Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Pa­siū­ly­mas: vi­so­je A. Ju­cio gat­vė­je – iš­ki­lios pės­čių­jų per­ėjos

Spa­lio 24 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ap­ta­rė ke­le­tą ak­tu­a­lių klau­si­mų, su­si­ju­sių su eis­mo sau­gu­mu mū­sų mies­to ir kai­mų gat­vė­se. Vie­nas įdo­mes­nių pa­siū­ly­mų – Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, esan­čios pen­kios pės­čių­jų per­ėjos at­ei­ty­je tu­ri tap­ti iš­ki­lios, mat da­bar yra ne­sau­gios!

Pės­čių­jų per­ėjo­se – per daug ava­ri­jų
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, mo­ky­to­ja Vi­da Bon­daus­kie­nė su­ne­ri­mo dėl daž­nai įvyks­tan­čių ne­lai­mių pės­čių­jų per­ėjo­je A. Ju­cio gat­vė­je, ties 42 na­mu. Mi­nė­jo pa­ti gy­ve­nan­ti to­je gat­vė­je ir net sa­vo aki­mis ma­tė po­rą ava­ri­jų prie sa­vo na­mo. Ji įvar­di­jo ir ne­lai­mių prie­žas­tis: per ar­ti per­ėjų sta­to­mi au­to­mo­bi­liai, ku­rie va­žiuo­jan­čiam trans­por­tui už­sto­ja ma­to­mu­mą, – vai­ruo­to­jai ne­be­ma­to, kas ir ka­da įžen­gia į gat­vę. Ki­ta prie­žas­tis – per di­de­lis au­to­mo­bi­lių grei­tis. To­dėl ji pa­pra­šė ko­mi­si­jos im­tis prie­mo­nių, kad to­kio­je vie­to­je su­ma­žė­tų skau­džių įvy­kių.
Ko­mi­te­to na­riai su­ti­ko, kad vi­sos A. Ju­cio gat­vė­je esan­čios pės­čių­jų per­ėjos, ku­rių yra net pen­kios, – ne­sau­gios! „Ten lyg ma­gist­ra­li­nė gat­vė, tad vi­sos per­ėjos vie­no­dai pa­vo­jin­gos. Rei­kė­tų jas vi­sas su kal­ne­liais pa­da­ry­ti, iš­ki­lias. Ka­žin kiek kai­nuo­tų?“ – svars­tė Ro­ber­tas En­dri­kas. Gin­ta­ras Do­mar­kas mi­nė­jo, jog vie­na – apie tris tūks­tan­čius eu­rų. Su­ma­ny­mui pri­ta­rė ir pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis, sa­ky­da­mas, jog iš­ki­lios pės­čių­jų per­ėjos žmo­nėms bū­tų vie­na­reikš­miš­kai sau­ges­nės. Ki­ti po­sė­džiau­to­jai pa­siū­ly­mui taip pat ne­pri­eš­ta­ra­vo, dar pri­dū­rė, kad ir ap­švie­ti­mas tu­rė­tų bū­ti ge­res­nis. Nu­tar­ta, kad ki­tą­met, jei tik bus iš biu­dže­to skir­ta pi­ni­gų, su­ma­ny­mas tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas.

Pa­si­kly­dę vai­ruo­to­jai už­su­ka į so­dy­bą
Bab­run­go se­niū­ni­jos Ra­mu­nių gat­vės gy­ven­to­ja G. P. skun­dė­si, kad į jos so­dy­bą va­žiuo­ja pa­si­kly­dę vai­ruo­to­jai, ku­rie no­ri pa­tek­ti į ke­lią Mažeikiai–Plungė–Tauragė, nors tam ša­lia ei­na vi­sai ki­ta gat­vė. Svars­ty­ta, jog bū­tų ge­rai pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klą, žy­min­tį ak­li­gat­vį. Ko­mi­si­jos na­riai spren­di­mo pri­im­ti ne­ga­lė­jo, nes nie­kas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar ke­liu­kas per so­dy­bą yra ser­vi­tu­ti­nis, ar ne.

Prie par­duo­tu­vės ne­lie­ka vie­tos pir­kė­jų au­to­mo­bi­liams
UAB „Jo­vai­da“ va­do­vas Vai­das Jo­nu­šas prie A. Ju­cio skers­gat­vio 10-ojo na­mo pa­pra­šė leis­ti sta­ty­ti nu­ro­do­mą­jį ke­lio žen­klą Nr. 529, ku­ris nu­ro­do ri­bo­tą sto­vė­ji­mo lai­ką. Ver­sli­nin­kas no­rė­tų, kad bū­tų nu­ro­dy­tos 2 va­lan­dos. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog mi­nė­tu ad­re­su yra mais­to pre­kių par­duo­tu­vė, o ap­lin­kui dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys plun­giš­kiai prie par­duo­tu­vės pa­lie­ka au­to­mo­bi­lius net ke­lioms pa­roms! V. Jo­nu­šas pik­ti­no­si, kad no­rin­tys su­sto­ti par­duo­tu­vės klien­tai tie­siog ne­be­tu­ri kur pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį! Kiek pa­dis­ku­ta­vę, ar ne­su­lauks ir dau­giau pra­šy­mų, ko­mi­si­jos na­riai vis­gi pri­ta­rė, kad bent po­ra vie­tų pir­kė­jų ma­ši­noms prie par­duo­tu­vės tu­ri bū­ti, tad lei­do sta­ty­ti no­ri­mą ke­lio žen­klą.

Sto­vė­ti drau­džian­tis ke­lio žen­klas – kliū­tis ver­slui
Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja su­lau­kė UAB „Ba­lio­ma­gi­ja“ ir UAB „Eu­ro­kait­ra“ va­do­vų pra­šy­mo to­liau nu­kel­ti ke­lio žen­klą, drau­džian­tį sto­vė­ti. Prieš ke­lis mė­ne­sius vie­nas toks žen­klas at­si­ra­do prie Tel­šių g. 19-ojo pa­sta­to, kur yra įsi­kū­ru­sios mi­nė­tų įmo­nių par­duo­tu­vės. Ki­tas toks pat žen­klas bu­vo pa­sta­ty­tas ties I. Kniukš­tie­nės sto­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­ka Tel­šių g. 21. Tai­gi, ne­di­de­lė­je gat­vės at­kar­po­je ne­be­ga­li­ma sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių, nes anks­čiau čia bū­da­vo sun­ku pra­si­lenk­ti. Bet toks spren­di­mas la­bai pa­ken­kė ver­sli­nin­kams, ypač – ben­dro­vei „Eu­ro­kait­ra“. Par­duo­tu­vės klien­tai, at­va­žia­vę nu­si­pirk­ti ko­kio nors du­ji­nio ka­ti­lo, ku­ris sve­ria iki 300 ki­log­ra­mų, ne­be­ga­li ar­ti su­sto­ti! Rei­kia neš­ti to­kį svo­rį ke­lias­de­šimt met­rų. Skun­džia­si ir tie­kė­jai, at­ve­žan­tys pre­kes, – ką jiems da­ry­ti? Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­riai kon­sta­ta­vo, jog mies­to se­niū­ni­ja ne­tei­sin­gai tuos žen­klus su­sta­tė, ir nu­ro­dė pa­si­tai­sy­ti. Tai­gi, nuo 19-ojo na­mo žen­klas bus nu­kel­tas to­liau, ar­čiau 21-ojo.

Sta­tys sfe­ri­nįveid­ro­dį
Kau­šė­nų kai­me esan­čios so­dų ben­dri­jos „Lie­pa“ gy­ven­to­jas V. A. pra­šė leis­ti pa­si­sta­ty­ti sfe­ri­nį veid­ro­dį prie Sly­vų gat­vės 28-ojo na­mo. Toks veid­ro­dis la­bai pa­gel­bės ma­to­mu­mui, mat prie iš­va­žia­vi­mo, įsu­kant į gat­vę, blo­gai ma­to­si at­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai. Ka­dan­gi žmo­gus prie­mo­nę eis­mo sau­gu­mui už­tik­rin­ti įsi­rengs už sa­vo lė­šas, ko­mi­si­jos na­riai tam ne­pri­eš­ta­ra­vo.
Sfe­ri­nį veid­ro­dį mies­to se­niū­ni­ja ža­da sta­ty­ti ir Pa­lan­kės bei Smil­ties gat­vių san­kry­žo­je. To­je vie­to­je ne­tru­kus at­si­ras ir pa­grin­di­nį ke­lią nu­ro­dan­tis žen­klas.

„Lab­da­ri­nės“ klien­tai už­ki­ša pra­va­žia­vi­mą
Bi­ru­tės gat­vė­je, prie­šais „Vi­čiū­nų“ įmo­nę, esan­ti UAB „Lau­ned­va“ yra to­kia po­pu­lia­ri dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vė, kad to­je gat­vės at­ša­ko­je nie­ka­da ne­trūks­ta au­to­mo­bi­lių. Net­gi prie­šin­gai – jų abie­jo­se gat­ve­lės pu­sė­se bū­na tiek daug, kad truk­do pie­ni­nin­kams pra­va­žiuo­ti į ben­dro­vę „Pie­no gė­lė“. Nu­tar­ta, kad kai­rė­je pu­sė­je rei­kia pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klą, drau­džian­tį sto­vė­ti, ku­ris ga­lios iki pat įva­žia­vi­mo į pie­ni­nę.

Ne­liks len­te­lių su ža­lio­mis ro­dyk­lė­mis
Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja dis­ku­ta­vo, kaip bus, kai teks nuim­ti prie švie­so­fo­rų esan­čias len­te­les su ža­lio­mis ro­dyk­lė­mis, ku­rios iki šiol lei­do vai­ruo­to­jams suk­ti į de­ši­nę ir de­gant rau­do­nam sig­na­lui, prieš tai su­sto­jus ir pra­lei­dus pės­čiuo­sius.
Kaip ži­nia, įgy­ven­din­da­ma ES rei­ka­la­vi­mus, Lie­tu­va iki 2020 me­tų tu­ri pa­nai­kin­ti vi­sas len­te­les su ža­lio­mis ro­dyk­lė­mis. Pa­gal Ke­lių švie­so­fo­rų įren­gi­mo tai­syk­les, to­kias len­te­les įreng­ti drau­džia­ma jau nuo šių me­tų lap­kri­čio 1 die­nos.
Ko­mi­si­ja svars­tė, jog ža­lių ro­dyk­lių de­mon­ta­vi­mo dar­bus rei­kia pra­dė­ti nuo lap­kri­čio. Plun­gė­je yra dvi to­kios vie­tos: prie J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Si­na­go­gų gat­vių san­kry­žos ir prie V. Ma­čer­nio, A. Ju­cio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žos. Ži­no­ma, eis­mas gal­būt kaž­kiek su­lė­tės, bet nė­ra kur ding­ti. Pir­mi­nin­kau­jan­tis R. En­dri­kas sa­kė, jog rei­kė­tų ap­skai­čiuo­ti, kiek kai­nuo­tų su­mon­tuo­ti pa­pil­do­mas švie­so­fo­rų sek­ci­jas ir per­prog­ra­muo­ti vi­są švie­so­fo­rų val­dy­mą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai