Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Plun­gės ra­jo­nas Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­se iš­lai­kė po­zi­ci­jas

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šie­met už­ima 16-17 vie­tas Lie­tu­vos ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių in­dek­se, ji su­rin­ko tiek pat ba­lų kaip ir Kre­tin­gos r. sa­vi­val­dy­bė. Per­nai Plun­gės r. bu­vo pa­na­šio­je po­zi­ci­jo­je, su ke­le­tu sa­vi­val­dy­bių ji da­li­jo­si 14-17 po­zi­ci­jas iš 54 sa­vi­val­dy­bių.

Jau de­vin­tus me­tus skel­bia­mas rei­tin­gas su­da­ro­mas pa­gal gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams svar­biau­sias sri­tis, kur spren­di­mus pri­ima sa­vi­val­dy­bės, pa­vyz­džiui, ver­ti­na­ma eko­no­mi­nė, so­cia­li­nė si­tu­a­ci­ja, sa­vi­val­dy­bei pri­klau­siu­sio tur­to val­dy­mas.
Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis sa­vivaldybėmis, ge­riau­siai įver­tin­tos „Švie­ti­mo“ ir „Tur­to val­dy­mo“ sri­tys, pras­čiau nei vi­du­ti­niš­kai – „Ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos“, „Trans­por­tas“ ir „Ad­mi­nist­ra­ci­ja.“
Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bė tu­ri efek­ty­viai vei­kian­ti švie­ti­mo tin­klą. Vie­nam mo­kiniui te­ko 11,9 kv. m – ma­žiau nei vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se (17,6 kv. m). Taip pat bu­vo tau­po­mos lė­šos, sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mų lė­šų san­ty­kis su mo­ky­mo lė­šo­mis bu­vo pats ma­žiau­sias – 24,2 proc.
Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ly­gi­nus ma­ža. Tūks­tan­čiui gyven­tojų te­ko 6,2 už­im­tos pa­rei­gy­bes, kai vi­du­ti­niš­kai – 7,6. Ma­žes­nė ad­mi­nist­ra­ci­ja – pi­ges­nis jos iš­lai­ky­mas, su­da­rąs 6,6 proc. iš­lai­dų Pa­ly­gi­ni­mui – vi­du­ti­nė savival­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­lai­ky­mo kai­na sie­kė 8 proc.
Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bė bu­vo nu­sta­čiu­si 0,5 proc. ne­kil­no­ja­mo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą (tai – ma­žes­nis nei vi­du­ti­nis 0,7 proc. ta­ri­fas). Ta­čiau ne­nau­do­ja­mo nekil­nojamo tur­to ir ap­leis­tos že­mės mo­kes­čių ta­ri­fai bu­vo mak­si­ma­lūs ir sie­kė 3 ir 4 proc. Šiuos mo­kes­čius per­žiū­rė­jus, ga­lė­tų pa­ge­rė­ti sa­vi­val­dy­bės „Mo­kes­čių“ sri­ties ver­ti­ni­mas. Vi­du­ti­nė ver­slo liu­di­ji­mų kai­na, sie­ku­si 99 eu­rus, bu­vo šiek tiek di­des­nė nei vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se (96 eu­rai). Iš­duo­tų ver­slo liudi­jimų skai­čius, ten­kan­tis tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų (39,3), bu­vo ma­žes­nis nei vi­du­ti­nis (41).
Di­des­nė nei vi­du­ti­nė ver­slo liu­di­ji­mų kai­na ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos dar­bo rin­kos ro­dik­lių pra­stė­ji­mui. Nors ne­dar­bas sie­ke 7,1 proc. ir bu­vo ma­žes­nis už vi­du­ti­nį (9,7 proc.), ta­čiau au­go 0,6 proc. – spar­čiau nei vi­du­ti­niš­kai (0,4 proc.) Nors il­ga­lai­kių be­dar­bių da­lis (20,5 proc. vi­sų be­dar­bių) bu­vo ma­žes­nė už vi­du­ti­nę (28,6 proc.), ta­čiau ji taip pat au­go 2,4 proc., kai vi­du­ti­niš­kai sa­vi­val­dy­bė­se il­ga­lai­kių be­darbių ma­žė­jo 0,2 proc.
Ge­rai ver­tin­ta, kad sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­jo jai pri­klau­san­čių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trų. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­gas ten­ki­no pri­va­tus sek­to­rius.
Kaip ir pra­ei­tais me­tas, sil­pnes­niam re­zul­ta­tui „Trans­por­to“ sri­ty­je įta­kos tu­rė­jo tai, kad 2018 m. nė vie­nas kon­kur­sas, skir­tas vie­šo­jo trans­por­to maršru­tams, ne­bu­vo skelb­tas vie­šai.
„Pui­ku, kad Plun­gė­je il­ga­lai­kių be­dar­bių yra ma­žiau nei vi­du­ti­niš­kai sa­vi­val­dy­bė­se – il­giau kaip pu­sę me­tų ar me­tus dar­bo ne­tu­rė­jo kas penk­tas be­dar­bis. Tu­ri­me sa­vi­val­dy­bių, kai to­kių be­dar­bių yra kas ant­ras“, – pa­ste­bi Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to vy­res­nio­ji eks­per­tė In­drė Ge­ny­tė-Pik­čie­nė.

LLRI inf.

Komentarai
Kiti straipsniai