Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Pro­jek­tas „Mo­bi­lio­ji biok­la­sė“ Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je

Spa­lio 17 die­ną gim­na­zi­jo­je lan­kė­si mo­der­niau­sia moks­lo įran­ga ap­rū­pin­ta pir­mo­ji ša­ly­je „Mo­bi­lio­ji biok­la­sė“. Tai po mo­kyk­las ke­liau­jan­ti mo­der­ni la­bo­ra­to­ri­ja, ku­ri pri­sta­to ir su­pa­žin­di­na su nau­jau­siais bio­moks­lų lai­mė­ji­mais. Pro­jek­tą įgy­ven­di­na Vil­niaus uni­ver­si­te­tas kar­tu su ben­dro­ve „Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic“.

„Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic“ yra di­džiau­sia pa­sau­lio ben­dro­vė, siū­lan­ti pro­duk­tus ir pa­slau­gas moks­lui. Pa­de­da­mi Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tų ir aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­jos „Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic“ ty­rė­jų, 25 gim­na­zi­jos mo­ki­niai, be­si­do­min­tys bio­moks­lais ir ke­ti­nan­tys su šia sri­ti­mi su­sie­ti sa­vo stu­di­jas, tu­rė­jo uni­ka­lią ga­li­my­bę bent trum­pam tap­ti ty­rė­jais ir at­lik­ti mo­der­nius moks­li­nius eks­pe­ri­men­tus.
Gim­na­zi­jos bio­tech­no­lo­gi­jų ka­bi­ne­tas vir­to moks­li­ne la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je bu­vo at­lie­ka­mi eks­pe­ri­men­tai su DNR. Mo­ki­niai iš­ban­dė moks­li­nius prie­tai­sus ir pa­tys at­li­ko mo­der­nius bio­moks­lų eks­pe­ri­men­tus, ku­rie at­sklei­džia, kas yra DNR ir kaip tai ty­ri­nė­ja­ma. Iš­klau­sę trum­pą pa­skai­tą apie DNR, mo­ki­niai su­si­pa­ži­no su dar­bo la­bo­ra­to­ri­jo­je spe­ci­fi­ka, mo­kė­si nau­do­tis au­to­ma­ti­nė­mis pi­pe­tė­mis, su­si­pa­ži­no su šiuo­lai­ki­niais mo­le­ku­li­nės bio­lo­gi­jos ty­ri­mų me­to­dais: PGR (po­li­me­ra­zės gran­di­ni­nė re­ak­ci­ja) me­to­du, DNR elek­tro­fo­re­zės me­to­du.
At­lie­kant šiuos eks­pe­ri­men­tus, bu­vo nau­do­ja­mi „Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic“ Vil­niaus pa­da­li­ny­je ku­ria­mi ir ga­mi­na­mi įvai­rūs re­a­gen­tai. Šie mo­le­ku­li­nės bio­lo­gi­jos pro­duk­tai, skir­ti tir­ti DNR, RNR ir bal­ty­mus, yra aukš­tai ver­ti­na­mi vi­sa­me pa­sau­ly­je.
„Mo­bi­lio­ji biok­la­sė“ moks­lei­vius su­pa­žin­di­no su šiuo­lai­ki­nės mo­le­ku­li­nės bio­lo­gi­jos me­to­dais, ku­rie yra nau­do­ja­mi ku­riant vais­tus, diag­no­zuo­jant li­gas (pvz., vė­žį ar ge­ne­ti­nes), nu­sta­tant pa­ra­zi­tus (pvz., vi­ru­sus ar bak­te­ri­jas), nu­sta­tant tė­vys­tę/ta­pa­ty­bę, ieš­kant nu­si­kal­tė­lių ir kt.
Mo­ki­niai džiau­gė­si „Mo­bi­lio­sios biok­la­sės“ su­teik­ta ga­li­my­be vie­nai die­nai įsi­jaus­ti į moks­li­nin­ko vaid­me­nį – tir­ti ir dirb­ti su mi­nė­tais prie­tai­sais ir prie­mo­nė­mis. Tai ska­ti­na di­des­nį do­mė­ji­mą­si bio­moks­lais ir įkve­pia ren­kan­tis at­ei­ties pro­fe­si­ją.
„Mo­bi­lio­ji biok­la­sė“ – la­bai in­for­ma­ty­vi ir rei­ka­lin­ga mo­ki­niams, ku­rie ke­ti­na rink­tis moks­lus, su­si­ju­sius su me­di­ci­na ir ne tik. Pa­ti­ko ty­ri­nė­ti, la­bai daug su­ži­no­jau, bu­vo įdo­mu. Ti­kiuo­si, kad tu­rė­siu ga­li­my­bę dar kar­tą su­da­ly­vau­ti mo­ky­muo­se, nes man la­bai pa­ti­ko“, – tei­gė Aud­ro­nė An­driu­se­vi­čiū­tė (IIc kl.). Jai pri­ta­rė Ša­rū­nas Re­liu­ga (IIc kl.) dė­ko­da­mas, kad jį pa­kvie­tė į „Mo­bi­lio­sios biok­la­sės“ or­ga­ni­zuo­tus mo­ky­mus. „At­vy­kę 8 ko­man­dos na­riai bu­vo la­bai drau­giš­ki, jų at­si­vež­ta tech­ni­ka bu­vo įdo­mi ir įtrau­kian­ti. Įspū­džiai kuo nuo­sta­biau­si. Kaip sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rius, lauk­sim su­grįž­tant!“ Ar­vy­das Re­mi­nas (IIc kl.) džiau­gia­si, kad „Mo­bi­lio­ji biok­la­sė“ – tai nau­ja ir la­bai įdo­mi pa­tir­tis. Ne­bū­čiau pa­gal­vo­jęs, kad taip links­mai ga­li­ma mo­ky­tis che­mi­jos ir bio­lo­gi­jos da­ly­kų. At­vy­kęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to ko­lek­ty­vas bu­vo la­bai links­mas ir drau­giš­kas. Man la­bai pa­ti­ko jų pa­mo­kos. Bio­che­mi­ja – jė­ga, kai mo­kai­si su biok­la­se!“
Gin­ta­rė Pet­rai­ty­tė ir Ug­nė Re­mė­zai­tė (IVc kl.) ma­no, kad to­kie pro­jek­tai kaip „Mo­bi­lio­ji biok­la­sė“ yra pui­kus pa­vyz­dys, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti ino­va­ty­vi ir šiuo­lai­kiš­ka gam­tos moks­lų ug­dy­mo pro­gra­ma. „Tai lei­do mums pa­bėg­ti nuo įpras­tos mo­ky­mo­si ru­ti­nos ir įsi­gi­lin­ti į moks­lą šiek tiek ki­taip. Abi tvir­tai ži­no­me, kad rink­si­mės gy­vy­bės moks­lų kryp­ties stu­di­jas, to­dėl kiek­vie­na to­kia ga­li­my­bė lei­džia la­biau su­pras­ti, ar tai tik­rai mū­sų sri­tis, įgy­ti ži­nių, ku­rios ga­li bū­ti nau­din­gos at­ei­ty­je. Dė­ko­ja­me che­mi­jos mo­ky­to­jai Si­gi­tai Ži­lins­kie­nei, nes šis pro­jek­tas su­tei­kė ne tik dau­gy­bę įspū­džių, bet ir lei­do su­pras­ti sa­vo ga­bu­mus bei trū­ku­mus. La­bai nuo­šir­džiai pa­ben­dra­vo­me su stu­den­tais, pa­si­rin­ku­siais šią stu­di­jų kryp­tį. Jie ga­li pa­tar­ti, pa­dė­ti. Bu­vo la­bai sma­gu ir nau­din­ga.“

„Saulės“ gimnazijos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai