Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Tei­sin­gu­mą pas mus vyk­do vi­sai ne teis­mai…

Plun­giš­kis Min­dau­gas V., net ir Aukš­čiau­sio­jo teis­mo iš­tei­sin­tas, vis tiek jau­čia­si lyg bū­tų nu­teis­tas. „Ne­be­su­pran­tu, kas Lie­tu­vo­je vyk­do tei­sin­gu­mą: teis­mai ar Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) ir po­li­ci­ja?“ – pik­tin­da­ma­sis pas­ta­rų­jų dvie­jų ins­ti­tu­ci­jų dar­bu re­dak­ci­jos klau­sė plun­giš­kis.

Ne tik pa­čiam Min­dau­gui, bet ir dau­ge­liui vai­ruo­to­jų ne­juo­kin­gos is­to­ri­jos pra­džia – 2018 m. lie­pos 14-oji.

Nu­bau­dė už len­ki­mą „san­kry­žo­je“

Tos die­nos va­ka­rą plun­giš­kis, va­žiuo­da­mas Sto­ties gat­ve, ties įva­žia­vi­mu į UAB „Juo­re­ga“ ir „Pals­ka“ kie­mą ap­len­kė lė­tai va­žiuo­jan­tį po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį. Tuoj po to vai­ruo­to­ją su­stab­dė ap­lenk­tu po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liu va­žia­vę pa­rei­gū­nai ir pa­aiš­ki­no, kad vai­ruo­to­jas len­kė pa­grin­di­nia­me ke­ly­je, san­kry­žo­je, kirs­da­mas iš­ti­si­nę li­ni­ją, pa­gra­si­no tei­sių at­ėmi­mu ke­liems mė­ne­siams bei bau­da.
Nors ir ban­dė aiš­kin­ti, kad ne­ma­tė žen­klo „Pa­grin­di­nis ke­lias“, o įva­žia­vi­mas į kie­mą nė­ra san­kry­ža, pa­rei­gū­nai ne­krei­pė dė­me­sio ir su­ra­šė KET pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą.
Ka­dan­gi plun­giš­kis pa­žei­di­mo pro­to­ko­lo ne­pa­si­ra­šė ir kal­tės ne­pri­pa­ži­no, klau­si­mą dėl tei­sių „pa­dė­ji­mo į stal­čių“ ke­tu­riems mė­ne­siams ne­tru­kus spren­dė Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, ku­rio spren­di­mas vai­ruo­to­jui bu­vo ne­gai­les­tin­gas – jis kal­tas pa­žei­dęs KET.
Kaip po teis­mo sa­kė Min­dau­gas V., jį nu­ste­bi­no, kad teis­mas neat­si­žvel­gė į pra­šy­mą pa­teik­ti įro­dy­mus, kad mi­nė­to­je vie­to­je yra san­kry­ža.
Dvi­ly­pę po­zi­ci­ją tuo me­tu pa­ro­dė ir LAKD: Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir til­tų prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­si­asis spe­cia­lis­tas Al­man­tas Rai­nys prieš teis­mą tvir­ti­no, kad mi­nė­to­je vie­to­je yra ak­li­gat­vis, ir žen­klas „Pa­grin­di­nis ke­lias“ bus pa­nai­kin­tas, ta­čiau ne­tru­kus sa­vo po­zi­ci­ją pa­kei­tė.
„Be­veik po sa­vai­tės A. Rai­nio pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl dar ne­pa­ša­lin­tas žen­klas, lyg per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus ma­ne pa­sie­kė laiš­kas: „Ga­vau at­sa­ky­mą iš LAKD, kad dėl in­ten­sy­vaus eis­mo ir ri­bo­to ma­to­mu­mo iš­va­žiuo­jant ke­lio žen­klai rei­ka­lin­gi, ir po­li­ci­ja (!) jų pa­ša­li­ni­mui ne­pri­ta­ria“. Pa­si­kei­tu­si at­sa­kin­gų as­me­nų po­zi­ci­ja nu­ste­bi­no. „Po­li­ci­ja ne­pri­ta­ria, tai jau ga­li­ma da­ry­ti ką no­ri? Bet juk san­kry­žos to­je vie­to­je nė­ra, tad ir to­kio ke­lio žen­kli­ni­mo ne­ga­li bū­ti!“ – tą­kart ste­bė­jo­si Min­dau­gas V.

„San­kry­žos nė­ra“

Ne­su­tik­da­mas su pir­mi­nės teis­mo ins­tan­ci­jos spren­di­mu, plun­giš­kis nu­tar­tį ap­skun­dė Apy­gar­dos teis­mui ir čia by­lą ne­gin­či­ja­ma nu­tar­ti­mi lai­mė­jo. Apy­gar­dos teis­mas iš­aiš­ki­no, kad mi­nė­to­je vie­to­je san­kry­žos nė­ra, tai liu­di­ja ir Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos pa­teik­ta pa­žy­ma.
Plun­giš­kis ap­si­džiau­gė, kad ne­teks ne tik mo­kė­ti bau­dos, bet ir pa­dė­ti į stal­čių tei­sių.
Vis­gi iš pa­žiū­ros pa­pras­ta ir aiš­ki si­tu­a­ci­ja vir­to to­les­nio „mū­šio“ lau­ku.

Pa­pra­šė at­nau­jin­ti by­lą

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai kar­tu su LAKD, ma­tyt, pa­si­ju­to pa­že­min­ti, kad yra ne­tei­sūs, tad ėmė­si veiks­mų.
Plun­gės r. PK Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis krei­pė­si į Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį teis­mą su pra­šy­mu at­nau­jin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę nu­si­žen­gi­mo by­lą ir pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­si­ra­šy­tą raš­tą, kad mi­nė­to­je vie­to­je yra san­kry­ža. Be to, pa­sak V. Kur­mio, „Apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė ne­tei­sė­tą nu­ta­ri­mą, jiems (po­li­ci­jai – aut. pa­sta­ba) ne­bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su M. Vait­kaus ir jo ad­vo­ka­to pa­teik­tų do­ku­men­tų (se­niū­no pa­žy­ma, kad mi­nė­to­je vie­to­je nė­ra san­kry­žos – aut. pa­sta­ba) tu­ri­niu…“

Su­ma­lė į mil­tus

Vis­gi Aukš­čiau­sia­sis teis­mas po­li­ci­jos pa­rei­gū­no V. Kur­mio ir LAKD ar­gu­men­tus su­ma­lė į mil­tus: teis­mo nuo­mo­ne, Apy­gar­dos teis­mas tei­sin­gai iš­aiš­ki­no sa­vo po­zi­ci­ją, ko­dėl Min­dau­gas V. ne­pa­žei­dė KET, taip pat mi­nė­to­je vie­to­je aki­vaiz­džiai nė­ra san­kry­žos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­teik­ta me­ro pa­žy­ma nė­ra pa­grįs­ta jo­kio­mis kon­kre­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis ir by­lo­je ki­lu­sių abe­jo­nių ne­pa­ša­li­na. Ga­lu­ti­nė nu­tar­tis – nu­baus­tas vai­ruo­to­jas Min­dau­gas V. ne­kal­tas.

Is­to­ri­jos pa­bai­ga? Ne!

Šio­je vie­to­je tu­rė­tų bū­ti pa­dė­tas taš­kas. Vai­ruo­to­jus klai­di­nan­tis, po­li­ci­jai baus­ti lei­džian­tis žen­klas tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­tas, o tei­sy­bę pa­ban­džiu­siam įro­dy­ti ir ne­kal­tam vai­ruo­to­jui at­ly­gin­tos bent by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dos. De­ja. Tei­sin­gu­mą vis­gi mū­sų ša­ly­je, ko ge­ro, vyk­do ne teis­mai.
Ka­dan­gi ke­lio žen­klas, nors nuo Aukš­čiau­sio­jo teis­mo nu­tar­ties jau pra­ėjo dau­giau nei trys mė­ne­siai, dar nė­ra pa­nai­kin­tas, o po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­li mi­nė­to­je vie­to­je ir to­liau sėk­min­gai baus­ti vai­ruo­to­jus, „Plun­gės ži­nios“ su pa­klau­si­mais krei­pė­si tiek į pa­rei­gū­nus, tiek į LAKD, tiek į Sa­vi­val­dy­bę. At­sa­ky­mai ro­do, kad kai kam teis­mo nu­tar­tis – nė mo­tais: san­kry­ža ten – yra.

Po­li­ci­ja: abe­jo­nės ne­pa­ša­lin­tos

Klai­pė­dos AVPK Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja An­dro­me­da Graus­lie­nė at­sa­ky­me re­dak­ci­jai tei­gė, kad nors Klai­pė­dos AVPK Plun­gės RPK pa­rei­gū­no pra­šy­mo at­nau­jin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­los Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ne­ten­ki­no, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2018 m. gruo­džio 18 d. nu­ta­ri­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą, by­lo­je esan­čios abe­jo­nės li­ko ne­pa­ša­lin­tos.
Ve­dė­jos nuo­mo­ne, teis­mas taip pat kon­sta­ta­vo, jog nė­ra duo­me­nų, kad pa­rei­gū­nai vei­kė ap­lai­džiai ar pa­vir­šu­ti­niš­kai, dėl ko ga­lė­jo bū­ti pa­žeis­tos ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mo as­mens pro­ce­si­nės tei­sės.
„Kas lie­čia by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mą, tai spren­džia teis­mas“, – ra­šo­ma A. Graus­lie­nės at­sa­ky­me.

Siū­lo kreip­tis į Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją

Dėl ki­lu­sios Sto­ties gat­vė­je esan­čio ke­lio žen­kli­ni­mo su­maiš­ties re­dak­ci­ja krei­pė­si ir į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją.
„Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­klau­si­mus dėl eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo nag­ri­nė­ja Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja, to­dėl re­ko­men­duo­ja­me kreip­tis į šią ko­mi­si­ją, jei tu­ri­te kon­kre­čių pa­siū­ly­mų ar pa­klau­si­mų, su­si­ju­sių su eis­mo sau­gu­mu ra­jo­no ir mies­to ke­liuo­se, gat­vė­se.
Jū­sų mi­ni­ma Sto­ties gat­vė mies­to ri­bo­se su­tam­pa su ke­liu Nr. 3201. Koks tu­ri bū­ti ke­lio žen­kli­ni­mas šio­je gat­vė­je, spren­džia Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD). LAKD tei­sės ak­tais bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mu de­le­guo­ta ir pa­ves­ta funk­ci­ja spręs­ti sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mus vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se.
Pra­va­žia­vi­mas tarp Jū­sų raš­te mi­ni­mų skly­pų yra vie­ti­nės reikš­mės vie­šo nau­do­ji­mo ke­lias, už ku­rio prie­žiū­rą at­sa­kin­ga Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas kon­sta­ta­vo, kad vie­ta, ku­rio­je vai­ruo­to­jas M. V. at­li­ko len­ki­mą, ne­lai­ky­ti­na san­kry­ža, ir nu­ta­rė ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą nu­trauk­ti, ne­sant M. V. veiks­muo­se nu­si­žen­gi­mo, nu­ma­ty­to ANK 420 str. 1 da­ly­je, su­dė­ties. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas to­kią nu­tar­tį pa­li­ko ne­pa­keis­tą.
Ke­lio žen­klas Nr. 201 („Pa­grin­di­nis ke­lias“) žy­mi ke­lią, ku­ria­me su­teik­ta pir­me­ny­bė va­žiuo­ti per ne­re­gu­liuo­ja­mas san­kry­žas. Toks žen­klas in­for­ma­ty­vus ir įspė­ja bū­tent apie bū­si­mas san­kry­žas, ku­rių Sto­ties gat­vė­je – ne vie­na. Vis­gi pri­me­na­me, kad spren­di­mus dėl ke­lio žen­klų iš­dės­ty­mo Sto­ties gat­vė­je pri­ima LAKD“, – ra­šo­ma Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tės Aud­ros Zdra­mie­nės re­dak­ci­jai per­duo­ta­me at­sa­ky­me.

LAKD: san­kry­ža yra!

Skir­tin­gai nei teis­mui, LAKD at­ro­do, kad san­kry­ža yra.
„Aukš­čiau­sias teis­mas ver­ti­no ap­lin­ky­bes, pa­teik­tas Apy­gar­dos teis­me. Apy­gar­dos teis­me bu­vo pa­teik­ta tik se­niū­no pa­žy­ma. Sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė aki­vaiz­džius įro­dy­mus, kad mi­nė­ta vie­ta yra san­kry­ža.
Ke­lių di­rek­ci­jo­je bu­vo gau­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro 2019-02-04 raš­tas Nr. AS-666 „Dėl in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo“, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad pra­va­žia­vi­mas tarp skly­pų, ku­rių uni­ka­lūs nu­me­riai 6854-0006-0042 ir 6854-0006-0007, yra vie­ti­nės reikš­mės vie­šo nau­do­ji­mo ke­lias, už ku­rio prie­žiū­rą yra at­sa­kin­ga Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. To­dėl, re­mian­tis anks­čiau nu­ro­dy­tu tei­si­niu reg­la­men­ta­vi­mu ir sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, aki­vaiz­du, kad Jū­sų nu­ro­dy­to­je vie­to­je su­si­ker­ta vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias su vie­ti­nės reikš­mės ke­liu, esan­čiu tarp įva­žia­vi­mų į te­ri­to­ri­jas, t. y. šio­je vie­to­je yra ga­li­mas pa­te­ki­mas iš vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lio į vie­ti­nės reikš­mės vie­šą­jį ke­lią, iš ku­rio sa­vo ruož­tu ga­li­mas įva­žia­vi­mas į ša­lia esan­čias te­ri­to­ri­jas, to­dėl šio ke­lių su­si­kir­ti­mo ne­ga­li­ma lai­ky­ti nei nuo­va­ža, nei įva­žia­vi­mu į te­ri­to­ri­ja. Ati­tin­ka­mai ši ke­lių san­kir­ta ga­li bū­ti lai­ko­ma tik ne­re­gu­liuo­ja­ma san­kry­ža, esan­čia gy­ven­vie­tė­je, ka­dan­gi ji yra Plun­gės mies­te. To­dėl ke­lio žen­klai Nr. 201 ir Nr. 203 šio­je san­kry­žo­je yra įreng­ti griež­tai lai­kan­tis Tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų.
Ka­dan­gi mi­nė­tas žen­klas tei­sė­tas ir pa­sta­ty­tas pa­gal ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, to­dėl nė­ra nei tei­si­nio, nei fak­ti­nio pa­grin­do jo pa­ša­lin­ti“, – ra­šo­ma LAKD Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus at­sto­vės Auš­ros Ra­moš­kai­tės at­sa­ky­me.

Pa­dė­tis be iš­ei­ties?

„Įspū­dis, kad su­si­da­rė už­bur­tas ra­tas“, – su­si­pa­ži­nęs su įvai­rių ins­tan­ci­jų at­sa­ky­mais, tars­te­lė­jo iš­tei­sin­tas, bet sau­giai ne­si­jau­čian­tis Min­dau­gas V.
Vis­gi šo­kią to­kią iš­ei­tį gal ir ga­li­ma ras­ti.
„Nu­ken­tė­jęs vai­ruo­to­jas ar kas nors ki­tas tu­rė­tų kreip­tis į Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją, ku­ri iš­nag­ri­nė­tų šį klau­si­mą ir teik­tų pa­klau­si­mą/pra­šy­mą LAKD“, – re­dak­ci­jai sa­kė šios ko­mi­si­jos na­rys Mo­des­tas Grum­blys. Tie­sa, pa­sak jo, ko­mi­si­jos siū­ly­mai ar pra­šy­mai yra tik pa­ta­ria­mo­jo po­bū­džio ir jie vi­sai ne­pri­va­lo­mi LAKD…

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: LAKD pašalinti šio ženklo neketina, tad policijos pareigūnai ir toliau galės bausti vairuotojos „įsivaizduojamoje sankryžoje“.

Komentarai
Kiti straipsniai