Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Rie­ta­vo rai­te­lė su že­mai­tu­ku Au­ku­ru iš­ko­vo­jo 2-ąją vie­tą

Spa­lio vi­du­ry­je Šiau­lių are­ną su­dre­bi­no 7 kar­tą vy­ku­sios žir­gų kon­kū­ro var­žy­bos. Vy­ko mies­to me­ro tau­rės tarp­tau­ti­niai žir­gų kon­kū­rai, dai­lio­jo jo­ji­mo var­žy­bos – Pa­sau­li­nės tau­rės eta­pai, ku­rių me­tu var­žė­si Lie­tu­vos ir už­sie­nio rai­te­liai dėl įvai­rių gru­pių nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lų.

Jau nuo par­ėju­sių me­tų ren­gi­ny­je su­da­ry­ta ir įskai­ta že­mai­tu­kų veis­lės žir­gams, ku­rie, anot or­ga­ni­za­to­rių, yra ša­lies ge­no­fon­das. Jį bū­ti­na iš­lai­ky­ti. Šio­se var­žy­bo­se star­ta­vo ir VšĮ Rie­ta­vo žir­gy­no rai­te­lė Ne­rin­ga Lau­ri­nai­ty­tė su že­mai­tu­ku Au­ku­ru. Ne­pai­sant di­džiu­lio jau­du­lio, pas­ku­ti­nę šven­tės die­ną du­e­tui pa­vy­ko iš­ko­vo­ti 2-ąją vie­tą že­mai­tu­kų įskai­to­je.

Komentarai
Kiti straipsniai