Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

„Ar esa­me fi­nan­siš­kai pa­jė­gūs už­si­dė­ti šią naš­tą?“

Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų stu­di­jų rė­mi­mo pro­gra­mos tvar­kos ap­ra­šui bei ko­mi­si­jos su­dė­čiai. Tie­sa, ne­pa­vy­ko vie­nin­gai su­si­tar­ti, ko­kia pro­cen­ti­ne da­li­mi – 50 proc. ar 100 proc. – Sa­vi­val­dy­bė stu­di­juo­jan­tie­siems kom­pen­suos stu­di­jų iš­lai­das.

Į spe­cia­lis­tų stu­di­jų rė­mi­mo ko­mi­si­jos su­dė­tį pa­te­ko Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas), Ja­ni­na Ba­ry­nie­nė, Jo­lan­ta Gre­vie­nė, Jo­li­ta Al­sei­kie­nė, Rū­ta Bag­do­nie­nė, Ie­va Kra­ji­nai­tė ir Vi­li­ja Raz­mie­nė. Pa­tvir­ti­nus šią pro­gra­mą, nu­ma­to­ma rem­ti stu­den­tus, stu­di­juo­jan­čius aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ir sie­kian­čius įgy­ti spe­cia­ly­bes, ku­rių Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės įstai­goms trūks­ta ir jau ku­ris lai­kas ne­pa­vys­ta ras­ti.
Dar po­sė­džio pra­džio­je Al­fre­das Moc­kus pa­siū­lė šio klau­si­mo vi­sai ne­svars­ty­ti, ka­dan­gi, anot jo, yra pa­žeis­tas Ta­ry­bos reg­la­men­tas. Pa­žei­di­mas toks, kad ko­mi­te­to po­sė­džio dar­bot­var­kė kar­tu su spren­di­mo pro­jek­tais prieš 3 die­nas iki po­sė­džio da­tos ne­bu­vo pa­skelb­ta sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je. A. Moc­kus sa­kė, kad šis klau­si­mas jau bu­vo svars­ty­tas Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ku­ria­me ir pri­im­tas spren­di­mas. Ko­mi­te­to na­rys siū­lė reg­la­men­to ne­pa­žei­di­nė­ti, nes bet ko­kiu at­ve­ju šis spren­di­mas dar bus tvir­ti­na­mas Ta­ry­bos po­sė­dy­je. „Nors spren­di­mas ir bus Ta­ry­bos po­sė­dy­je, ko­dėl mes ne­ga­li­me pa­dis­ku­tuo­ti apie tai ir ko­mi­te­te. Ne­ma­nau, kad spe­cia­liai kaž­kas no­rė­jo pa­žeis­ti reg­la­men­tą, tie­siog pa­si­tai­ko įvai­rių vė­la­vi­mų ne iš blo­gos va­lios. Šis nu­si­žen­gi­mas ne­da­ro jo­kios nei­gia­mos įta­kos Sa­vi­val­dy­bės veik­lai“, – sa­kė Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas.
Šį tvar­kos ap­ra­šą ruo­šu­si Fi­nan­sų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ta Šin­kū­nė mi­nė­jo, kad do­ku­men­tą pra­dė­ta ruoš­ti ga­vus iš ke­lių įstai­gų pra­šy­mus, kad jos ne­ran­da ati­tin­ka­mos sri­ties spe­cia­lis­tų, o esa­mų dar­buo­to­jų per­si­kva­li­fi­ka­vi­mui ir moks­lams rei­kia lė­šų. Jų ini­cia­ty­va ši tvar­ka ir bu­vo pa­ruoš­ta, kad da­li­nai ar vi­su 100 proc. bū­tų pa­deng­tos rei­ka­lin­gų spe­cia­ly­bių stu­di­jų iš­lai­dos. Tie­sa, šis spren­di­mas bus tai­ko­mas ne tik švie­ti­mo (kur da­bar itin trūks­ta tam tik­rų spe­cia­lis­tų), bet ir ki­toms sa­vi­val­dy­bėms įstai­goms. „Tai yra ge­ras žings­nis, nes to­kia pa­ra­ma rei­ka­lin­ga. Rei­kė­tų nu­spręs­ti, ko­kią iš­lai­dų da­lį mes kom­pen­suo­si­me. Pa­li­kus tiks­liai ne­apib­rėž­tą skai­čių nuo 50 proc. iki 100 proc., ko­mi­si­jai tek­tų sun­kus už­da­vi­nys nu­spręs­ti, kam ko­kia su­ma bus kom­pen­suo­ja­ma. Lo­giš­kiau­sia bū­tų nu­sta­ty­ti kon­kre­tų skai­čių ir jį tai­ky­ti vi­siems“, – siū­lė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
A. Moc­kus pri­mi­nė, kad pieš po­rą die­nų vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je nu­spręs­ta, jog stu­di­jos bū­tų kom­pen­suo­ja­mos 100 proc. „Žmo­gui per­si­gal­vo­jus dėl stu­di­jų, jam bū­tų leng­viau grą­žin­ti ma­žes­nę su­mą nei vi­są, to­dėl ti­kė­ti­na, kad jis ge­rai pa­gal­vos, ar ver­ta tai da­ry­ti. Pa­li­kus ma­žes­nę fi­nan­suo­ja­mą su­mą, Sa­vi­val­dy­bė la­biau ri­zi­kuo­ja pra­ras­ti lė­šas, ne­gu deng­da­ma 100 proc.“, – nuo­mo­nę iš­sa­kė ko­mi­te­to na­rys. Anot Sa­vi­val­dy­bės me­ro, pa­si­kal­bė­jus su spe­cia­lis­tais, jie su­tin­ka su 50 proc. kom­pen­sa­ci­ja, nes ne­si­ti­kė­jo, kad stu­di­jų iš­lai­dos iš­vis bus kom­pen­suo­ja­mos. „Rei­kia pa­gal­vo­ti, kiek tai kai­nuos biu­dže­tui. Vie­na yra, kai teks deng­ti pa­gal­bos spe­cia­lis­to stu­di­jas, vi­sai kas ki­ta, kai pri­reiks ko­kio gy­dy­to­jo, ku­rio stu­di­jos kai­nuo­ja de­šim­tis tūks­tan­čių per me­tus. Ar mes fi­nan­siš­kai esa­me pa­jė­gūs šią naš­tą už­si­dė­ti?“, – svars­tė me­ras.
Iš­se­kus dis­ku­si­jai, A. Moc­kus siū­lė skir­ti 100 proc. fi­nan­sa­vi­mą, o Jo­nas Re­ka­šius ir J. E. Ba­čins­kas bu­vo lin­kę skir­ti 50 proc. Ka­dan­gi Švie­ti­mo ko­mi­te­tas nu­ta­rė stu­di­jas fi­nan­suo­ti 100 proc. o Fi­nan­sų ko­mi­te­tas – 50 proc., dėl šių siū­ly­mų bus bal­suo­ja­ma Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: J. E. Bačinskas bus specialistų studijų rėmimo programos komisijos pirmininkas.

Komentarai
Kiti straipsniai