Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Pa­ro­do­je Lion­gi­no Šep­kos pre­mi­jai lai­mė­ti – pen­kių plun­giš­kių me­džio dro­žy­bos dar­bai

Ne­se­niai Ro­kiš­ky­je vy­ko dvi­de­šim­to­ji res­pub­li­ki­nė me­džio dro­žė­jų dar­bų kon­kur­si­nė pa­ro­da Lion­gi­no Šep­kos (1907–1985) pre­mi­jai lai­mė­ti. Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je sa­vo dar­bus eks­po­na­vo ir Jau­nie­ji meist­re­liai iš Že­mai­ti­jos.

Au­ri­mas Jur­gai­tis ap­do­va­no­tas ge­riau­sio jau­no­jo da­ly­vio pi­ni­gi­ne pre­mi­ja, įsteig­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos. Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos 8 kla­sės mo­ki­niui Ed­ga­rui Bud­riui įteik­tas jau­niau­sio da­ly­vio pa­ska­ti­na­ma­sis pri­zas, ku­rį įstei­gė Sei­mo na­rys Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis. „Sau­lės“ gim­na­zi­jos 2c kla­sės mo­ki­nys Pau­lius Mikš­ta, šiuo me­tu Klai­pė­dos ko­le­gi­jo­je be­si­mo­kan­tis Eval­das Kle­naus­kis, Plun­gės TVM mo­ki­nys Dei­vi­das Pau­laus­kas pa­ska­tin­ti pri­zais.
Prieš 25-erius me­tus pra­dė­tos reng­ti me­džio dro­žė­jų dar­bų kon­kur­si­nės pa­ro­dos ta­po bran­džiu kul­tū­ri­niu reiš­ki­niu ne tik Ro­kiš­kio kraš­te, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Pa­sak Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jo Vik­to­ro Rai­bu­žio, da­ly­va­vi­mas šio­se pa­ro­do­se ska­ti­na auk­lė­ti­nius to­bu­lė­ti, siek­ti ama­to aukš­tu­mų, glu­di­na su­pra­ti­mą apie liau­diš­kos dro­žy­bos tra­di­ci­ją.
Dvi­de­šim­to­je kon­kur­si­nė­je pa­ro­do­je iš vi­so da­ly­va­vo 36 me­džio dro­žė­jai iš 19 Lie­tu­vos ra­jo­nų. Jau­niau­siam pa­ro­dos da­ly­viui Ed­ga­rui Bud­riui iš Plun­gės – 14 me­tų, o vy­riau­siam – Ka­zi­mie­rui Striau­pai iš Plun­gės ra­jo­no – 87 me­tai. Pir­mą kar­tą šio­je pa­ro­do­je da­ly­va­vo 12 au­to­rių iš įvai­rių Lie­tu­vos kam­pe­lių. Jau de­šim­tą kar­tą sa­vo dar­bus me­džio dro­žė­jų kon­kur­si­nė­je pa­ro­do­je eks­po­na­vo K. Striau­pa iš Plun­gės ra­jo­no, sep­tin­tą kar­tą – taip pat Plun­gės ra­jo­ne gy­ve­nan­tis Vy­tau­tas Jau­gė­la.
Be to, pa­ro­do­je dro­žy­bos dar­bus eks­po­na­vo ir anks­tes­nių pa­ro­dų lau­re­a­tai (K. Striau­pa – 2004 m. lau­re­a­tas).
Iš vi­so dvi­de­šim­to­je res­pub­li­ki­nė­je me­džio dro­žė­jų dar­bų kon­kur­si­nė­je pa­ro­do­je Lion­gi­no Šep­kos pre­mi­jai lai­mė­ti eks­po­nuo­ti 207 kū­ri­niai. Di­dži­ą­ją da­lį su­da­rė dro­žė­jų pa­mėg­tos šven­tų­jų skulp­tū­ros. Tai šv. Pran­ciš­kus, šv. Ro­kas, šv. Izi­do­rius, šv. Ka­zi­mie­ras ir re­čiau dro­žė­jų vaiz­duo­ja­mi – šv. Jo­kū­bas, šv. Be­ne­dik­tas, šv. Hia­cin­tas (Jac­kus), rū­pin­to­jė­liai bei an­ge­lai. Be šven­tų­jų skulp­tū­rų pa­ro­do­je bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir is­to­ri­nių as­me­ny­bių, mi­to­lo­gi­nių per­so­na­žų, pa­pras­tų žmo­nių, kas­die­niš­kų ir šven­tiš­kų.
Kaip pa­sa­ko­jo Jau­nų­jų meist­re­lių iš Že­mai­ti­jos mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis, Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je ren­gia­mos pa­ro­dos ta­po pa­ma­tu liau­diš­ka­jai dro­žy­bos tra­di­ci­jai sau­go­ti ir puo­se­lė­ti. Mo­ky­to­jas di­džiuo­ja­si darbš­čiais ir kū­ry­bin­gais mo­ki­niais, ski­nan­čiais lau­rus įvai­rio­se me­džio dro­žy­bos pa­ro­do­se bei kon­kur­suo­se. „Džiu­gu, kad jau­nie­ji meist­re­liai džiu­gi­na vi­sus aukš­tais pa­sie­ki­mais, puo­se­lė­ja dro­žy­bos ama­tą bei ger­bia že­mai­čių kraš­to tra­di­ci­jas. Lin­kiu jiems ir to­liau di­džiu­lės sėk­mės, ener­gi­jos ir kū­ry­bin­gu­mo puo­se­lė­jant liau­dies me­ną“,– auk­lė­ti­niais džiau­gė­si ir sėk­mės jiems lin­kė­jo Mo­ky­to­jų die­nos pro­ga iš pa­ties Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio pa­dė­kos raš­tą už ge­rą dar­bą ga­vęs tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis. Jis pri­dū­rė, jog vi­si pen­ki vai­ki­nai, da­ly­va­vę mi­nė­ta­me kon­kur­se, lan­kė ar­ba lan­ko ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mą „Me­ni­nė me­džio dro­žy­ba“.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Jaunieji meistreliai iš Žemaitijos kartu su mokytoju V. Raibužiu (trečias iš kairės).

Komentarai
Kiti straipsniai