Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Kar­je­ros spe­cia­lis­tų veik­la – ydin­gai vei­kian­ti sis­te­ma

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta ug­dy­mo įstai­gų kar­je­ros spe­cia­lis­tų veik­la po­sė­džia­vu­sie­siems su­kė­lė ne­ma­žai dis­ku­si­jų, pa­mąs­ty­mų, ar iš­vis kar­je­ros spe­cia­lis­tai mo­kyk­lo­se yra rei­ka­lin­gi, kaip jie at­lie­ka sa­vo dar­bą, ar tam rei­kia skir­ti dau­giau pa­pil­do­mų lė­šų bei steig­ti eta­tus vi­so­se Plun­gės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se. Ta­ry­bos na­rys Aud­rius Mi­siū­nas pa­brė­žė, kad šiuo me­tu mo­kyk­lo­se vei­kian­ti kar­je­ros spe­cia­lis­tų veik­los sis­te­ma yra ydin­ga ir ne­duo­da nie­ko ge­ro, jo­kių re­zul­ta­tų ne­at­ne­ša, o tik dar la­biau ap­sun­ki­na si­tu­a­ci­ją mo­ki­niams ren­kan­tis pro­fe­si­jas.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vil­ma Ru­gi­ny­tė po­sė­džio me­tu pri­sta­tė kar­je­ros spe­cia­lis­tų veik­lą Plun­gės ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se. Ji sa­kė, kad mo­kyk­la – pa­grin­di­nė švie­ti­mo įstai­ga, tei­kian­ti pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo pa­slau­gas jo­je be­si­mo­kan­tiems mo­ki­niams. Ji pa­brė­žė, kad šis dar­bas yra la­bai svar­bus, jį at­lie­ka pa­skir­tas spe­cia­lis­tas. Pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo už­si­ė­mi­mų me­tu mo­ki­niai yra in­for­muo­ja­mi, kon­sul­tuo­ja­mi. Tai ga­li vyk­ti ir in­di­vi­du­a­liai, ir gru­pė­mis. Apie pro­fe­si­jų pa­si­rin­ki­mą vyks­ta po­kal­biai ir per te­mi­nes kla­sės va­lan­dė­les, įvai­rias iš­vy­kas į įmo­nes. „Iš pa­teik­tų ata­skai­tų ma­ty­ti, kad, ve­dant pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo pa­mo­kas, iš vi­so bu­vo ap­lan­ky­tos dau­giau kaip 24 įstai­gos. Iš jų bu­vo pa­si­rink­tos še­šios įmo­nės, ku­rio­se vy­ko va­di­na­ma­sis še­šė­lia­vi­mas, t. y. bu­vo pa­ro­dy­ta, ką bū­tent reik­tų veik­ti mo­ki­niams, jei­gu jie tap­tų pa­si­rink­tos įmo­nės dar­buo­to­ju. Ma­žie­siems ug­dy­mo įstai­gų mo­ki­niams daž­nai pa­tys tė­ve­liai pa­pa­sa­ko­ja apie sa­vo pro­fe­si­jas“, – apie mo­kyk­lo­se vyk­do­mą pro­fe­si­nį orien­ta­vi­mą pa­sa­ko­jo vyr. spe­cia­lis­tė.
Po­sė­džio me­tu V. Ru­gi­ny­tė taip pat pri­mi­nė, koks yra kar­je­ros spe­cia­lis­tų eta­tų skai­čius Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lo­se. Ji sa­kė, jog Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je įsteig­tas 0,25 eta­to kar­je­ros spe­cia­lis­to eta­tas, fi­nan­suo­ja­mas iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. „Iš tik­rų­jų tai nė­ra di­de­li pi­ni­gai. Spe­cia­lis­tai pa­sa­ko­jo, jog pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo už­si­ė­mi­mų me­tu sten­gia­ma­si kuo dau­giau pa­pa­sa­ko­ti, in­for­muo­ti mo­ki­nius apie rei­ka­lin­giau­sias ir pa­klau­siau­sias pro­fe­si­jas. Vyks­ta įvai­riau­sios su stu­di­jo­mis su­si­ju­sios mu­gės, su­si­ti­ki­mai bei po­kal­biai su įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vais. Vis dėl­to keb­liau­sia pa­dė­tis yra pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se ir pro­gim­na­zi­jo­se, kur kar­je­ros spe­cia­lis­tų eta­tai nė­ra įsteig­ti, bet dar­bas dir­ba­mas, o jam ap­mo­kė­ti lė­šos ski­ria­mos vien tik iš mo­ky­mo lė­šų. Pa­skai­čia­vus vie­nam mo­ki­niui mak­si­ma­liai ten­ka tik 4,2 eu­ro. Mi­ni­ma­liai ski­ria­ma 3,3 eu­ro. Ma­nau, kad šio­se ug­dy­mo įstai­go­se at­lie­ka­mas tik­rai di­džiu­lis dar­bas orien­tuo­jant mo­ki­nius, o lė­šų tam nu­ma­ty­ta la­bai mi­ni­ma­liai“, – pa­sa­ko­jo V. Ru­gi­ny­tė.
Kaip sa­kė vyr. spe­cia­lis­tė, pro­fe­si­niam orien­ta­vi­mui skir­tą su­mą rei­kė­tų su­vie­no­din­ti – tiek gim­na­zi­joms, tiek pa­grin­di­nėms mo­kyk­loms, tiek pro­gim­na­zi­joms. Prie ap­mo­kė­ji­mo tu­rė­tų pri­si­dė­ti ir Sa­vi­val­dy­bė, reik­tų vi­so­se ug­dy­mo įstai­go­se įsteig­ti po 0,25 pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo spe­cia­lis­to eta­to. „Ap­skai­čia­vo­me, kad me­tams tai at­sie­tų 10,5 tūkst. eu­rų. Šiuo me­tu, jei dar­bą at­lie­ka so­cia­li­nis pe­da­go­gas ir ne­tu­ri kon­tak­ti­nių va­lan­dų, tai ne­ga­li­ma jam skir­ti ap­mo­kė­ji­mo už įves­tą eta­tą. Ir ne tik so­cia­li­niai pe­da­go­gai at­lie­ka pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo dar­bus, šiuo klau­si­mu dir­ba ir bib­lio­te­ki­nin­kai. Tad ne­už­fik­sa­vus kon­tak­ti­nių va­lan­dų, nė­ra ga­li­my­bės tin­ka­mai ap­mo­kė­ti. Tik vie­no­je Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je ug­dy­mo pla­ne yra nu­ma­ty­tos pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo­si pa­mo­kos, ir mo­ky­to­jas tu­ri tam dar­bui tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą. Bet ši veik­la yra ma­žai ap­mo­ka­ma“, – pa­brė­žė V. Ru­gi­ny­tė ir pri­dū­rė, kad dau­ge­lis mo­ki­nių, bai­gę pro­gim­na­zi­jas bei pa­grin­di­nes ra­jo­no mo­kyk­las, moks­lus to­liau tę­sia gim­na­zi­jo­se ar­ba pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se, o iš­vy­ku­sių­jų į už­sie­nį skai­čius ne­sie­kia nė pro­cen­to.
Pa­sak V. Ru­gi­ny­tės, bai­gu­sių­jų gim­na­zi­jas, veik­la įdo­mes­nė. 2018–2019 moks­lo me­tų lai­dos Plun­gės ra­jo­no abi­tu­rien­tai daž­niau rin­ko­si stu­di­jas uni­ver­si­te­tuo­se (apie 43 proc.). Ki­tų moks­lo me­tų abi­tu­rien­tai dau­giau rin­ko­si stu­di­jas ko­le­gi­jo­se (apie 40 proc.). Uni­ver­si­te­tuo­se stu­di­jas pa­si­rin­ko tik 29 proc. abi­tu­rien­tų. Be to, pa­sak pra­ne­šė­jos, spar­čiai di­dė­ja dir­ban­čių ką tik mo­kyk­las bai­gu­sių abi­tu­rien­tų skai­čius. „Pa­si­rin­kę dar­bą, o ne stu­di­jas, abi­tu­rien­tai pa­si­se­mia pa­tir­ties, la­biau su­si­pa­žįs­ta su pro­fe­si­jų sub­ti­ly­bė­mis, kai ten­ka su­si­dur­ti su nau­jais iš­šū­kiais. Tai – tik į nau­dą, nes vė­liau jau­nas žmo­gus tiks­liai nu­spren­džia, ko­kią spe­cia­ly­bę jam rink­tis. Vai­ki­nai daž­niau­siai pir­ma ei­na tar­nau­ti į kariuomenę, o vė­liau stu­di­juo­ja“, – pa­sa­ko­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to vyr. spe­cia­lis­tė V. Ru­gi­ny­tė.
Kaip pa­sa­ko­jo pra­ne­šė­ja, mo­ki­nių pro­fe­si­jų pa­si­rin­ki­mą ga­li­ma pa­kreip­ti tin­ka­ma lin­kme, jei­gu su jais nuo­lat ir kryp­tin­gai dir­ba­ma.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Ta­ry­bos na­rys A. Mi­siū­nas, iš­klau­sęs in­for­ma­ci­jos, no­rė­jo su­ži­no­ti, ar vyks­ta me­to­di­niai už­si­ė­mi­mai su kar­je­ros spe­cia­lis­tais, ar jie yra spe­cia­liai ren­gia­mi tam dar­bui? V. Ru­gi­ny­tė at­sa­kė, kad prieš ke­le­rius me­tus bu­vo įsteig­tas me­to­di­nis bū­re­lis, bet, lai­kui bė­gant, ne­be­li­kus ini­cia­to­riaus, jo ne­be­li­ko. Ta­čiau šiais me­tais, pa­sak pra­ne­šė­jos, pa­vy­ko at­nau­jin­ti bū­re­lį bei iš­si­rink­ti pir­mi­nin­kę. Ne­tru­kus vyks pir­ma­sis kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo se­mi­na­ras. „Ti­kiuo­si, kad pra­si­dė­ju­si veik­la bus tę­sia­ma il­gus me­tus, nes pro­fe­si­nis orien­ta­vi­mas la­bai svar­bus jau­no žmo­gaus gy­ve­ni­me“, – apie me­to­di­nio bū­re­lio svar­bą kal­bė­jo V. Ru­gi­ny­tė.
Ta­čiau A. Mi­siū­nas pa­brė­žė, kad kar­je­ros spe­cia­lis­tų veik­los sis­te­ma, pa­gal ku­rią dir­ba­ma da­bar, ydin­ga. „Ar ga­li mo­ky­to­jas gim­na­zi­jo­je sil­pnai be­si­mo­kan­čiam mo­ki­niui pa­sa­ky­ti, kad jis ei­tų mo­ky­tis į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą. Juk nie­kas ne­pjau­na ša­kos, ant ku­rios sė­di. Gal ge­riau įves­ti ne­pri­klau­so­mo kon­sul­tan­to eta­tą, ku­ris, at­ėjęs į kla­sę, gra­žiai, sub­ti­liai pa­aiš­kin­tų, ko­kios yra at­ski­rų mo­ky­mo įstai­gų ga­li­my­bės – ką duo­da pro­fe­si­nė mo­kyk­la, ko­kias ga­li­my­bes su­tei­kia uni­ver­si­te­tas. Ta­čiau mo­ky­to­jas tik­rai ne­iš­va­rys sa­vo mo­ki­nio iš mo­kyk­los, ir vi­sai ne­svar­bu, kaip jis mo­ko­si. Te­gu ken­čia, mo­ko­si vien tre­je­tais, ta­čiau gink, Die­ve, ne­iš­ei­na mo­ky­tis kur nors ki­tur, kad pi­ni­gų krep­še­lis lik­tų mo­kyk­lo­je. Tai, ga­li­ma sa­ky­ti, už­prog­ra­muo­ta ne­sėk­mė“, – pa­brė­žė A. Mi­siū­nas ir pri­dū­rė, kad pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir pro­gim­na­zi­jos ge­riau at­lie­ka pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo dar­bą, ži­no, kur nu­kreip­ti mo­ki­nį – į gim­na­zi­ją ar į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė, iš­klau­siu­si vi­sų nuo­mo­nes, pa­brė­žė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, esant fi­nan­si­nėms ga­li­my­bėms, tu­rė­tų dau­giau dė­me­sio skir­ti pro­fe­si­niam orien­ta­vi­mui ir ar­ti­miau­siu me­tu įsteig­ti kar­je­ros spe­cia­lis­tų eta­tus pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se bei pro­gim­na­zi­jo­se. Pa­sak pir­mi­nin­kės, mi­nė­to­se mo­kyk­lo­se pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo dar­bas vyks­ta žy­miai efek­ty­viau. Šių ug­dy­mo įstai­gų mo­ki­niai sa­vo at­ei­ties veik­las ren­ka­si są­mo­nin­giau, tad čia kar­je­ros spe­cia­lis­tai ypač rei­ka­lin­gi.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: A. Misiūnas sakė, kad šiuo me­tu mo­kyk­lo­se vei­kian­ti kar­je­ros spe­cia­lis­tų veik­los sis­te­ma yra ydin­ga ir ne­duo­da nie­ko ge­ro.

Komentarai
Kiti straipsniai