Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

Sė­le­niuo­se de­gė na­mo vi­du­je įreng­ta pir­tis

Spa­lio 24-ąją ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Sė­le­nių kai­mą, esantį Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je, – apie vi­dur­die­nį pra­neš­ta, kad de­ga pir­tis.

K. Š. mū­ri­nia­me na­me, ap­kal­ta­me me­di­nė­mis dai­ly­len­tė­mis, bu­vo įsi­ren­gęs pir­te­lę. 12.04 val. ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, kad de­ga pir­tis. Gais­ro me­tu iš­de­gė 6 kv. m pir­te­lės me­di­nių lu­bų ir 2 kv. m me­di­nių sie­nų.
At­sku­bė­ję spe­cia­lio­sios tar­ny­bos pa­rei­gū­nai gais­rą už­gesi­no. Dėl ko įvy­ko gais­ras, ti­ria­ma.

Komentarai
Kiti straipsniai