Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Al­sė­džiuo­se į val­gyk­lą ga­lės ei­ti ne tik mo­ki­niai, bet ir vi­si ki­ti

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja pla­nuo­ja gim­na­zi­jos pa­tal­po­se esan­čią mai­ti­ni­mo įstai­gą re­konst­ruo­ti ir pri­tai­ky­ti ben­druo­me­nės po­rei­kiams. Pa­pras­čiau sa­kant, mo­kyk­los val­gyk­la bus at­ver­ta ir mies­te­lio gy­ven­to­jams, ir tu­ris­tams. Šiam su­ma­ny­mui jau pri­ta­rė spa­lio 22 die­ną po­sė­džia­vęs Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Mi­nė­tai gim­na­zi­jai lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas spa­lio 10 d. Sa­vi­val­dy­bei at­siun­tė raš­tą su pra­šy­mu pri­si­dė­ti prie pro­jek­to „Al­sė­džių gim­na­zi­jos val­gyk­los pri­tai­ky­mas ben­druo­me­nės po­rei­kiams“.
Nu­ro­dė, jog Al­sė­džių mies­te­ly­je nė­ra nuo­lat vei­kian­čios mai­ti­ni­mo įstai­gos. At­li­kus gy­ven­to­jų ap­klau­są, pa­aiš­kė­jo, jog to­kios pa­slau­gos žmo­nės no­rė­tų. Be to, mies­te­lį lan­ko ne­ma­žai tu­ris­tų ir pi­lig­ri­mų – per Al­sė­džius ei­na pi­lig­ri­mų ke­lias į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją, tad ke­liau­to­jai daž­nai ieš­ko ka­vi­nės ar mai­ti­ni­mo įstai­gos. De­ja, mies­te­ly­je nie­ko pa­na­šaus nė­ra. Dar vie­nas reikš­min­gas da­ly­kas – pas juos or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios sto­vyk­los per mo­ki­nių atos­to­gas, o sto­vyk­lau­to­jams mais­tą ten­ka at­vež­ti iš Tel­šių, mat val­gyk­la mo­kyk­lo­je va­sa­rą už­da­ro­ma ir da­bar­ti­nis tie­kė­jas dar­buo­to­jas at­lei­džia.
„Su­si­du­riant su ak­tu­a­lia mai­ti­ni­mo pro­ble­ma ir pa­si­ta­rus su se­niū­ni­jos gy­ven­to­jais, gim­na­zi­ja ima­si ini­cia­ty­vos, kad jos pa­tal­po­se esan­ti mai­ti­ni­mo įstai­ga bū­tų re­konst­ruo­ta ir pri­tai­ky­ta vi­sos ben­druo­me­nės po­rei­kiams“, – sa­ko­ma R. Ka­va­liaus­ko raš­te.
To­dėl gim­na­zi­ja ren­gia pro­jek­tą LEADER pro­gra­mai pa­gal prie­mo­nės „Ben­druo­me­nių ir ki­tų pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų ver­slo ini­cia­ty­vų kū­ri­mo­si ska­ti­ni­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma bui­ti­nių ir ki­tų pa­slau­gų plėt­rai kai­mo vie­to­vė­se“ ir ti­ki­si gau­ti fi­nan­sa­vi­mą. Pa­gal mi­nė­tą pro­gra­mą no­ri­ma 54 tūkst. eu­rų iš EŽŪFKP (Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai) ir dar 12-ikos tūkst. eu­rų pri­si­dė­ji­mo pra­šo­ma iš Sa­vi­val­dy­bės.
Ben­druo­me­nės reik­mėms pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se bus įreng­ta 60-ies vie­tų mai­ti­ni­mo įstai­ga, su­kur­tos dvi nau­jos dar­bo vie­tos (du eta­tai), įsi­gy­ta mai­ti­ni­mo įstai­gai rei­ka­lin­ga įran­ga, in­ven­to­rius, pa­da­ry­tas at­ski­ras įė­ji­mas iš kie­mo pu­sės, net­gi pri­tai­ky­tas žmo­nėms su ne­ga­lia.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs R. Ka­va­liaus­kas ti­ki­no, jog at­vė­rus val­gyk­lą vi­siems no­rin­tiems, iš mies­te­lio pa­val­gy­ti kas­dien at­ei­tų 20–30 žmo­nių, per die­ną val­gyk­la už­dirb­tų apie 60 eu­rų.
Po­sė­džiau­to­jai su­ti­ko, jog gim­na­zi­jos idė­ja vi­sai ne­blo­ga. Ypač šį su­ma­ny­mą pa­lai­kė vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė: „Jei gim­na­zi­ja tu­rės sa­vo ko­ky­biš­ką mai­ti­ni­mą – tai svei­kin­ti­na. Rei­kia vi­sa­da ieš­ko­ti bū­dų, kaip iš­lik­ti“, – sa­kė me­ro pa­va­duo­to­ja.
Su­tar­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė duos 12 tūkst. eu­rų iš ki­tų me­tų biu­dže­to kon­kre­čiam – tre­jų me­tų – lai­ko­tar­piui, kad gim­na­zi­ja ki­tą­met vėl ne­su­gal­vo­tų pra­šy­ti do­ta­ci­jos. Kaip jiems sek­sis iš­si­lai­ky­ti, jau jų pa­čių rei­ka­las.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi etaplius.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai