Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Mi­tais ir le­gen­do­mis api­pin­tas ro­gai­nin­gas kvie­tė į Pla­te­lius

Spa­lio mė­ne­sio pas­ku­ti­nį šeš­ta­die­nį Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je, Plokš­ti­nė­je, vy­ko įdo­maus for­ma­to, daug da­ly­vių su­trau­ku­sios orien­ta­vi­mo­si var­žy­bos „Pla­te­lių ro­gai­ning 2019“. Ne­įpras­to, bet vis la­biau pa­sau­ly­je po­pu­lia­rė­jan­čio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai plun­giš­kiai orien­ta­ci­nin­kai Jo­li­ta ir Gin­ta­ras Do­mar­kai re­dak­ci­jai pa­pa­sa­ko­jo, kas vi­lio­ja į mi­tais ir le­gen­do­mis api­pin­tą ren­gi­nį.

Pra­džia – Aust­ra­li­jo­je vykusiame gi­mi­nės su­si­ti­ki­me

Tai­gi, kas tas ro­gai­ning? Le­gen­dų ar mi­tų, kaip ir kur tai at­si­ra­do, kur vy­ko pir­mą kar­tą, ga­li­ma at­ras­ti daug, bet daž­niau­siai su­tin­ka­mas yra toks: prieš ge­rą pus­šim­tį me­tų Aust­ra­li­jo­je vie­nos šei­mos gi­mi­nai­čiai su­si­tik­da­vo kar­tą me­tuo­se į va­di­na­mą­jį gi­mi­nės su­si­ti­ki­mą. Į pro­gra­mą bu­vo nu­tar­ta įtrauk­ti ak­ty­vaus po­il­sio. To­dėl su­gal­vo­jo tu­ri­ma­me vie­to­vės že­mė­la­py­je pa­si­žy­mė­ti įžy­mias vie­to­ves ir su­si­pla­na­vus marš­ru­tą jas ap­lan­ky­ti.
Kad at­si­ras­tų spor­ti­nis prin­ci­pas, nu­ta­rė, kad marš­ru­tą vie­nos šei­mos na­riai pla­nuo­ja­si pa­tys ir įvei­kia sa­va­ran­kiš­kai per tam tik­rą lai­ką. Lai­mi ta šei­ma, ku­ri per nu­sta­ty­tą lai­ką to­kių vie­tų ap­lan­kė dau­giau­siai. Taip šia­me po­mė­gy­je at­si­ro­do spor­ti­nio azar­to, pra­si­dė­jo lenk­ty­nės.
Šiuo me­tu jau vyks­ta na­cio­na­li­niai, pa­sau­lio, Eu­ro­pos ir ki­tų že­my­nų čem­pio­na­tai, kur per 12 ar 24 va­lan­das ko­man­dos iš 2–5 as­me­nų pa­čių su­pla­nuo­tu marš­ru­tu su­ran­da or­ga­ni­za­to­rių pa­ruoš­tus kon­tro­li­nius punk­tus ir juo­se at­si­žy­mi.

Į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo prieš 15 me­tų

Prieš ko­kius 15 me­tų Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke (Šiau­lių ra­jo­ne) en­tu­zias­tai pra­dė­jo reng­ti 6 va­lan­dų ro­gai­nin­gus, ku­rie ta­po tra­di­ci­niais, vyks­ta kiek­vie­nų me­tų pas­ku­ti­nį spa­lio šeš­ta­die­nį. Ta­čiau per daug me­tų šios var­žy­bos vie­no­je vie­to­vė­je pra­dė­jo nu­si­bos­ti, „iš­si­kvė­pė“. To­dėl prieš ke­le­tą me­tų bu­vo pra­dė­ta ieš­ko­ti ki­tų or­ga­ni­za­to­rių, ku­rie jus reng­tų ki­to­se erd­vė­se: jau vy­ko Šiau­lių mies­te ir prie­mies­čiuo­se, Tel­šių ra­jo­ne, o šiais me­tais – Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, Plokš­ti­nė­je.

Ir dvi­ra­čiais, ir pės­čio­mis

Reg­la­men­tas per ei­lę me­tų daug ne­si­kei­tė, at­si­ra­do gru­pės, ku­rių da­ly­viai tra­sas įvei­kia dvi­ra­čiais, taip pat ga­li­ma da­ly­vau­ti ne tik 6, bet ir 3 val. Šiais me­tais Pla­te­lių ro­gai­nin­ge da­ly­va­vo be­veik 150 da­ly­vių, pa­si­skirs­tę į ko­man­das po 2. Ar tai daug? Tai nė­ra re­kor­das, bet šio­je te­ri­to­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­ta pir­mą kar­tą, tad bu­vo iš­ban­dy­mas ir or­ga­ni­za­to­riams. Jų tei­gi­mu, tai la­bai op­ti­ma­lus skai­čius, tiek žmo­nių nė­ra su­dė­tin­ga su­val­dy­ti.
Plokš­ti­nės miš­ke bu­vo įreng­ti 49 kon­tro­li­niai punk­tai, ku­rie bu­vo ir Šal­to­jo ka­ro mu­zie­ju­je, prie įvai­rių pa­min­klų, gra­žių kraš­to­vaiz­džio vie­tų, o da­ly­viai per 6 (ar­ba 3) va­lan­das, prieš tai ga­vę 30 min. marš­ru­tų pla­na­vi­mui, tu­rė­jo ga­li­my­bę juos su­ras­ti ir at­si­žy­mė­ti. Star­tas duo­tas vi­siems da­ly­viams kar­tu – 13 val., o fi­ni­šuo­ti rei­kė­jo jau tam­so­je, iki 19 val. (ar­ba 16 val.).

Vi­lio­ja gra­ži gam­ta ir… spor­ti­nis azar­tas

Da­ly­viai bu­vo la­bai pa­ten­kin­ti ge­rai su­pla­nuo­tais ir įreng­tais kon­tro­li­niais punk­tais, gra­žia gam­ta. Su­ža­vė­jo šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus, to­dėl li­ko pa­čios ge­riau­sios emo­ci­jos. Tuo la­biau, kad pas­ku­ti­nį kar­tą di­des­nės orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bos šio­je vie­to­je vy­ko 1996 me­tais, to­dėl dau­gu­ma da­ly­vių čia lan­kė­si pir­mą kar­tą, o vy­res­ni bu­vo bu­vę la­bai se­nai.
Kiek šio­se lenk­ty­nė­se be­si­gro­žė­tum gam­ta, vis vien iš­lie­ka spor­ti­nis azar­tas, to­dėl da­ly­viai sku­bė­jo į fi­ni­šą, kur lau­kė or­ga­ni­za­to­riai. Su­skai­čia­vus su­rink­tus taš­kus at­ski­ro­se gru­pė­se (ku­rių bu­vo 11), tarp nu­ga­lė­to­jų bu­vo ir plun­giš­kių. Dau­giau­siai taš­kų tarp 6 val. bė­gi­kų su­rin­ko plun­giš­kiai An­drius Prei­bys ir Lu­kas Vait­kus, tarp 3 va­lan­das bė­gu­sių mer­gi­nų – Vi­ka Žvirz­di­na­tė ir Sau­lė Vil­niū­tė. Jos už­ėmė 2 vie­tą, o vai­ki­nai Rim­vy­das Al­mi­nas ir Gied­rius Len­kaus­kas bu­vo ket­vir­ti. Tarp star­ta­vu­sių dvi­ra­ti­nin­kų pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Al­sė­džiuo­se ge­rai ži­no­mas S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju dir­ban­tis Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas su ko­le­ga Vi­ta­li­ju­mi Pet­ru­liu. Be­je, tai vie­nin­te­lė ko­man­da, ku­ri per 6 va­lan­das su­spė­jo su­ras­ti vi­sus 49 kon­tro­li­nius punk­tas.
Tai nė­ra kaž­koks „lau­ki­nių“ spor­tas ar ren­gi­nys. Ši­to­kio for­ma­to var­žy­bas mėgs­ta ir jo­se da­ly­vau­ja ir Lie­tu­vai ge­rai ži­no­mi žmo­nės.
Šiais me­tais ro­gai­nin­gai dar vyks Kau­ne (lap­kri­čio 23 d.) ir Vil­niu­je (lap­kri­čio 9 d.). Ar at­ei­ty­je dar bus Pla­te­liuo­se – su­dė­tin­gas klau­si­mas. Nors Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko miš­kai yra nuo­sta­būs ir la­bai tin­ka­mi to­kiems ren­gi­niams, o var­žy­bos jo­kių nuos­to­lių ar ža­los gam­tai ne­da­ro, yra ir daug ap­ri­bo­ji­mų, ku­rie ne­lei­džia tin­ka­mai iš­nau­do­ti vi­so gam­tos mums duo­to po­ten­cia­lo. To­dėl to­kių lenk­ty­nių or­ga­ni­za­vi­mas dar kar­tą bū­tų ga­na su­dė­tin­gas.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: A. Prei­bys ir L. Vait­kus po finišo.

Komentarai
Kiti straipsniai