Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Mais­to ban­ko ak­ci­jo­je Plun­gė­je pa­au­ko­ta pre­kių už 4428 Eur

Dvi die­nas – spa­lio 25 ir 26 die­nas – 72 mies­tuo­se mais­to ne­pa­si­tu­rin­tiems au­ko­ti prašę Mais­to ban­ko sa­va­no­riai su­laukė ak­ty­ves­nio nei ka­da nors iki šiol vi­suo­menės at­sa­ko – pa­au­ko­ta 146,4 tūkst. kartų. Šis re­zul­ta­tas 3,2 proc. di­des­nis nei pa­siek­tas pa­va­sarį vy­ku­sio­je „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je. Mū­sų ra­jo­ne Mais­to ban­ko ak­ci­jo­je su­lauk­ta 1311 au­ko­to­jų: jie nu­pir­ko 4228 pre­kes, ku­rių ver­tė sie­kia apie 4428 Eur.

Mū­sų ra­jo­ne prie ak­ci­jos pri­si­jun­gė Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras (au­kas rin­ko MAXIMA pre­ky­bos cen­tre), aso­cia­ci­ja „Plun­gės skau­tai“ (IKI pre­ky­bos cen­tre) ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos ben­druo­me­nė „Gar­dai“ (LIDL pre­ky­bos cen­tre).
Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, 415 šalies par­duo­tu­vė­se dir­bu­siems „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos sa­va­no­riams pa­vy­ko su­rink­ti 443,5 tūkst. įvai­rių il­gai ne­gen­dan­čių mais­to pro­duk­tų.
Vi­suo­me­nė iš­gir­do „Mais­to ban­ko“ kvie­ti­mą pa­dė­ti pa­si­rū­pin­ti bal­ty­mais gau­siais mais­to pro­duk­tais. Vien mė­sos kon­ser­vų pa­au­ko­ta ko­ne dvi­gu­bai dau­giau, nei ka­da nors iki šiol – 32,5 tūkst. vie­ne­tų.
Be jų, pir­ma­me pen­ke­tu­ke daž­niau­siai au­ko­tų mais­to pro­duk­tų ri­kiuo­ja­si ma­ka­ro­nai, kruo­pos, cuk­rus ir alie­jus.
Žu­vies kon­ser­vų taip pat pa­au­ko­ta ge­ro­kai dau­giau nei bū­da­vo iki šiol – 75 proc. dau­giau (19,2 tūkst. vnt.).
Iš vi­so „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je da­ly­va­vę ge­ra­da­riai pa­au­ko­jo mais­to už 464,9 tūkst. eu­rų.
Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro sa­va­no­riai iš 525 au­ko­to­jų su­lau­kė 1783 vnt. pre­kių, ku­rių ver­tė apie 1838 Eur.
Skau­tai su­lau­kė 245 au­ko­to­jų, pa­au­ko­ta 635 vnt. pre­kių, ku­rių apy­tiks­lė ver­tė 653 Eur.
Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės „Gar­dai“ sa­va­no­riai iš 541 au­ko­to­jo su­rin­ko 1810 vnt. pre­kių, ku­rių apy­tiks­lė ver­tė 1937 Eur.

Komentarai
Kiti straipsniai