Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Nau­ja vie­ta, nau­ji pa­si­kei­ti­mai

Mie­li mū­sų skai­ty­to­jai! Nuo lap­kri­čio 4 d. mū­sų ieš­ko­ki­te nau­jo­je vie­to­je – J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 17 (bu­vu­sio­je „Vi­ges­tos“ par­duo­tu­vė­je).

Po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ su­for­muo­tos val­dan­čio­sios dau­gu­mos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dė­ka, „Plun­gės ži­nios“ dar kar­tą pri­vers­tos pa­keis­ti sa­vo bu­vei­nės vie­tą. Mat, kaž­kam bū­ti­nai knie­ti kuo grei­čiau pri­chva­ti­zuo­ti pa­sta­tą pa­čia­me mies­to cen­tre, ša­lia ku­rio už vals­ty­bės lė­šas su­tvar­ky­ta vi­sa in­fra­struk­tū­ra: juk ne­be­rei­kės sa­vo pi­ni­gų leis­ti! O „pa­pi­giai“ įsi­gi­jus cen­tre esan­tį pa­sta­tą, jį re­no­va­vus, bus ga­li­ma iš­nuo­mo­ti, kad ir tos pa­čios Sa­vi­val­dy­bės įstai­goms ar sky­riams. Taip pi­ni­gai by­rės ne į sa­vi­val­dy­bės ki­še­nę, o pa­ti Sa­vi­val­dy­bė mo­kės ver­sli­nin­kui…
Ta­čiau, ne­žiū­rint į da­bar­ti­nės val­džios pa­skelb­tą ne­ofi­cia­lų ka­rą mū­sų lei­di­niui ir sie­kį suž­lug­dy­ti laik­raš­tį, mes pa­si­ruo­šę nau­jo­vėms ir nau­jam eta­pui.
Su šia die­na mes ver­čia­me nau­ją, jau be­veik 18-ka me­tų ra­šo­mą met­raš­čio la­pą. Pir­miau­sia, o ir svar­biau­sia, kad mes per­si­ke­lia­me į nau­ją vie­tą.
An­tra, nuo Nau­jų­jų me­tų vi­sų mū­sų skai­ty­to­jų lau­kia pa­si­ilg­tas kas­mė­ne­si­nis prie­das „Svei­ka šei­ma“. Taip pat jus pa­sieks ir dar vie­nas mū­sų prie­das – kul­tū­ros laik­raš­tis „Že­mai­čių sau­lu­tė“.
Tad pre­nu­me­ruo­ti „Plun­gės ži­nias“ ap­si­mo­ka.
Kiek­vie­nas mū­sų skai­ty­to­jas su pir­mu Nau­jų­jų me­tų penk­ta­die­nio nu­me­riu gaus 2020-ųjų me­tų ka­len­do­rių.
Ir, kaip vi­sa­da, vi­si už­si­sa­kę laik­raš­tį pu­sei me­tų ar me­tams bei pri­sta­tę pre­nu­me­ra­tos kvi­to ko­pi­ją į re­dak­ci­ją, da­ly­vaus tra­di­ci­nė­je lo­te­ri­jo­je.
Bi­čiu­liau­ki­mės ir to­liau!

Nuo­šir­džiai – Jū­sų re­dak­ci­ja

Komentarai
Kiti straipsniai