Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Sa­vi­val­dy­bės ži­nion pa­te­ko ga­ra­žai ir dirb­tu­vės

Spa­lio 10 d. bu­vo su­šauk­tas ne­ei­li­nis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me – tik vie­nas klau­si­mas. Po­sė­džio pri­rei­kė dėl spren­di­mo pro­jek­to, ku­riuo bū­ti­nas su­ti­ki­mas per­im­ti Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn šiuo me­tu Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los val­do­mą il­ga­lai­kį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

Prieš per­ei­nant prie Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­to klau­si­mo, pir­miau­sia Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­svei­ki­no 50-ojo ju­bi­lie­jaus su­lau­ku­sį Sau­lių Jo­nu­šą. Svei­ki­ni­mai skrie­jo ir vi­siems Ta­ry­bos na­riams, mat po­sė­dis su­šauk­tas Sa­vi­val­dos die­ną. Me­ras lin­kė­jo dar­bin­gos nuo­tai­kos, kū­ry­biš­ku­mo, to­le­ran­ci­jos, bū­ti ak­ty­viems ir da­ry­ti vis­ką, kad kuo ge­riau bū­tų mū­sų sa­vi­val­dy­bės žmo­nėms.
A. Čer­nec­kis taip pat pa­aiš­ki­no, ko­dėl te­ko su­šauk­ti Ta­ry­bos po­sė­dį mė­ne­sio pir­mo­je pu­sė­je. „Iš bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pe­ri­mant tur­tą, tei­si­nin­kams už­kliu­vo for­mu­luo­tė. At­ro­dė, kad vis­kas ge­rai, ta­čiau pri­rei­kė iš­aiš­kin­ti, kam pe­ri­ma­mas tur­tas bus nau­do­ja­mas“, – sa­kė me­ras.
Sa­vi­val­dy­bės ži­nion pa­te­ko du ga­ra­žai ir dirb­tu­vės. Spren­di­mas per­im­ti šį tur­tą bu­vo pa­tvir­tin­tas 2018 m. ge­gu­žės 24 d., ta­čiau Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos tei­si­nin­kai pa­rei­ka­la­vo spren­di­mą pa­tiks­lin­ti – nu­ro­dy­ti kon­kre­čias sa­va­ran­kiš­ką­sias Sa­vi­val­dy­bės funk­ci­jas, ku­rioms bus nau­do­ja­mas per­duo­tas vals­ty­bės tur­tas. Prieš pe­ri­mant šį tur­tą, Sa­vi­val­dy­bė ga­ra­žus tech­ni­kai ir in­ven­to­riui nuo­mo­jo­si iš UAB „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba“, o trans­por­to prie­mo­nes lai­kė lau­ke. Pe­ri­ma­mi ga­ra­žai bus nau­do­ja­mi Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­kyk­li­niams au­to­bu­sams, Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro au­to­mo­bi­liams, Rie­ta­vo ne­įga­lių­jų drau­gi­jos au­to­bu­sui ir tu­ri­mai įran­gai lai­ky­ti, Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jui, ku­ris tu­ri ne­ma­žai par­ko prie­žiū­ros tech­ni­kos. Sa­vo tech­ni­kos ir trans­por­to prie­mo­nių ne­tu­ri kur lai­ky­ti Rie­ta­vo mies­to ir kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos.
Po­vi­las Ba­ta­vi­čius do­mė­jo­si, ko­kią su­mą Sa­vi­val­dy­bei pa­vyks su­ta­py­ti per­kė­lus tech­ni­ką ir ki­tą in­ven­to­rių į šiuos ga­ra­žus. Jam at­sa­ky­ta, kad per mė­ne­sį UAB „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nei tar­ny­bai“ tek­da­vo su­mo­kė­ti 265 Eur, tad su­si­tau­pys ga­na ne­ma­ži pi­ni­gai.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Savivaldybės Tarybos posėdžio metu pasveikintas jubiliejų minėjęs S. Jonušas (dešinėje).

Komentarai
Kiti straipsniai