Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

„Nė­ra nie­ko nau­jo, jog po­li­ti­kai tu­ri są­sa­jų su ver­slu“, –

sa­ko „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­gra­mų va­do­vė In­gri­da Ka­li­naus­kie­nė apie „Plun­gės ži­nių“ pa­vie­šin­tą skan­da­lin­gą fak­tą, kad „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus, UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ va­do­vo Arū­no Ta­mo­šaus­ko tei­gi­mu, da­rė pas­ta­ra­jam spau­di­mą.

Gy­ven­to­jų įtrau­ki­mu į an­ti­ko­rup­ci­nes bei skaid­ru­mo ini­cia­ty­vas ir nau­jų part­ne­rys­čių kū­ri­mu bei skaid­ru­mo stan­dar­tų kū­ri­mu už­si­i­man­ti vie­šo­ji įstai­ga „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius ne per se­niau­siai pri­sta­tė stu­di­jos „In­te­re­sai vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­se įmo­nė­se – kaip juos su­val­dy­ti?“ ana­li­zę. Jos tiks­las – iš­tir­ti, kaip vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­se įmo­nė­se val­do­mi in­te­re­sų kon­flik­tai bei kiek po­li­ti­zuo­ta ga­li bū­ti jų veik­la.
Stu­di­jo­je kal­ba­ma, kad ne­re­tai po­li­ti­kai, ku­rie ne­dir­ba įmo­nė­se, iš įmo­nių veik­los ti­ki­si sau po­li­tiš­kai nau­din­gų spren­di­mų, ku­rie ne­bū­ti­nai su­tam­pa su val­dy­bos na­rių nuo­mo­ne. Po­li­ti­kai taip pat įta­ką da­ro ban­dy­da­mi pa­veik­ti įmo­nių skirs­to­mą pa­ra­mą, net pa­ren­kant val­dy­bos na­rius.
Kaip tei­gia­ma pa­teik­to­je stu­di­jo­je, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­se įmo­nė­se trūks­ta skaid­ru­mo – daž­nu at­ve­ju nė­ra in­for­ma­ci­jos apie val­dy­bos na­rių at­ran­kas, pa­ra­mos skirs­ty­mą, pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus ko­rup­ci­jos at­ve­jus.
Re­ko­men­duo­ja­ma, kad sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­se įmo­nė­se ne­lik­tų po­li­ti­kų bei tų tar­nau­to­jų, ku­rie tie­sio­giai su­si­jęs su įmo­nės sek­to­riaus klau­si­mais; įmo­nių va­do­vams – vie­šai de­kla­ruo­ti sa­vo su­si­ti­ki­mus su po­li­ti­kais ir ki­to­mis in­te­re­sų gru­pė­mis.
Plun­gė­je ki­lęs skan­da­las dėl po­li­ti­kų da­ry­to spau­di­mo Plun­gės ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­riui ge­rai at­spin­di tai, kas ra­šo­ma tarp­tau­ti­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja or­ga­ni­za­ci­jos stu­di­jo­je.
Nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ga­vu­si į ran­kas val­džią, ne­pra­ėjus nė me­tams, be skru­pu­lų pa­ban­dė įves­ti „sa­vo tvar­ką“. Pri­si­deng­da­mi „ko­vo­to­jų su ko­rup­ci­ja“ šū­kiais ėmė­si „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bų su­for­ma­vi­mo Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įmo­nė­se.
Gra­žūs šū­kiai ne­tru­kus su­bliuš­ko, kai į vie­nos įmo­nės ne­pri­klau­so­mą val­dy­bą bu­vo iš­rink­ta „Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­ti tei­si­nin­kė, o ją ver­ti­no to pa­ties po­li­ti­nio da­ri­nio na­rys.
Mi­tas apie są­ži­nin­gą, jo­kių in­te­re­sų ne­tu­rin­čią val­džią ga­lu­ti­nai suž­lu­go, kai Plun­gės ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je vie­šai pa­reiš­kė jau­či­ąs spau­di­mą iš „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ir jos ben­dra­tur­čio, Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mo Ta­ry­bos na­rio L. Skie­rus.
Po­li­ti­kams, tu­rin­tiems in­te­re­sų į ši­lu­mos ūkį, įmo­nės va­do­vas pa­siū­lė nu­si­ša­lin­ti nuo svars­to­mų klau­si­mų ir vie­šai pa­reiš­kė, kad ne­su­tin­ka nei du­ji­nių ka­ti­lų už­kur­ti, nei nu­ties­ti rau­do­no ki­li­mo vamz­džių pa­vi­da­lu nuo V. Ma­čer­nio gat­vės ka­ti­li­nės iki „Vi­čiū­nų“, už tai nei pats ne­no­ri mo­kė­ti, nei kad var­to­to­jai už­mo­kė­tų… Ir ma­rio­ne­te bū­ti ne­si­ruo­ši­ąs.
Ta­čiau vie­toj to, kad įsi­klau­sy­tų į įmo­nės va­do­vo žo­džius, val­džio­je esan­tys „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės at­sto­vai at­vi­rai pa­gra­si­no A. Ta­mo­šaus­kui: „Jūs pra­dė­jo­te ne­šva­rų po­li­ti­ka­vi­mą. Ar pa­gal­vo­jo­te, kaip to­liau ei­si­te sa­vo pa­rei­gas? Ar ga­lė­si­te jas ei­ti?“
Kaip ver­ti­na Plun­gė­je su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ko­vą su ko­rup­ci­ja ir ver­slo skaid­ru­mą ska­ti­nan­ti or­ga­ni­za­ci­ja „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius?
„Ma­nau, kad Jū­sų ap­ra­šy­ta si­tu­a­ci­ja kaip tik at­krei­pia dė­me­sį, kad daž­nai svar­bu ap­svars­ty­ti ne tik ga­li­mus in­te­re­sų kon­flik­tus, bet ir jų re­gi­my­bę. Nė­ra nie­ko nau­jo, jog po­li­ti­kai tu­ri są­sa­jų su ver­slu. Klau­si­mas, kaip tin­ka­mai su­val­dy­ti vi­sus tu­ri­mus įsi­pa­rei­go­ji­mus ir in­te­re­sus, kad tai ne­kliu­dy­tų pri­im­ti pa­grįs­tus spren­di­mus, – sa­ko pro­gra­mų va­do­vė I. Ka­li­naus­kie­nė ir pri­du­ria, – aiš­ku, gy­ven­to­jai kal­ba­si tar­pu­sa­vy­je, daž­nai ži­no, kas vyks­ta jų mies­te, o iš sa­vo ben­druo­me­nės ly­de­rių ti­ki­si pa­vyz­din­go el­ge­sio. Kaip tik to­dėl, ma­nau, Ta­ry­bos na­riai tu­rė­tų skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį skaid­ru­mui, veng­ti net in­te­re­sų kon­flik­to re­gi­my­bės, at­vi­rai pra­neš­ti apie sa­vo ga­li­mus in­te­re­sus. To­kiais at­ve­jais, kai trūks­ta aiš­ku­mo, ar rei­kė­tų nu­si­ša­lin­ti nuo pri­ima­mų spren­di­mų, ge­ro­ji pa­sau­li­nė prak­ti­ka yra pa­si­tei­rau­ti ko­le­gų pa­ta­ri­mo ir bū­ti pa­si­ruo­šu­siam ati­tin­ka­mai pa­si­elg­ti. Sa­vi­val­da yra ar­čiau žmo­gus, tad kaip tik ir yra ta vie­ta, nuo ku­rios tu­rė­tu­me pra­dė­ti kur­ti ge­ruo­sius skaid­ru­mo ir ge­ro­jo val­dy­mo pa­vyz­džius.“
Ji taip pat pri­mi­nė, kad nuo sau­sio mė­ne­sio įsi­ga­lios nau­ja in­te­re­sų de­kla­ra­vi­mo tvar­ka.
„Pa­na­šu, kad nau­ja­sis įsta­ty­mas pa­rei­ka­laus di­des­nės at­sa­ko­my­bės iš po­li­ti­kų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų, nes jie daž­nai tu­rės pa­tys ap­si­spręs­ti, ką de­kla­ruo­ti. Ma­nau, kad nau­ja tvar­ka su­teiks VTEK dau­giau ga­li­my­bių nag­ri­nė­ti duo­me­nis ir grei­čiau pa­ste­bė­ti „rau­do­nas vė­lia­vė­les“. Ki­ta ver­tus, la­bai no­rė­tų­si, kad de­kla­ra­ci­jos bū­tų skel­bia­mos at­vi­rų duo­me­nų for­ma­tu, tai leis­tų ir Jums su mu­mis leng­viau pa­ma­ty­ti ten­den­ci­jas bei ne­ati­ti­ki­mus bei, ti­kiu, pa­ska­tin­tų de­kla­ra­ci­jas pil­dy­ti kruopš­čiau. Be­je, kvie­čiu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę bū­ti ge­ruo­ju skaid­ru­mo pa­vyz­džiu ir pra­dė­ti sa­vo tin­kla­la­py­je vie­šai skelb­ti sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čių po­li­ti­kų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, už­iman­čių va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas, vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jas“, – tei­gia pro­gra­mų va­do­vė.
Ar mū­sų val­dan­tie­ji po­li­ti­kai – di­die­ji „ko­vo­to­jai su ko­rup­ci­ja“ – įsi­klau­sys į šios or­ga­ni­za­ci­jos pa­sta­bas, pa­ro­dys lai­kas. Kol kas pa­na­šu, kad ne, nes pra­dė­ta ra­ga­nų me­džiok­lė prieš skan­da­lin­gą fak­tą pa­tei­ku­sį as­me­nį ir tai pa­vie­ši­nu­sį laik­raš­tį.

Žydrūnas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: I. Kalinauskienė: „Ta­ry­bos na­riai tu­rė­tų skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį skaid­ru­mui, veng­ti net in­te­re­sų kon­flik­to re­gi­my­bės, at­vi­rai pra­neš­ti apie sa­vo ga­li­mus in­te­re­sus.“

Komentarai
Kiti straipsniai