Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Nu­ra­šy­tas mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas pri­kel­tas nau­jam gy­ve­ni­mui

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je į vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to są­ra­šą nu­tar­ta įtrauk­ti Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio bu­vu­sio ben­dra­bu­čio (Ža­lio­ji g. 23) lais­vas pa­tal­pas. Tie­sa, su­lauk­ta pa­siū­ly­mo vi­sų pa­tal­pų ne­pri­va­ti­zuo­ti, o kai ku­rio­se iš jų įreng­ti so­cia­li­nius būs­tus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas pa­aiš­ki­no, kad šias pa­tal­pas bus siū­lo­ma pri­va­ti­zuo­ti at­vi­ro auk­cio­no bū­du. Į są­ra­šą įtrauk­tas ka­bi­ne­tas pir­ma­me aukš­te, dar vie­nas – ant­ra­me aukš­te ir vi­sas tre­čia­sis aukš­tas. Vik­to­ras Kra­ji­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad gal rei­kė­tų šias lais­vas pa­tal­pas pa­si­lik­ti ir jo­se įreng­ti so­cia­li­nius būs­tus. „Kaip pas mus ju­da lau­kian­čių so­cia­li­nių būs­tų ei­lė? Gal bū­tų ga­li­ma pa­lik­ti plo­to, pvz., vie­ni­šai ma­mai ap­si­gy­ven­ti? Ar bū­ti­na vis­ką par­duo­ti?“, – klau­sė so­cial­de­mok­ra­tas. Sa­vi­val­dy­bės me­ras at­sa­kė, kad so­cia­li­nių būs­tų pro­ble­ma ne­pa­mirš­ta ir nuo­la­tos svars­to­ma. Jis in­for­ma­vo, kad so­cia­li­nių būs­tų įren­gia­ma tiek, kiek lė­šų tam ski­ria So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Jam ant­ri­no ir V. Di­čiū­nas, sa­ky­da­mas, kad į šias pa­tal­pas lė­šų iš mi­nis­te­ri­jos pri­trauk­ti ne­pa­vyks, tvar­ky­ti iš sa­vų lė­šų, ži­no­ma, ga­li­ma, ta­čiau pir­miau­sia rei­kia jų tu­rė­ti. Šiuo at­ve­ju, pa­li­kus pa­tal­pas, jos bū­tų tuš­čios ir be rei­ka­lo šil­do­mos. „Pi­ni­gų nie­ka­da ne­tu­rė­si­me, taip vi­sa­da bu­vo ir bus. Ži­nau to­kių šei­mų, ku­rių vai­kai jau ir pil­na­me­tys­tės su­lau­kė, o šei­ma kaip ne­gau­na būs­to, taip ne­gau­na“, – sa­kė V. Kra­ji­nas. Vis­gi šiam spren­di­mo pro­jek­tui bu­vo pri­tar­ta ir už jį bus bal­suo­ja­ma Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu.

Įgy­ven­dins pro­jek­tus

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta ir dvie­jų pro­jek­tų pa­ren­gi­mui bei įgy­ven­di­ni­mui. Kar­tu su pa­reiš­kė­ju VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ bus ren­gia­mas ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­no“ pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja pri­tai­kant vie­šie­siems po­rei­kiams“. Nu­ma­to­mas Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas – 20 proc. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu bus at­lie­ka­ma pa­sta­to (ar­kli­džių) re­konst­ruk­ci­ja, pri­tai­kant jį vie­tos gy­ven­to­jų po­rei­kiams. Juo­zas Bars­tei­ga do­mė­jo­si, ar ne­bus tvar­ko­mos pa­tal­pos, ku­rio­se yra įreng­ta ben­druo­me­nės sa­lė. „Va­sa­rą ten vyks­ta vai­kų sto­vyk­los, te­ko ma­ty­ti, kad pa­tal­pos, ku­rio­se vai­kai mie­ga yra la­bai pra­stos būk­lės. Joms la­bai rei­ka­lin­gas re­mon­tas“, – sa­kė ko­mi­te­to na­rys. At­sa­ky­ta, kad įgy­ven­di­nat šį pro­jek­tą, mi­nė­tų pa­tal­pų re­mon­tas nė­ra nu­ma­ty­tas.
Nie­kam ne­ki­lo klau­si­mų dėl pri­ta­ri­mo ant­ro­jo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui – Tve­rų gais­ri­nės pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai.

Iš­nuo­mos pa­tal­pas

Pri­tar­ta per­duo­ti aso­cia­ci­jai „Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas“ 5 me­tų lai­ko­tar­piui ne­gy­ve­na­mas pa­tal­pas, esan­čias Plun­gės g. 18 na­me. Vie­nai or­ga­ni­za­ci­jai at­si­sa­kius nuo­mos, li­ko lais­vos pa­tal­pos, ku­rių pa­no­ro Rie­ta­vo TAU ben­druo­me­nė bu­hal­te­ri­nei veik­lai vyk­dy­ti. Anks­čiau jie tu­rė­jo tam skir­tą ka­bi­ne­tą bu­vu­sio­se Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pa­tal­po­se.

Pa­nai­ki­no anks­tes­nį spren­di­mą

Pri­pa­žin­tas ne­te­kęs ga­lios ge­gu­žės 19 d. pri­im­tas spren­di­mas, ku­riuo bu­vo nu­ra­šy­tas ir pri­pa­žin­tas ne­tin­ka­mu nau­do­ti il­ga­lai­kis ma­te­ria­lu­sis tur­tas – mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas. Da­bar į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją krei­pė­si Tve­rų se­niū­ni­ja su pra­šy­mu per­duo­ti šį au­to­bu­są jų ži­nion. Ka­dan­gi au­to­bu­sas dar ne­bu­vo iš­ar­dy­tas ir lik­vi­duo­tas, se­niū­ni­ja jį re­mon­tuos ir nau­dos mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mui. „Nors tur­tas bu­vo nu­ra­šy­tas, dar kar­tą per­žiū­rė­jus ir įver­ti­nus, nu­spręs­ta ne­sku­bė­ti jo nu­ra­šy­ti. Iš­oriš­kai au­to­bu­sas ga­na ne­blo­gai at­ro­dė, pa­ga­mi­ni­mo me­tai taip pat ne­blo­gi, tech­ni­nė ap­žiū­ra pra­ei­ta. Iš dvie­jų au­to­bu­sų su­rin­ko­me vie­ną, ir da­bar ei­na kaip bi­tė. Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad spren­di­mas nu­ra­šy­ti šį tur­tą bu­vo pri­im­tas sku­bo­tai“, – sa­kė A. Čer­nec­kis.

Vie­nur pės­čių­jų per­ėjų rei­kia, ki­tur jų yra per daug

Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, kal­bė­ta ir apie te­mas, ku­rios ap­tar­tos Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Ja­me svars­ty­ta, jog pės­čių­jų per­ėjos rei­kė­tų Saus­lau­ky­je, ties nau­jai ren­gia­ma vai­kų žai­di­mų aikš­te­le. V. Di­čiū­nas sa­kė su­lau­kęs at­sa­ky­mo iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, kad nau­jos pės­čių­jų per­ėjos ren­gia­mos ne­bus, kol ne­su­tvar­kys esa­mų. Kal­bė­ta ir apie tai, kad nors pės­čių­jų per­ėjų yra daug, žmo­nės vis tiek mėgs­ta kirs­ti ke­lią sau pa­to­gio­se, ta­čiau ne­leis­ti­no­se vie­to­se, taip su­kur­da­mi pa­vo­jin­gas si­tu­a­ci­jas vai­ruo­to­jams. „Kiek yra pės­čių­jų per­ėjų Plun­gės gat­vė­je, jos truk­do vai­ruo­to­jams, nes kai su­sto­ja vie­nas kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis, ki­tas jau sto­vi ant per­ėjos, nes ki­taip ne­tel­pa. Itin ne­tin­ka­mo­je vie­to­je įreng­ta ir per­ėja ša­lia paš­to. Jei ant ša­li­gat­vio sto­vi di­des­nė ma­ši­na, vai­ruo­to­jai ne­ma­to, ar sto­vi žmo­gus prie per­ėjos, ar ne“, – sa­kė me­ras A. Čer­ne­kis.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Krajinas (kairėje) siūlė visų patalpų neprivatizuoti, dalį palikti socialinių būstų įrengimui.

Komentarai
Kiti straipsniai