Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Li­go­ni­nė tu­ri sa­vų pla­nų dėl pir­mo­jo aukš­to ir vi­sai ne­no­ri GMP kai­my­nys­tės…

Kur dė­tis Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bai (GMP), da­bar dir­ban­čiai ne­tin­ka­mo­se ir tam ne­pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se, vi­siš­kai ne­be­aiš­ku. Vi­so­kiau­si pa­siū­ly­mai – sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą, re­mon­tuo­ti da­bar­ti­nes pa­tal­pas ar iš­kraus­ty­ti tar­ny­bą į bu­vu­sią po­li­kli­ni­ką – vis nu­ei­na per­niek. Pas­ku­ti­nia­jam va­rian­tui ėmė prie­šin­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė – su­šau­kė sa­vo gy­dy­mo ta­ry­bą ir nu­spren­dė, kad su Plun­gės GMP įkur­di­ni­mu bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­te jie ne­su­tin­ka! Li­go­ni­nės raš­tas dėl ne­tin­ka­mo pa­tal­pų pa­rin­ki­mo bu­vo at­siųs­tas me­rui ir ko­mi­te­tams, apie tai dis­ku­tuo­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­siuo­se po­sė­džiuo­se.

Tai, kad Plun­gės GMP dar­buo­to­jai dir­ba ap­gai­lė­ti­nos būk­lės pa­tal­po­se (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 97 B, Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se ga­ra­žuo­se, ku­rie įei­na į li­go­ni­nės pa­sta­tų kom­plek­są), ku­rios ne­ati­tin­ka prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų, ra­šy­ta jau ne kar­tą. Ieš­ko­da­mi iš­ei­čių, Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ir po­li­ti­kai at­me­tė nau­jo pa­sta­to sta­ty­bą, nes tai bū­sią per bran­gu, o re­konst­ruo­ti se­ną­jį esą ne­la­bai te­ap­si­mo­ka.
Bent jau Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys bu­vo sa­kęs, kad tin­ka­miau­sias va­rian­tas bū­tų GMP įkur­din­ti bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­te (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 91). Ten tar­ny­ba už­im­tų ne vi­są pir­mą aukš­tą, o iki odon­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­riaus, ša­lia pa­sta­to bū­tų pa­sta­ty­ti ga­ra­žų blo­kai grei­to­sios au­to­mo­bi­liams. Pri­tai­ky­ti apie 208 kv. m plo­to pa­tal­pas kai­nuo­tų ne ma­žiau kaip 190 tūkst. eu­rų, o ga­ra­žų blo­kų sta­ty­ba at­si­ei­tų dar apie 80 tūkst. eu­rų.
De­ja, šis su­ma­ny­mas vi­siš­kai ne­pa­tin­ka li­go­ni­nei. „Ma­no­me, jog Plun­gės GMP įkė­li­mas, at­imant mū­sų pa­tal­pas, bū­tų per daug dras­tiš­kas veiks­mas“, – spa­lio 22 die­ną ko­mi­te­tų (Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų bei Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos) po­sė­džiuo­se kal­bė­jo li­go­ni­nės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Ste­pas Pet­raus­kis.
Mi­nė­jo, jog li­go­ni­nė ne­se­niai su­šau­kė iš­plės­ti­nę gy­dy­mo ta­ry­bą, ku­ri ir svars­tė tą klau­si­mą. Ak­cen­ta­vo, jog 2012 m. bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas jiems per­duo­tas pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Bu­vo ga­na ap­leis­tas, li­go­ni­nė ėmė­si tvar­kos – už sa­vo lė­šas pir­ma­ja­me aukš­te įren­gė dan­tų pro­te­za­vi­mo sky­riaus pa­tal­pas, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lę, tris ma­sa­žo ka­bi­ne­tus, taip pat – nau­ją šil­dy­mo bei van­den­tie­kio sis­te­mas, pa­kei­tė elek­tros ins­ta­lia­ci­ją. Be to, šio pa­sta­to re­mon­tas bu­vo įtrauk­tas į vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą, skir­tas fi­nan­sa­vi­mas ir at­lik­ta ki­tų dar­bų dau­giau nei už 300 tūkst. eu­rų. At­ei­ty­je ant­ra­me aukš­te pla­nuo­ta įreng­ti fi­zio­te­ra­pi­jos, lo­go­pe­do, akių li­gų ir ki­tus ka­bi­ne­tus, taip pat – ar­chy­vą, po­sė­džių sa­lę, o tre­čia­me aukš­te – kon­sul­ta­ci­nės po­li­kli­ni­kos spe­cia­lis­tų pa­tal­pas.
Jei iš li­go­ni­nės bū­tų at­ima­mos pir­mo­jo aukš­to pa­tal­pos, kil­tų daug ne­pa­to­gu­mų. Pa­vyz­džiui, kur iš­kraus­ty­ti ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lę? Be to, Plun­gės li­go­ni­nė tu­ri ir sa­vų pla­nų – no­ri per­kel­ti da­lį fi­zio­te­ra­pi­jos sky­riaus ka­bi­ne­tų į tą pir­mą­jį aukš­tą! Tai­gi, Plun­gės GMP tar­ny­ba, pap­ras­tai sa­kant, ten yra per­so­na non gra­ta. To­dėl li­go­ni­nės me­di­kų ta­ry­ba pa­si­ra­šė raš­tą, kad ne­pri­ta­ria to­kiam sa­vi­val­dy­bės su­ma­ny­mui ir siū­lo ge­riau kom­plek­siš­kai su­re­mon­tuo­ti vi­są po­li­kli­ni­kos pa­sta­tą.
Po­sė­džiau­to­jai krai­pė gal­vas, kaip čia yra, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nie­kaip ne­su­si­kal­ba su li­go­ni­ne, ak­cen­ta­vo, jog pa­sta­tas da­bar yra pus­tuš­tis, tad tu­ri bū­ti už­im­tas. S. Pet­raus­kis ti­ki­no, jog pir­ma­me aukš­te da­bar yra li­kę tik 100 kv. m lais­vų pa­tal­pų, ki­tuo­se aukš­tuo­se dau­giau.
Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė sa­kė, jog rei­kė­tų luk­te­rė­ti pa­skai­čia­vi­mų, kiek tiks­liai kai­nuo­tų pa­tal­pų pri­tai­ky­mas GMP tar­ny­bai, o ta­da ir bū­tų pri­ima­mas tin­ka­miau­sias spren­di­mas.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ba­gu­žis pik­ti­no­si, jog tas klau­si­mas jau tam­pa kaž­ko­kia mis­ti­ka – nie­kaip ne­iš­spren­džia­mas! „Nuo Ei­mo­šiaus prie Kai­po­šiaus, ir nie­kas ne­ju­da. Gal ryt rei­kė­tų mū­sų ko­mi­te­tui nu­va­žiuo­ti į vie­tą?“ – svars­tė pir­mi­nin­kau­jan­tis.
Tam klau­si­mui spręs­ti yra su­da­ry­ta ir Sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja. Tos ko­mi­si­jos su­dė­ty­je bu­vęs Man­tas Čes­naus­kas sa­kė, jog jie bu­vo nu­va­žia­vę į vie­tą, dis­ku­ta­vo apie abu va­rian­tus ir la­biau lin­ko prie pas­ta­ro­jo (iš­kel­ti į po­li­kli­ni­kos pa­sta­tą), dėl to kal­bė­jo­si ir su li­go­ni­nės di­rek­to­riu­mi An­ta­nu Mar­tu­se­vi­čiu­mi, ku­ris pats jiems pa­sa­kė: „pla­nuo­ki­te“. M. Čes­naus­kas ste­bė­jo­si, kad da­bar vis­kas ap­si­ver­tė, ir li­go­ni­nė su jų pla­nais jau ne­be­su­tin­ka…
Kaip vis­kas baig­sis, ne­aiš­ku.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai