Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Pra­dė­jo ty­ri­mą dėl da­ry­to spau­di­mo

Ra­šė­me, kad spa­lio 3 die­ną į po­sė­dį su­si­rin­kę Eti­kos ko­mi­si­jos na­riai pra­dė­jo aiš­kin­tis, ko­kį spau­di­mą iš ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų pa­ty­rė UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas.

Į po­sė­dį su­si­rink­ti ko­mi­si­ją pri­ver­tė at­vi­rai per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kad „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pė su jos ben­dra­tur­čiu po­li­ti­ku, esan­čiu Ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, da­ro spau­di­mą nau­ja­jam di­rek­to­riui. Įmo­nės va­do­vas tuo­met sa­kė, kad ver­sli­nin­kai-po­li­ti­kai, tu­rin­tys in­te­re­sų į Plun­gės ši­lu­mos ūkį, tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti nuo klau­si­mų, su­si­ju­sių su ši­lu­mos ūkiu.
Ne­tru­kus po „Plun­gės ži­nių“ pub­li­ka­ci­jos rug­sė­jo pa­bai­go­je, di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas per Ta­ry­bos po­sė­dį su­lau­kė ne­dvip­ras­miš­ko gra­si­ni­mo iš „Vi­čiū­nuo­se“ dir­ban­čio, po­li­ti­niam da­ri­niui „Vie­nin­ga Plun­gė“ pri­klau­san­čio Ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko: įsi­utęs po­li­ti­kas di­rek­to­riaus vie­šai klau­sė, „ar šis pa­gal­vo­jo, kaip to­liau ei­s­ sa­vo pa­rei­gas ir ar ga­lė­s jas ei­ti?“
Ko­mi­si­ja pir­miau­sia krei­pė­si į UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rių su pra­šy­mu pa­tvir­tin­ti ar­ba pa­neig­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­skelb­tą ir spau­do­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją apie da­ry­tą spau­di­mą. Taip pat pa­pra­šy­ta kon­kre­čiai įvar­din­ti, iš ko bu­vo pa­tir­tas spau­di­mas.
Įmo­nės va­do­vas, re­dak­ci­jos ži­nio­mis, pra­šo­mą in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė ir nu­ro­dė kon­kre­čias pa­var­des.
Šios sa­vai­tės pra­džio­je Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, kad „Eti­kos ko­mi­si­ja, at­si­žvelg­da­ma į UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, nu­ta­rė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Liu­do Skie­raus veiks­mų, ga­li­mai pa­žei­džian­čių Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mą ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so nuo­sta­tas.“

Nuotraukoje: Etikos komisija aiškinasi dėl Plungės oligarchu tituluojamo L. Skieraus galimai daryto spaudimo Plungės šilumos tinklų direktoriui.

Komentarai
Kiti straipsniai