Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Spor­to sa­lės pri­da­vi­mas strin­ga

Jau ne kar­tą ra­šė­me, kad be­veik prieš me­tus ati­da­ry­ta nau­jo­ji Rie­ta­vo spor­to sa­lė vis dar ne­pri­duo­ta ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms. Pri­da­vi­mo dar­bai strin­ga, nes ob­jek­tas ne­ati­tin­ka griež­tų prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu Po­vi­las Ba­ta­vi­čius do­mė­jo­si, gal jau aiš­ki da­ta, ka­da spor­to sa­lė bus pri­duo­ta.

„Gra­žu žiū­rė­ti, kai at­va­žiuo­ja ši­la­liš­kiai žais­ti krep­ši­nio, bet jau no­ri­si ma­ty­ti ir mū­sų gim­na­zi­jos vai­kus ten spor­tuo­jan­čius. Pra­ėjo mė­nuo nuo pas­ku­ti­nio­jo Ta­ry­bos po­sė­džio, gal jau kaž­kas pa­aiš­kė­jo?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rys. Jis taip pat pra­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­ti raš­tą, ku­ria­me nu­ro­dy­tos ug­nia­ge­sių pa­sta­bos, ko­dėl ne­pa­vyks­ta gau­ti sta­ty­bos dar­bų už­bai­gi­mo ak­to. Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius, pro­jek­tuo­to­jai at­lie­ka skai­čia­vi­mus prieš­gais­ri­nės da­lies pa­tiks­li­ni­mui, fi­ziš­kai ne­at­lik­tų dar­bų nė­ra, vis­kas „ka­bo“ su­de­ri­ni­mo bū­se­no­je. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­pil­dė, kad ga­na sun­kiai se­ka­si ben­drau­ti su pro­jek­tuo­to­jais. Jie daž­nai ne­at­sa­ko į skam­bu­čius, o per­skam­bi­na tik po ke­lių die­nų. Pa­si­trau­kę iš sta­ty­bų ne­bai­gę dar­bų ran­go­vai taip pat ben­drau­ja van­giai. „In­ten­sy­viai skam­bi­na­me, kal­ba­mės, ta­čiau pro­ce­sas ju­da ne taip grei­tai, kaip mes no­rė­tu­me. Ža­dė­jo vis­ką su­tvar­ky­ti per mė­ne­sį, lai­ko pra­ėjo dau­giau, o spren­di­mo dar ne­tu­ri­me, ne­ma­tė­me su­de­rin­to pro­jek­to. Jei­gu taip tę­sis, bi­jau, kad ne­pri­ei­tu­me iki teis­mi­nio pro­ce­so. Grei­čiau­siai tar­pu­sa­vy­je strin­ga fi­nan­si­niai at­si­skai­ty­mai, nie­kas ne­no­ri mo­kė­ti, pri­si­im­ti kal­tės“, – aiš­ki­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
P. Ba­ta­vi­čiui bu­vo įdo­mu, kuo va­do­vau­jan­tis vyks­ta prieš­gais­ri­nės da­lies per­skai­čia­vi­mai. A. Čer­nec­kis at­sa­kė, kad pro­jek­tas da­ry­tas prieš 11 me­tų, ta­da į tech­ni­nį pro­jek­tą ne­bu­vo įtrauk­ta prieš­gais­ri­nė da­lis. Šis fak­tas pa­aiš­kė­jo tik pri­duo­dant ob­jek­tą per­nai, bu­vo at­lik­ti skai­čia­vi­mai, ta­čiau jie ne­bu­vo įkel­ti į pa­grin­di­nį pro­jek­tą. „Rug­pjū­čio pa­bai­go­je Klai­pė­do­je bu­vo­me su­si­ti­kę su ug­nia­ge­siais, pro­jek­tuo­to­jais ir ran­go­vais. Su­si­ti­ki­mo me­tu prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos va­do­vas pa­sa­kė, kad tai ne sa­vi­val­dy­bės pro­ble­ma, o ran­go­vų ir pro­jek­tuo­to­jų, jie tai tu­ri iš­spręs­ti tar­pu­sa­vy­je. Ban­do­me šį pro­ce­są sku­bin­ti, ta­čiau jiems tai nė­ra svar­bu“, – kal­bė­jo me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Sporto salės nepavyksta priduoti atitinkamoms instancijoms dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų neatitikimo.

Komentarai
Kiti straipsniai