Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Ener­gi­jos su­tei­kian­tis jun­gi­nys ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti mig­re­nos

Ty­ri­mai ro­do, kad į vi­ta­mi­ną pa­na­ši mais­ti­nė me­džia­ga, vi­sų ląs­te­lių ener­gi­jos apy­kai­tos va­rik­lis, ko­fer­men­tas Q10 ga­li pa­dė­ti pa­si­kar­to­jan­čių mig­re­nos ti­po gal­vos skaus­mų var­gi­na­miems žmo­nėms.

Pa­pil­dų, ku­rių su­dė­ty­je yra ener­gi­jos su­tei­kian­čios mais­ti­nės me­džia­gos ko­fer­men­to Q10, la­biau­siai ži­no­mo sa­vo ląs­te­lių ener­gi­jos apy­kai­tos ska­ti­na­muo­ju po­vei­kiu, var­to­ji­mas ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti mig­re­nos. Žur­na­le „Nu­tri­tio­nal Neu­ros­cien­ce“ pa­skelb­to ty­ri­mo1 re­zul­ta­tai ro­do, kad tris mė­ne­sius kas­dien ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus var­to­ju­siems mig­re­nos var­gi­na­miems ti­ria­mie­siems pa­si­tai­kė ma­žiau ir ne to­kių stip­rių mig­re­nos at­ve­jų, pa­ly­gi­nus su var­to­ju­siais pla­ce­bą.

Ry­šys su už­de­gi­mu

Anot ty­rė­jų, ko­fer­men­tas Q10 mig­re­nos var­gi­na­miems as­me­nims su­sil­pni­no už­de­gi­mi­nius pro­ce­sus, ku­rie, kaip ma­no­ma, yra vie­na iš ga­li­mų mig­re­nos prie­žas­čių. Moks­li­nin­kų nuo­mo­ne, už­de­gi­mi­niai pro­ce­sai sme­ge­ny­se su­si­ję su CGRP (su kal­ci­to­ni­no ge­nu su­si­ju­sio pep­ti­do) iš­sky­ri­mu mig­re­ni­nių gal­vos skaus­mų at­ve­jais.

400 mg ko­fer­men­to Q10

Ty­ri­me da­ly­va­vo 45 mo­te­rys, ku­rių am­žius nuo 18 iki 50 me­tų ir ku­rioms diag­no­zuo­ta epi­zo­di­nė mig­re­na. Gre­ta mig­re­nos pre­ven­ci­jai skir­tų vais­tų, 23 iš jų kas­dien bu­vo duo­da­ma 400 mg ko­fer­men­to Q10, o ki­toms 22 – pla­ce­bo, va­di­na­mų­jų „ne­tik­rų tab­le­čių“. Ty­ri­mo pra­džio­je ir pa­bai­go­je bu­vo ma­tuo­ja­mi ko­fer­men­to Q10, CGRP ir už­de­gi­mo žy­mens TNF-a (na­vi­ko ne­kro­zės fak­to­riaus α) kie­kiai ti­ria­mų­jų or­ga­niz­me.

Ma­žiau mig­re­nos at­ve­jų

Ty­rė­jų gru­pė ste­bė­jo mig­re­nos in­ten­sy­vu­mą, truk­mę ir jos pa­si­kar­to­ji­mų daž­nį per mė­ne­sį ir nu­sta­tė, kad Q10 var­to­ju­sioms mo­te­rims mig­re­nos at­ve­jų su­ma­žė­jo ir jie ta­po sil­pnes­ni. Q10 var­to­ju­sių mo­te­rų TNF-α ir CGRP kie­kiai or­ga­niz­me taip pat su­ma­žė­jo, o tai ro­do už­de­gi­mi­nių pro­ce­sų sil­pnė­ji­mą.

Pa­tvir­ti­na anks­tes­nių ty­ri­mų duo­me­nis

Šio ty­ri­mo re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na anks­tes­nio ty­ri­mo,2 ku­rio me­tu moks­li­nin­kai do­mė­jo­si ko­fer­men­to Q10 ir vais­tų mig­re­nai gy­dy­ti ar­ba vien vais­tų mig­re­nai gy­dy­ti po­vei­kiu 80-čiai nuo mig­re­ni­nių gal­vos skaus­mų ken­čian­čių ti­ria­mų­jų. Ko­fer­men­tą Q10 var­to­ju­sių gru­pei pri­skir­tiems ti­ria­mie­siems mig­re­nos at­ve­jų skai­čius su­ma­žė­jo ir gal­vos skaus­mai reikš­min­gai su­sil­pnė­jo. Ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dai ga­li su­ma­žin­ti gal­vos skaus­mų kar­to­ji­mo­si daž­nu­mą, ga­li­mai su­trum­pin­ti jų truk­mę ir su­sil­pnin­ti in­ten­sy­vu­mą.

Šal­ti­niai:
1 Nu­tri­tio­nal Neu­ros­cien­ce, Nr. 22, 2019 (9): 607-615
2 Ac­ta Neu­rol Belg. 2017 ko­vas;117(1):103-109

Komentarai
Kiti straipsniai