ Ne­aiš­ku bu­vo daug kam, ko­kiu bū­du ši ap­klau­sa vyk­dy­ta. Tad čia ben­dro pri­ta­ri­mo ne­bu­vo ir rei­kė­jo bal­suo­ti: try­li­ka Ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo už siū­lo­mą Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos su­dė­tį su me­ro teik­ta pir­mi­nin­ke K. Va­lie­ne, trys su­si­lai­kė, o ke­tu­ri Ta­ry­bos na­riai bal­sa­vo prieš.
Dar vie­nas klau­si­mas, su­kė­lęs kai ku­rių Ta­ry­bos na­rių su­si­rū­pi­ni­mą, bu­vo dėl trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mo ir duo­me­nų per­da­vi­mo sis­te­mų įren­gi­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų val­do­muo­se tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, skir­tuo­se vež­ti ke­lei­vius: leng­vuo­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, mik­ro­au­to­bu­suo­se, au­to­bu­suo­se. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nėms įstai­goms sa­vo 2020 m. biu­dže­te rei­kės nu­ma­ty­ti 180 Eur (įran­gos su­mon­ta­vi­mui ir mo­kes­čiui už įran­gos nu­omą) vie­nai trans­por­to prie­mo­nei, o ki­tiems dve­jiems me­tams (jei bus pra­tęs­ta su­tar­tis) – po 120 Eur (mo­kes­čiui už įran­gos nu­omą). Įren­gus trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mo ir duo­me­nų per­da­vi­mo sis­te­mas įstai­gų tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, bus au­to­ma­ti­zuo­ta ke­lio­nių ap­skai­ta, to­dėl ti­ki­ma­si su­ma­žė­ju­sių ku­ro są­nau­dų ir eks­plo­a­ta­ci­jos iš­lai­dų.
Kai Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė pri­sta­tė šį klau­si­mą, pa­si­sa­ky­ti ir pa­klaus­ti pa­no­ro ne vie­nas Ta­ry­bos na­rys. „Ar yra eko­no­mi­nis pa­skai­čia­vi­mas, pa­grįs­tu­mas, ko­kia tos sis­te­mos ren­gi­mo nau­da?“ – pir­ma­sis do­mė­jo­si Ai­das Kė­sas. Kol kas, pa­sak pra­ne­šė­jos, skai­čia­vi­mai ne­at­lik­ti, va­do­vau­ja­ma­si tik ge­ro­sio­mis pa­tir­ti­mis. Esą to­kias sis­te­mas yra įdie­gu­si po­li­ci­ja, prieš­gais­ri­nės sau­gos tar­ny­ba, ne vie­na sa­vi­val­dy­bė, o at­si­lie­pi­mai – la­bai ge­ri. „Tai ele­men­ta­rus Sa­vi­val­dy­bės lė­šų tau­py­mas“, – ko­men­ta­vo ir Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus.
Tuo, ar įdie­gus mi­nė­tą ste­bė­ji­mo ir duo­me­nų per­da­vi­mo sis­te­mą tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ne­bus pa­žei­džia­ma as­mens duo­me­nų ap­sau­ga, do­mė­jo­si Ta­ry­bos na­rys Aud­rius Mi­siū­nas. „Ko­kie čia ga­li bū­ti as­me­niš­ku­mai, juk va­žiuo­ja­ma dar­bo rei­ka­lais“, – sa­kė Ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Ru­sie­nė.
Įdie­gus sis­te­mą, pir­mus me­tus jos at­si­sa­ky­ti ne­bus ga­li­ma. At­si­sa­ky­ti jos ar­ba pra­tęs­ti su­tar­tį bus ga­li­ma tik po me­tų. Ža­da­ma po tri­jų mė­ne­sių ar pus­me­čio skai­čiuo­ti, ar sis­te­ma at­si­per­ka, kiek su­tau­po­ma, ir skai­čius pa­teik­ti Ta­ry­bai. Bal­suo­ta. Ke­tu­ri ta­ry­bos na­riai su­si­lai­kė, du bu­vo prieš, tad dau­gu­mos spren­di­mu ste­bė­ji­mo sis­te­ma biu­dže­ti­nių įstai­gų trans­por­to prie­mo­nė­se bus die­gia­ma.
Ta­ry­bos na­rius iš­ju­di­no ir klau­si­mas, su­si­jęs su fi­nan­sais. Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ado­mas Za­muls­kis siū­lė pri­tar­ti tam, kad bū­tų ren­gia­mas UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ tech­ni­nis pro­jek­tas „Plun­gės mies­to Lent­pjū­vės ir V. Ma­čer­nio gat­vių cen­tri­nio šil­dy­mo sis­te­mų su­jun­gi­mas“, o tech­ni­nio pro­jek­to pa­ren­gi­mo iš­lai­dos (iki 15 tūkst. eu­rų) bū­tų ap­mo­ka­mos iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2020 m. biu­dže­to. Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Kak­tys siū­lė pri­tar­ti pir­mam punk­tui (reng­ti pro­jek­tą), bet fi­nan­siš­kai ne­pri­si­dė­ti. T. Rau­dys siū­lė skir­ti pi­ni­gų iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir tei­gė, jog Ta­ry­ba ne­spren­džia ben­dro­vės klau­si­mų, tai da­ro ben­dro­vės val­dy­ba. R. En­dri­kas, re­a­guo­da­mas į ne­su­ta­ri­mų ban­gą, siū­lė M. Kak­čio pa­siū­ly­mą to­bu­lin­ti: prie „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mo pri­si­dė­ti tik sim­bo­liš­kai – vie­nu eu­ru.
„Mes čia da­ro­me cir­ką. Jo kai­na yra di­de­lė. Ken­čia žmo­nės. Gal bai­giam cir­kus ir dir­bam dar­bą“, – siū­lė Ta­ry­bos na­rys L. Skie­rus. Svars­tant šį klau­si­mą, ben­dro su­ta­ri­mo ne­bu­vo, bal­suo­ta du kar­tus. Pir­miau­sia ne­pri­tar­ta pir­mam siū­ly­mui (fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti prie tech­ni­nio pro­jek­to iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to) – prieš bal­sa­vo dau­giau nei pu­sė po­sė­džia­vu­sių­jų. An­trą kar­tą bal­suo­ta už al­ter­na­ty­vą: pri­tar­ti tam, kad bū­tų ren­gia­mas pro­jek­tas, bet ne­pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai. Prieš šį bal­sa­vi­mą po­sė­džių sa­lę trum­pam ap­lei­do T. Rau­dys. Šį kar­tą spren­di­mas pri­im­tas – už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ tech­ni­niam pro­jek­tui lė­šų tu­rės ras­ti pa­ti.
Ta­ry­bo­je pa­ga­liau pa­dė­tas taš­kas ir V. Ma­čer­nio gat­vės kai ku­rių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams ra­my­bės ne­da­vu­sio­je si­tu­a­ci­jo­je: pri­ei­ta kom­pro­mi­so, kaip bus ri­bo­ja­mas maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­kas UAB „Am­ber fo­od“ pri­klau­san­čia­me res­to­ra­ne-pi­ce­ri­jo­je „Char­lie piz­za“, esan­čia­me V. Ma­čer­nio g. 4. Tam, kad ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ga­lė­tų ra­miai gy­ven­ti ir bū­tų už­tik­rin­ta vie­šo­ji tvar­ka, šio­je mai­ti­ni­mo įstai­go­je už­draus­ta pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais nuo vi­dur­nak­čio iki 8 val. ry­to.
Iš­se­kus dar­bot­var­kei, per­ei­ta prie pa­klau­si­mų. Ir čia ne­už­mirš­ti da­lies Plun­gės gy­ven­to­jų skau­du­liai: tu­ne­lis po ge­le­žin­ke­liu ir žie­di­nė Rie­ta­vo bei Lais­vės gat­vių san­kry­ža.
R. En­dri­kas do­mė­jo­si, ko­dėl taip il­gai ne­de­da­mas tre­čias as­fal­to sluoks­nis žie­di­nė­je san­kry­žo­je ir tu­ne­ly­je. Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no, šią sa­vai­tę tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ka­da bus as­fal­tuo­ja­mas pas­ku­ti­nis sluoks­nis. Nu­ma­ty­ta, kad žie­di­nė san­kry­ža bus baig­ta iki lap­kri­čio 28 die­nos, tad su gan­dais, jog tu­ne­lis bus ati­da­ry­tas jau spa­lio ga­le, šiek tiek pas­ku­bė­ta. „Kaip ad­mi­nist­ra­ci­ja, de­da­me pa­stan­gas, kad bū­tų vis­kas pa­da­ry­ta kuo grei­čiau, bet svar­bu, kad bū­tų sau­gu nau­do­tis“, – tei­gė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.
Klau­si­mą-pa­ste­bė­ji­mą M. Kau­nui tu­rė­jo ir Ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas: „Kaip dėl Rie­ta­vo gat­vės? Žmo­nės pa­krau­pę: nei žie­das nor­ma­lus, nei gat­vė.“ M. Kau­nas pri­mi­nė, kad Ta­ry­ba pri­ta­rė šiam gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lian­čiam pro­jek­tui, ku­ris yra vyk­do­mas eta­pais. Šie­met nu­ma­ty­ta su­tvar­ky­ti tik at­kar­pą iki Kal­niš­kių gat­vės. O žie­das dar iš tik­ro ne­baig­tas, dar ne­pri­tai­ky­tas sun­kias­vo­riam trans­por­tui, ta­čiau jis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pra­šy­mu, jau ati­da­ry­tas, kad žmo­nėms bū­tų pa­to­giau.

Re­na­ta DAUKINTYTĖ

Nuotraukoje: D. Mar­ti­šie­nei pri­sta­čius klau­si­mą dėl trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mo ir duo­me­nų per­da­vi­mo sis­te­mų įren­gi­mo Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų val­do­muo­se tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, pa­si­sa­ky­ti ir paklausti pa­no­ro ne vie­nas Ta­ry­bos na­rys.

Komentarai
Kiti straipsniai