Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Su se­niū­nais ap­tar­tos pro­ble­mos ir lau­kian­tys dar­bai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų se­niū­nai bu­vo su­kvies­ti į pa­si­ta­ri­mą su me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu. Su­si­ti­ki­mo prie­žas­tis – se­niū­nai­čių rin­ki­mai, vyk­sian­tys spa­lio–­lap­kri­čio mė­ne­siais. Pa­si­ta­ri­mo me­tu su­tar­tos da­tos, ka­da vyks rin­ki­mų ir su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jais ma­ra­to­nas. Ap­tar­ti ir ki­ti klau­si­mai – ke­lių prie­žiū­ra, gat­vių ap­švie­ti­mas, vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mas ir prie­žiū­ra se­niū­ni­jo­se.

Su­de­ri­nus su vi­sais se­niū­nais rin­ki­mų ir su­si­ti­ki­mų da­tas, sa­vi­val­dy­bės me­ras mi­nė­jo, kad šiems rin­ki­mams ke­lia­mi di­džiu­liai rei­ka­la­vi­mai. „La­bai skųs­tis ne­ga­li­ma, vis tiek at­si­ran­da žmo­nių, ku­rie ei­na į šias pa­rei­gas ir dir­ba. Nors, aiš­ku, pa­ra­gin­ti rei­kia, pa­tys ne­si­ver­žia. Kai iš­rink­si­me vi­sus se­niū­nai­čius, rei­kė­tų pa­da­ry­ti ben­drą su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me se­niū­nai­čiams pra­ve­si­me mo­ky­mus apie sa­vi­val­dą bei tuo pa­čiu įteik­si­me jiems se­niū­nai­čių pa­žy­mė­ji­mus“, – sa­kė A. Čer­nec­kis.

Ap­švie­ti­mas ir ke­lių prie­žiū­ra

Me­ras taip pat do­mė­jo­si, ar jau pra­dė­tas re­gu­liuo­ti gat­vių ap­švie­ti­mas. Ra­gi­no įjung­ti švie­sas at­si­žvel­giant į oro są­ly­gas. „Pa­ste­bė­jau, kad pra­dė­jus tem­ti, švie­sos kai kur dar ne­de­ga. Kai žmo­nės grįž­ta iš dar­bų, ei­na pas gy­vu­lius, švie­sos tu­ri deg­ti, o kai lau­ke ne­bė­ra ju­dė­ji­mo, ga­li­ma iš­jung­ti ir šiek tiek pa­tau­py­ti. Gal­vo­ja­me mo­der­ni­zuo­ti ap­švie­ti­mą mies­te, ta­čiau tiks­laus at­sa­ky­mo dar ne­ga­vo­me“, – pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Jis in­for­ma­vo, kad ma­to­ma ir dar vie­na bė­da – AB ESO pla­nuo­ja sa­vo tin­klų kei­ti­mą. Po ke­le­rių me­tų įmo­nė yra su­pla­na­vu­si keis­ti elek­tros li­ni­jas, o Sa­vi­val­dy­bė tu­ri su tuo su­si­ju­sį pro­jek­tą da­bar. AB ESO siū­ly­mas – at­lik­ti jiems pri­klau­san­čius dar­bus sa­vo­mis lė­šo­mis, ta­čiau to­kiu bū­du jiems bū­tų su­ku­ria­mas tur­tas. Įmo­nei bu­vo pa­ra­šy­tas raš­tas su siū­ly­mu su­da­ry­ti su­tar­tį, kad da­bar Sa­vi­val­dy­bė at­liks elek­tros li­ni­jų kei­ti­mo dar­bus iš sa­vų lė­šų, o vė­liau pi­ni­gai bus grą­žin­ti. At­sa­ky­mas dar ne­gau­tas, bet ma­no­ma, kad grei­čiau­siai šio pa­siū­ly­mo bus at­si­sa­ky­ta.
Pra­kal­bus apie elek­tri­kus, Dau­gė­dų se­niū­nė As­ta Glo­bie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­sai ne­se­niai se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai bu­vo pa­si­pik­ti­nę jų dar­bu. At­vy­kę tvar­ky­ti elek­tros stul­pų, AB ESO dar­buo­to­jai ra­do ten gan­dra­liz­džius ir juos iš­dras­kę pa­li­ko vis­ką su­si­tvar­ky­ti se­niū­ni­jai. Lai­mė, gan­dra­liz­džiai bu­vo tuš­ti. Anot A. Čer­nec­kio, toks el­ge­sys yra ne­pa­gar­ba vie­ti­niams žmo­nėms, se­niū­ni­jai. „Tik­rai įžū­lus el­ge­sys, jei iš­ar­dei – su­rink ir nu­vežk“, –sa­kė jis.
Pro­ble­mų esa­ma ir dėl ke­lių bei jų prie­žiū­ros – at­ėjo ru­duo, ir vie­nur ki­tur pa­si­ma­tė duo­bės. Pa­si­kal­bė­jus su se­niū­nais, pa­aiš­kė­jo, kad iš­ki­lo pro­ble­mų su ke­lius pri­žiū­rin­čios įmo­nės tech­ni­ka – ji su­ge­do, o oras grei­de­riuo­ti ke­lius da­bar itin pa­lan­kus. Vi­sos 5 se­niū­ni­jos lau­kia at­vyks­tan­čio grei­de­rio, ta­čiau ka­da su­lauks – ne­aiš­ku.
A. Glo­bie­nė taip pat mi­nė­jo, kad sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai bu­vo ra­šy­tas pra­šy­mas dėl pės­čių­jų per­ėjos įren­gi­mo ša­lia ŽŪB „Mi­ni­ja“ Dau­gė­duo­se. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas in­for­ma­vo, kad gau­tas at­sa­ky­mas iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, kad šiuo me­tu yra tvar­ko­mos esa­mos pės­čių­jų per­ėjos, to­dėl į nau­jų pės­čių­jų per­ėjų įren­gi­mo pra­šy­mus da­bar net ne­žiū­ri­ma. O ir ren­giant nau­ją pės­čių­jų per­ėją, ne­be­pa­kan­ka pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klą ir nu­brėž­ti ho­ri­zon­ta­lias li­ni­jas. Da­bar per­ėja tu­ri bū­ti įreng­ta mo­der­niai, su ap­švie­ti­mu, to­dėl ne­la­bai ti­kė­ti­na, kad to­je vie­to­je at­si­ras pės­čių­jų per­ėja.

Vie­šų­jų erd­vių prie­žiū­ra

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­si­ta­ri­mo me­tu taip pat ak­cen­ta­vo, kad at­ei­ty­je bus pro­ble­mų dėl vie­šų­jų tu­a­le­tų. „Tiek kai­muo­se, tiek ir mies­te rei­kės pa­si­sta­ty­ti bio­tu­a­le­tus ir juos pri­žiū­rė­ti. Kol kas ne­aiš­ku, kaip iš­sprę­si­me pro­ble­mą dėl jų ap­tar­na­vi­mo ir prie­žiū­ros. Rei­kė­tų sam­dy­ti dar­buo­to­ją, ku­ris su rei­kia­ma tech­ni­ka ap­va­žiuo­tų ir su­tvar­ky­tų. Tu­ri­me ir spor­to aikš­te­lę, ją taip pat rei­kės kaž­kam pri­žiū­rė­ti. Reiks ne tik nau­jo dar­buo­to­jo, bet ir ati­tin­ka­mos tech­ni­kos. Ne­ži­nau, ar ap­si­ims UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“, rei­kės rim­tai ta te­ma kal­bė­tis“, – sa­kė me­ras.
Pra­kal­bus šia te­ma, Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas pri­mi­nė, kad ne vie­to­je sto­vi ir vie­ša­sis tu­a­le­tas vie­na­me iš lan­komiau­sių ob­jek­tų – Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je. Se­niū­nas skun­dė­si, kad nie­kas ne­pri­žiū­ri ten esan­čio tu­a­le­to, be to, per pi­lia­kal­nį ei­nan­tis ta­kas nu­klo­tas la­pų, tad se­niū­ni­jai ten­ka vis­kuo rū­pin­tis. „Pa­tys tą ob­jek­tą ant sa­vo pe­čių iš­ne­šė­te į vie­šu­mą, da­rė­te tal­kas su sa­vo žmo­nė­mis, da­bar tai yra jū­sų se­niū­ni­jos rū­pes­tis. Gai­la, kad taip at­si­ti­ko su miš­kų urė­di­ja, su bu­vu­siu urė­du bu­vo­me vis­ką su­de­ri­nę dėl ob­jek­to prie­žiū­ros, ta­čiau ne­be­li­ko nei urė­do, nei pa­čios urė­di­jos. Su iš Kur­šė­nų at­vyks­tan­čiu urė­di­jos at­sto­vu kal­bė­jo­me apie šio ob­jek­to prie­žiū­rą, ma­tyt, rei­kės dar kar­tą pa­kal­bė­ti“, – sa­kė A. Čer­nec­kis.
Kal­bant apie rek­re­a­ci­nių zo­nų prie­žiū­rą, Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nas To­mas Dauk­šas sa­kė, kad La­bar­džių ben­druo­me­nė ne­be­no­ri pri­žiū­rė­ti sa­vo par­ko, mat jie tu­ri ben­druo­me­nės na­mus, ten esan­tį kie­mą, ku­ria­me sėk­min­gai ren­gia šven­tes. Svars­ty­ta, kad gal­būt par­ko te­ri­to­ri­jos prie­žiū­rą ver­tė­tų su­grą­žin­ti urė­di­jai. Šį klau­si­mą nu­spręs­ta ap­tar­ti su La­bar­džių kai­mo gy­ven­to­jais su­si­ti­ki­mo me­tu.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Prakalbus apie kelių priežiūrą, paaiškėjo, kad pasitarimo dieną nė viena iš seniūnijų dar nebuvo sulaukusi greiderio.

Komentarai
Kiti straipsniai