Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Vi­są pa­rą dir­ban­čiai „Char­lie piz­za“ ža­da už­draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nak­tį

Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai su­ki­lo: jiems iki gy­vo kau­lo įky­rė­jo kai­my­nys­tė­je – V. Ma­čer­nio g. 4 – esan­tis res­to­ra­nas-pi­ce­ri­ja „Char­lie piz­za“, plun­giš­kių va­di­na­mo­ji „čar­li­nė“. Tiks­liau – įky­rė­jo ne pats res­to­ra­nas, o jo klien­tai, mat du­rys čia ati­da­ry­tos vi­są pa­rą, tad įkau­šę pi­lie­čiai nak­ti­mis da­ro vi­so­kias ne­są­mo­nes: ša­lia gy­ve­na­mų­jų na­mų rė­kau­ja, dai­nuo­ja, mu­ša­si, ve­mia, rū­ko, šla­pi­na­si ir net­gi ap­ga­di­na au­to­mo­bi­lius. Žmo­nėms ne­bė­ra ra­my­bės. To­dėl Sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė im­tis prie­mo­nių ir mi­nė­to­je pi­ce­ri­jo­je už­draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais nuo 22 iki 8 va­lan­dos.

Šis klau­si­mas – dėl maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ko ap­ri­bo­ji­mo UAB „Am­ber fo­od“ pri­klau­san­čia­me res­to­ra­ne-pi­ce­ri­jo­je „Char­lie piz­za“ – Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­tas spa­lio 22 die­ną Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, dir­ban­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nė­je, tuo me­tu iš sa­lės bu­vo iš­ėjęs („Am­ber fo­od“ taip pat pri­klau­so „Vi­čiū­nų“ gru­pei – aut. past.).
Ko­dėl rei­kia pri­im­ti to­kį spren­di­mą ir ko­kia yra si­tu­a­ci­ja, po­sė­džiau­to­jams kal­bė­jo Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ged­ri­mas, žo­dį ta­rė ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, pa­si­sa­kė įpy­kę gy­ven­to­jai.
V. Ma­čer­nio g. 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai Sa­vi­val­dy­bei raš­tą su­ra­šė rug­sė­jo 5 d. Ja­me pra­šė ap­ri­bo­ti pi­ce­ri­jos „Char­lie Piz­za“ dar­bo lai­ką. Skun­dė­si, jog pi­ce­ri­ja dir­ba 7 die­nas per sa­vai­tę, 24 va­lan­das per pa­rą. Dėl to nak­ties me­tu gir­di­mas įkau­šu­sių lan­ky­to­jų ke­lia­mas triukš­mas ir ne­cen­zū­ri­niai žo­džiai, sklin­da mu­zi­ka, po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais as­me­nys rū­ko bei at­lie­ka gam­ti­nius rei­ka­lus. Gy­ven­to­jai jau­čia­si ne­sau­gūs, vė­liau par­ei­nan­tys bi­jo bū­ti už­pul­ti, ne­ga­li pail­sė­ti nak­ties me­tu. Iš vi­so pa­si­ra­šė 45 gy­ven­to­jai.
A. Ged­ri­mas mi­nė­jo pats ap­klau­sęs 11-ika gy­ven­to­jų pa­si­rink­ti­nai – vi­si tvir­ti­no tą pa­tį. Bu­vo kreip­ta­si į Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tą, ku­ris pa­tvir­ti­no, jog sa­vi­val­dy­bės ga­li pa­si­nau­do­ti joms su­teik­ta tei­se: esant pa­grin­dui, ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką mai­ti­ni­mo vie­to­je, dėl ku­rios gau­ta skun­dų. Be­je, li­cen­ci­ja pre­kiau­ti al­ko­ho­liu mi­nė­ta­me res­to­ra­ne-pi­ce­ri­jo­je įstai­gai bu­vo iš­duo­ta dar 2008 me­tais, ta­čiau si­tu­a­ci­ja pa­blo­gė­jo va­sa­rą, kai „čar­li­nė“ ėmė dirb­ti be su­sto­ji­mo.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas taip pat lin­kęs pri­tar­ti siū­lo­mam spren­di­mui dėl al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ko ri­bo­ji­mo. „Pi­ce­ri­ja yra ta­pu­si vie­nu iš „karš­tų­jų“ taš­kų. Pa­ju­to­me, kai jie pra­dė­jo dirb­ti vi­są pa­rą. Kol ne­vei­kė nak­ti­mis, iš­kvie­ti­mų tiek ne­bū­da­vo. Jei ne­tu­ri­me ką veik­ti, va­žiuo­ja­me ten ir ta­da jau tik­rai tu­ri­me ką veik­ti“, – sa­kė pa­rei­gū­nė L. Ta­ma­liū­nai­tė. Pri­dū­rė, jog įstai­ga tu­ri iš­spręs­ti ir rū­ky­mo vie­tos klau­si­mą.
Iki lie­pos 1-osios po­li­ci­jo­je bu­vo gau­ti du pra­ne­ši­mai, su­si­ję su in­ci­den­tais prie pi­ce­ri­jos, o nuo lie­pos 1-osios iki spa­lio mė­ne­sio – net 20-imt! Ir dau­gu­ma – nak­ties me­tu. Bū­ta muš­ty­nių, svei­ka­tos su­trik­dy­mų, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, al­ko­ho­lio var­to­ji­mo at­ve­jų ne­tu­rint 20 me­tų, au­to­mo­bi­lių ap­ga­di­ni­mo, pa­rei­gū­nų gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo. Pra­dė­ti jau ke­tu­ri iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.
Gy­ven­to­jų at­sto­vai – Arū­nas Ale­liū­nas ir In­gri­da Uz­ne­vi­čiū­tė – si­tu­a­ci­ją prie jų dau­gia­bu­čių dėl nak­ti­nių pi­ce­ri­jos lan­ky­to­jų pa­va­di­no tie­siog tra­ge­di­ja ir svars­tė, kad ten rei­kia po­li­ci­jos pos­tą sta­ty­ti! Jei nak­tį pra­bun­di nuo gir­tų as­me­nų kly­ka­vi­mo, o ry­te prie na­mo ma­tai krau­jo ba­las – tai bai­su. Va­sa­rą žmo­nės sa­kė net lan­gų ne­ga­lė­ję at­si­da­ry­ti. A. Ale­liū­nas skun­dė­si, jog po vie­nos nak­ties jo au­to­mo­bi­lio du­re­lės bu­vo iš­plėš­tos, bet kal­tų tur­būt nie­kas ne­ras…
Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si ir į UAB „Am­ber fo­od“ dėl pa­aiš­ki­ni­mo. Rug­sė­jo 30 die­ną ben­dro­vė pa­ra­šė at­sa­ky­mą, jog dėl pa­čių gy­ven­to­jų (lan­ky­to­jų) pra­šy­mo bu­vo pri­im­tas spren­di­mas nuo lie­pos 1-osios teik­ti mai­ti­ni­mo pa­slau­gas vi­są pa­rą. V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jų ar­gu­men­tai esą ne­ati­tin­ka tik­ro­vės! Tei­gė, jog ne­blai­vūs as­me­nys ne­ap­tar­nau­ja­mi, dis­ko­te­kos ne­vyks­ta, lei­džia­mos mu­zi­kos gar­sas ne­di­de­lis, va­sa­ros lau­ko te­ra­sa jau iš­ar­dy­ta.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pi­ce­ri­jų tin­klo va­do­vas Ma­rius Ba­gins­kas ste­bė­jo­si, jog Lie­tu­vo­je jie tu­ri 48 res­to­ra­nus-pi­ce­ri­jas, 12-ika iš jų yra nak­ti­niai, bet apie to­kias pro­ble­mas, ku­rios ky­la Plun­gė­je, jis dar nie­kur ne­gir­dė­jęs! „Jū­sų mies­te – pir­mas toks at­ve­jis. Man pa­čiam di­de­lė nau­jie­na, kad čia tiek vyks­ta nu­si­kal­ti­mų!“ – gal­vą krai­pė ver­sli­nin­kas. Sve­čias pa­ti­ki­no, jog jie ven­gia ne­ma­lo­nu­mų, tad pla­nuo­ja sam­dy­ti ap­sau­gą ir pra­šė ne­ap­ri­bo­ti lai­ko pre­ky­bai al­ko­ho­liu.
Vis­gi ko­mi­te­to na­riai bu­vo ki­to­kios nuo­mo­nės. Ak­cen­ta­vo, jog mū­sų vi­suo­me­nės sau­gu­mą bū­ti­na už­tik­rin­ti. Kaip sa­kė To­mas Rau­dys, jei dar ne­sa­me „pri­au­gę“ iki to, kad al­ko­ho­lis bū­tų par­da­vi­nė­ja­mas per nak­tį be nu­si­kal­ti­mų, tai mums al­ko­ho­lio ir ne­rei­kia!
Ga­lu­ti­nį spren­di­mą šiuo klau­si­mu – ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką UAB „Am­ber Fo­od“ pri­klau­san­čia­me res­to­ra­ne-pi­ce­ri­jo­je „Char­lie piz­za“ nuo 22 iki 8 va­lan­dos ar ne – pa­sa­kys Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spa­lio 31 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Nuo liepos mėnesio, kai „Charlie pizza“ ėmė dirbti visą parą, šalia esančių daugiabučių gyventojams nebeliko ramybės.

Komentarai
Kiti straipsniai