Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Rie­ta­viš­kis ta­po Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos pre­zi­den­tu

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį 48-ojo­je Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos (LiJOT) Asam­blė­jo­je jau­ni­mo bei su jau­ni­mu dir­ban­čios or­ga­ni­za­ci­jos iš­rin­ko nau­ją skė­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vą. Juo ta­po jau dau­giau nei 10 me­tų jau­ni­mo po­li­ti­kos sri­ty­je vei­kian­tis rie­ta­viš­kis Lu­kas Kor­ne­li­jus Vai­čia­kas.

Sa­vo veik­lą pra­dė­jęs Lie­tu­vos Skau­ti­jo­je, vė­liau ak­ty­viai vei­kė Rie­ta­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­se, o stu­di­jų me­tais pri­si­jun­gė prie ELSA Vil­nius veik­los. Lu­kas Kor­ne­li­jus dvi ka­den­ci­jas pri­klau­sė LiJOT Kon­tro­lės ko­mi­si­jai, vė­liau už­ėmė ir Kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas.
„Dė­ko­ju LiJOT na­riams už pa­si­ti­kė­ji­mą ir pa­lai­ky­mą. LiJOT pri­va­lo ne­bi­jo­ti po­ky­čių, su ko­man­da siek­si­me stip­rin­ti ne tik jau­ni­mo po­li­ti­kos svar­bą Lie­tu­vo­je, vie­ny­ti ir stip­rin­ti mū­sų na­rius, bet ir kur­ti da­bar­tį kiek­vie­nam jau­nam žmo­gui.“ – sa­ko L. K. Vai­čia­kas.
Lu­kas sa­vo veik­los pro­gra­mo­je iš­reiš­kė, kad LiJOT pri­va­lo bū­ti pro-ak­ty­vi reiš­kiant eks­per­ti­nę nuo­mo­nę jau­ni­mo po­li­ti­kos klau­si­mais bei bū­ti part­ne­re val­džios ins­ti­tu­ci­joms. Veik­los pro­gra­mo­je tei­gia­ma, kad LiJOT pri­va­lo bū­ti stip­ri, sėk­min­ga ir ko­ky­biš­ka skė­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­riai rei­kia ne tik tu­rė­ti aiš­kią vi­zi­ją, su­pras­ti prie­mo­nes ir me­to­dus, bet nu­sta­ty­ti ir po­li­ti­nę dar­bot­var­kę, ra­šo­ma pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.
L. K. Vai­čia­kas ak­tu­a­liau­siais po­li­ti­niais klau­si­mais lai­ko sa­va­no­rys­tės pri­pa­ži­ni­mą, jos tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, di­des­nį ir pa­sto­vų jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų bei sa­vi­val­dy­bių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bų fi­nan­sa­vi­mą, jau­ni­mo tei­sių plė­to­ji­mą. Taip pat ak­tu­a­liau­siuo­se klau­si­muo­se pa­žy­mi­mas jau­ni­mo svei­ka­tos klau­si­mų plė­to­ji­mas na­cio­na­li­niu bei ins­ti­tu­ci­jų lyg­me­ni­mis bei jau­ni­mo įsi­trau­ki­mas į Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lų dar­bot­var­kę iki 2030 m.
„Di­džiau­sias sie­kis, jog LiJOT tap­tų stip­ria, ko­ky­biš­ka ir sėk­min­ga skė­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri pri­va­lo bū­ti part­ne­rė val­džios ins­ti­tu­ci­joms, ku­ri ne­bi­jo reikš­ti nuo­mo­nės jau­ni­mo po­li­ti­kos klau­si­mais.“ – tei­gė L. K Vai­čia­kas.
Re­mian­tis LiJOT įsta­tais, or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tu ga­li bū­ti ren­ka­mas as­muo, ku­rio am­žius rin­ki­mų me­tu ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tą jau­no žmo­gaus am­žių. Pre­zi­den­tą ren­ka Asam­blė­ja slap­tu bal­sa­vi­mu dve­jiems me­tams ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės.

Nuotraukoje: Naujasis LiJOT prezidentas L. K. Vaičiakas (kairėje).

Komentarai
Kiti straipsniai