Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Per­spek­ty­vi ko­vo­to­ja ta­po pri­zi­nin­ke

Spa­lio 12 d. ka­ra­te mo­kyk­los „SHODAN“ spor­ti­nin­kai da­ly­va­vo pir­mo­se šio se­zo­no var­žy­bo­se – Kau­no čem­pio­na­te 2019 – „Let’s join the fight to­get­her“.

Var­žy­bos su­vie­ni­jo per 500 ko­vo­to­jų iš Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Da­ni­jos. Bu­vo ko­vo­ja­ma ne tik dėl me­da­lių, bet ir dėl pa­ra­mos on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gantiems vai­kams. Da­lis su­rink­tų lė­šų skir­ta Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos fon­dui.
Vai­kų am­žiaus gru­pė­je už­si­spy­ri­mą ro­dė jau­no­ji ko­vo­to­ja iš Plun­gės Gi­ta Va­lan­čiū­tė. Šį­kart po sun­kios ko­vos už­im­ta tre­čio­ji vie­ta, ta­čiau tre­ne­riai ne­abe­jo­ja – per­spek­ty­vi ko­vo­to­ja at­ei­ty­je sto­vės ant aukš­čiau­sios pa­ky­los.
Ka­ra­te mo­kyk­los „SHODAN“ tre­ne­riai džiau­gia­si spor­ti­nin­kės už­si­spy­ri­mu ir no­ru nu­ga­lė­ti. Gi­ta įgi­jo pui­kios pa­tir­ties. Lap­kri­čio 24 d. spor­ti­nin­kai da­ly­vaus vie­no­se svar­biau­sių šių me­tų var­žy­bo­se – Lie­tu­vos moks­lei­vių tau­rė­je, ku­rio­je kas­met da­ly­vau­ja per 700 įvai­raus am­žiaus ko­vo­to­jų.

Ka­ra­tė klu­bo nf.

Komentarai
Kiti straipsniai