Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

Sėk­mė pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų fes­ti­va­ly­je

Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nys Lu­kas Smil­ge­vi­čius (tri­mi­tas) pel­nė II-ąją vie­tą sa­vo ka­te­go­ri­jo­je pir­ma­ja­me Že­mai­ti­jos kraš­to me­no ir mu­zi­kos mo­kyk­lų pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų pra­mo­gi­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se „Jū­ros per­lai“. Kon­kur­sas vy­ko spa­lio 23 d. Pa­lan­gos Sta­sio Vai­niū­no me­no mo­kyk­lo­je. Lu­ką kon­kur­sui ruo­šė mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Al­gi­man­tas Krėpš­ta, akom­pa­na­vo kon­cert­meis­te­rė Li­gi­ta Bliu­tie­nė.

Komentarai
Kiti straipsniai