Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Šim­to die­nų veik­los ata­skai­to­je – at­lik­ti ir strin­gan­tys dar­bai

Spa­lio 29-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ir pa­pa­sa­ko­jo, kaip pra­ėjo pir­ma­sis šim­tas die­nų jam už­imant šias pa­rei­gas. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas.
Spaudos konferencijoje be atliktų per šimtą dienų darbų, iškilusių rūpesčių, pažerta ir kritikos praėjusios kadencijos valdžiai. Tai nustebino žurnalistus, nes Savivaldybės administracijos direktoriumi, kaip ir dabar, buvo to paties politinio darinio „Vieninga Plungė“ atstovas, o pats politinis darinys priklausė valdančiajai koalicijai…

Kaip kon­fe­ren­ci­jos me­tu sa­kė M. Kau­nas, pra­ėjęs pir­ma­sis šim­ta­die­nis – ge­ra pro­ga api­ben­drin­ti tai, kas jau pa­da­ry­ta, bei pa­si­da­lin­ti at­ei­ties pla­nais.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas pa­brė­žė, kad spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu ke­ti­na ap­žvelg­ti es­mi­nius dar­bus, at­lik­tus per pra­ėju­sias šim­tą die­nų. Pir­miau­sia jis pa­brė­žė, kad tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­lio per­va­ža ati­da­ry­mas spa­lio 28 die­ną yra kaž­kie­no pa­skleis­tas gan­das. „Kol kas ne­ga­li­me tvir­tin­ti, kad bū­tent šio­mis die­no­mis turėjo būti ati­da­ry­tas tu­ne­lis. Ne tik mes esa­me tu­ne­lio įren­gi­mo už­sa­ko­vai, bet ir Ke­lių di­rek­ci­ja. Kaip ži­no­te, yra pa­si­ra­šy­ta dvie­jų da­lių su­tar­tis. Vie­na jų tu­rė­jo pa­si­baig­ti spa­lio 28 die­ną, o ki­ta bai­gia­si lap­kri­čio 28 die­ną. Per pas­ku­ti­nį ga­my­bi­nį su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vai, ir ran­go­vai, ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vai, dar­bus at­lie­kan­tys ran­go­vai ža­dė­jo, kad bū­tent spa­lio 28 die­ną bus už­klo­tas pas­ku­ti­nis as­fal­to sluoks­nis, ta­čiau taip ne­įvy­ko. Tad tu­ne­lio įren­gi­mo dar­bai dar nė­ra iki ga­lo pa­da­ry­ti. Be to, pės­čių­jų ta­kai bus tvar­ko­mi vė­liau. Sun­kias­vo­rei tech­ni­kai ten dar rei­kės va­ži­nė­tis, kad at­vež­tų dar­bams rei­ka­lin­gų sta­ty­bi­nių me­džia­gų. Kaip ži­no­me, su­tar­tis bai­gia­si tik gruo­džio mė­ne­sį, tad jei su­ge­bė­jo­me iš­lauk­ti dau­giau kaip me­tus, kol baig­sis dar­bai, tai dar vie­nas mė­nuo nie­ko ne­reiš­kia. Pra­šy­si­me ran­go­vų, kad eis­mas ar­ti­miau­siu me­tu bū­tų pa­leis­tas bent jau Sto­ties gat­ve“, – pa­sa­ko­jo M. Kau­nas.
To­liau Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius kal­bė­jo apie di­de­lį ke­tu­rių gat­vių – Rie­ta­vo, Lais­vės, Mi­ni­jos ir Tel­šių – pro­jek­tą, įgy­ven­di­na­mą Plun­gės mies­te. „Tas pro­jek­tas yra ga­na di­de­lis. Sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai taip pat di­de­li. Iš 4,9 mln., skir­tų pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, 85 proc. yra Sa­vi­val­dy­bės lė­šos, Eu­ro­pos Są­jun­gos – tik 15 proc. lė­šų. Tai la­bai di­de­lė naš­ta Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui“, – pa­sa­ko­jo M. Kau­nas ir pri­dū­rė, kad mi­nė­tas pro­jek­tas – pra­ėju­sios val­džios, kurioje buvo ir politinis darinys „Vieninga Plungė“ ir kuriam jis atstovauja dabar, pa­li­ki­mas. Tad dabar rei­kia to­liau tvar­ky­ti.
Pa­sak pra­ne­šė­jo, pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kia­ma daug gy­ven­to­jų pra­šy­mų dėl so­dų ben­dri­jų, kie­mų, gat­vių tvar­ky­mo. Kaip sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, sun­ku at­sa­ky­ti ir pa­aiš­kin­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją vi­siems žmo­nėms bei pa­ten­kin­ti jų pra­šy­mus, nes įgy­ven­di­na­mi la­bai di­de­li pro­jek­tai su di­de­liais Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mais. „Tie vi­si pri­si­dė­ji­mai la­bai ap­sun­ki­na Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Tu­ri­me di­de­lių fi­nan­si­nių pro­ble­mų, bet ieš­ko­me įvai­riau­sių bū­dų pa­deng­ti są­skai­tas, kad ne­lik­tu­me nie­kam sko­lin­gi. Ban­dy­si­me ne­skriaus­ti įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų, pui­kiai su­pran­ta­me, jog įsi­pa­rei­go­ji­mus rei­kia vyk­dy­ti. Tad la­bai pra­šau gy­ven­to­jų, kad bū­tų kan­trūs, su­pra­tin­gi ir la­bai ne­spaus­tų Ad­mi­nist­ra­ci­jos – per vie­ną die­ną nie­ko ne­pa­da­ry­si“, – sa­kė di­rek­to­rius.
M. Kau­nas pa­brė­žė, kad ir už­baig­ti pro­jek­tai Plun­gės mies­te ke­lia pro­ble­mų. Sa­kė, kad su­lau­kia gy­ven­to­jų skun­dų dėl ne­se­niai įreng­tos lais­va­lai­kio zo­nos, nes pa­ste­bi­ma vis dau­giau trū­ku­mų. Dėl to, pa­sak pa­šne­ko­vo, rei­kė­tų ge­riau pri­žiū­rė­ti at­lie­kan­čius dar­bus ran­go­vus. „Šis pro­jek­tas jau baig­tas ir pri­duo­tas. At­sa­ko­my­bę dėl at­lik­tų dar­bų tu­rė­tų jaus­ti ne tik Ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet ir ran­go­vai, ku­rie pri­da­rė ne­ma­žai bro­ko“, – pa­brė­žė pranešėjas.
Vė­liau spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu di­rek­to­rius kal­bė­jo apie mies­te įren­gia­mas kon­tei­ne­ri­nes aikš­te­les, dėl ku­rių taip pat ky­la ne­ma­žai pro­ble­mų. „Apie kon­tei­ne­ri­nių aikš­te­lių įren­gi­mą kal­ba­ma jau dau­giau kaip me­tai. Vie­ši­ni­mas tik­rai vy­ko. At­ro­do, vis­kas bu­vo ge­rai, žmo­nės ne­si­skun­dė, kol ran­go­vai ne­įžen­gė į dau­gia­bu­čių na­mų kie­mus ir ne­pra­dė­jo dar­bų. Gy­ven­to­jai skun­džia­si, kad po lan­gais įreng­tos aikš­te­lės jiems ne­pa­tin­ka. Ta­čiau kon­tei­ne­rių įkas­ti kur pa­puo­la ne­ga­li­ma. Juk po že­me įreng­tos įvai­rios ko­mu­ni­ka­ci­jos – ši­lu­mos tin­klų, elek­tros, du­jų, van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos vamz­dy­nai, tad kon­tei­ne­riams bu­vo pa­si­rink­tos tin­ka­mos vie­tos. Tik­rai bus pa­to­giau nau­do­tis kon­tei­ne­ri­nė­mis aikš­te­lė­mis – jos bus po­že­mi­nės, ir gy­ven­to­jai pa­tys ga­lės jas kon­tro­liuo­ti bei pri­žiū­rė­ti. Be to, esat fi­nan­si­nėms ga­li­my­bėms, bus įreng­tos ir ka­me­ros, ku­rios iden­ti­fi­kuos pa­žei­dė­jus“, – apie kon­tei­ne­ri­nių aikš­te­lių nau­dą kal­bė­jo M. Kau­nas.
Dar vie­nas svar­bus da­ly­kas, kaip kon­fe­ren­ci­jos me­tu pa­brė­žė di­rek­to­rius, – ši­lu­mos kai­na. „Ši­lu­mos kai­na vėl di­dė­ja. Pra­ėju­sį mė­ne­sį apie tai bu­vo daug po­li­ti­kuo­ja­ma, dis­ku­tuo­ja­ma, bu­vo ir daug pyk­čio. Lap­kri­čio mė­ne­sio ši­lu­mos kai­na – 7,11 eu­ro už ki­lo­vat­va­lan­dę. Net ne­ži­nau, kaip vi­sa tai pa­aiš­kin­ti. Iš­ei­na, kad ši­lu­mos kai­na ne ma­žė­ja, kaip už­tik­ri­no UAB „Ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas, bet ky­la. Ki­tų ra­jo­nų ši­lu­mos kai­na yra 30 proc. ma­žes­nė“, – apie ši­lu­mos kai­nų šuo­lį kal­bė­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ir pri­dū­rė, kad į šį klau­si­mą tu­rė­tų at­sa­ky­ti „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“.
Be to, M. Kau­nas pri­mi­nė, kad ki­tiems me­tams ke­tu­rių gat­vių – Rie­ta­vo, Lais­vės, Mi­ni­jos ir Tel­šių – to­les­niems re­mon­to dar­bams bus skir­ta pa­pil­do­mai lė­šų. Kaip sa­kė M. Kau­nas, iš vi­so Sa­vi­val­dy­bė gau­na 1,8 mln. eu­rų iš Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos. Ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vo, į šią su­mą įei­na ir ki­ti ra­jo­no ke­lių re­mon­to dar­bai. „Pu­sė su­mos pri­klau­so mies­tui, ki­ta pu­sė – se­niū­ni­joms. Tu­rė­tu­me gau­ti apie 800—900 tūks­tan­čių eu­rų. Di­des­nę da­lį skir­si­me mi­nė­tų gat­vių re­mon­tui. Dar yra pa­im­ta pa­sko­la. Svars­tant nau­ją biu­dže­tą, bus nu­ma­ty­ta, kam skir­ti lė­šų. Pri­ori­te­ti­nis gat­vių są­ra­šas ga­na il­gas, tad bus ma­ty­ti“, – apie at­ei­ties pla­nus kal­bė­jo M. Kau­nas ir pri­dū­rė, jog ne­ga­li su­sto­ti ties vie­nu pro­jek­tu – re­mon­to rei­kia ir ki­toms gat­vėms.
Kaip sa­kė di­rek­to­rius, mi­nė­tų ke­tu­rių gat­vių pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo dar­bai kol kas bus at­lie­ka­mi iki Kal­niš­kių gat­vės. Ran­go­vai yra įsi­pa­rei­go­ję tuos dar­bus at­lik­ti dar šiais me­tais. Be to, pa­sak M. Kau­no, ne­be­si­no­ri dar to­liau ei­ti Rie­ta­vo gat­ve, nes „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ jau ren­gia tech­ni­nį pro­jek­tą ši­lu­mos tra­soms ties­ti, tad, kad ne­bū­tų už­bėg­ta jiems už akių, re­mon­tas vyks tik iki Kal­niš­kių gat­vės.
Kon­fe­ren­ci­jos me­tu kal­bė­ta ir apie pa­ra­pi­jos na­mų pro­jek­tą, ku­riam, pa­sak di­rek­to­riaus, iš Vals­ty­bės vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos bu­vo ža­dė­ta gau­ti 211 tūkst. eu­rų. Ta­čiau rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­sie­kė raš­tas, kad su­tar­tis ne­pa­tvir­tin­ta, ir lė­šos ne­skir­tos. Pa­ra­pi­jos na­mų co­ko­li­nia­me aukš­te vei­kia ne­įga­lių­jų drau­gi­ja. Ta­me pa­sta­te dar tu­rė­tų at­si­ras­ti ne­įga­lių­jų die­nos cen­tras, taip pat – gru­pi­niai gy­ve­ni­mo na­mai. „Vis­kas taip grei­tai ne­įvyks, rei­kės lauk­ti apie 2–3 me­tus, kad dar­bai pa­ju­dė­tų į prie­kį“, – pa­brė­žė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.
Kaip kon­fe­ren­ci­jos me­tu sa­kė M. Kau­nas, per šim­tą die­nų pa­ju­to, kad yra la­bai daug su­dė­tin­gų dar­bų, ypač daug do­ku­men­ta­ci­jos bei fi­nan­si­nės pa­gal­bos pra­šan­čių žmo­nių.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius džiau­gė­si spar­čiai į prie­kį ju­dan­čiais Lais­vės alė­jos ir Bab­run­go slė­nio re­konst­ruk­ci­jos dar­bais. Juos at­lie­ka ran­go­vai „Plun­gės la­gū­na“ ir „Ir­dai­va“. „Kol dar lei­džia orai, dar­bai vyks­ta spar­čiai. Vis­kas, kas bu­vo su­pla­nuo­ta, pa­da­ry­ta lai­ku. Šią sa­vai­tę ren­gia­ma­si so­din­ti me­džius. Bab­run­go slė­ny­je taip pat baig­ti že­mės dar­bai“, – at­lik­tais dar­bais džiau­gė­si M. Kau­nas.
Ta­čiau di­rek­to­rius nuo­gąs­ta­vo dėl so­dų ke­lių bei įstri­gu­sios dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo. „So­dų ke­lių re­mon­to dar­bai dar ju­da, ir jei leis oro są­ly­gos, jie tu­rė­tų ar­ti­miau­siu me­tu baig­tis. Ta­čiau strin­ga dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo pro­gra­mos pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, o jau lap­kri­tis. Ne­si­no­ri me­luo­ti, bet tai la­bai su­dė­tin­ga. „Že­mai­ti­jos ke­liai“ tu­ri at­lik­ti ir pro­jek­ta­vi­mo, ir ran­gos dar­bus. Pro­jek­ta­vi­mas (bu­vo skir­ta 85 tūkst. eu­rų) kaip ir baig­tas, bet rei­kia lauk­ti tris sa­vai­tes, kol bus at­lik­ta eks­per­ti­zė, o tai dar atims bran­gaus lai­ko. Be to, at­lie­kant eks­per­ti­zę, ran­da­ma ir trū­ku­mų, ku­riuos rei­kės lik­vi­duo­ti. Ir vėl gaiš­ta­mas lai­kas. Tu­riu pri­si­pa­žin­ti, kad vė­luo­ja­me. Juk ran­go­vų ne­pa­si­rink­si“, – apie at­lik­tus ir strin­gan­čius dar­bus spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu kal­bė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas.

Komentarai
Kiti straipsniai