Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Pa­si­prie­ši­nus Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nei, tri­jų mo­kyk­lų su­jun­gi­mo pla­nas žlu­go

Spa­lio 21-osios Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­tas su­si­ti­ki­mas su Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­ne pa­krei­pė ad­mi­nist­ra­ci­jos pla­nus ki­ta lin­kme. Po­sė­džio me­tu nu­tar­ta at­si­sa­ky­ti min­ties su­jung­ti Ša­tei­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, Pla­te­lių gim­na­zi­ją ir Pla­te­lių uni­ver­sa­lų­jį dau­gia­funk­cį cen­trą į vie­ną di­de­lį da­ri­nį – jung­ti­nę mo­kyk­lą. Tad šio klau­si­mo į Sa­vi­val­dy­bės 2020-ųjų me­tų pla­nus ke­ti­na­ma ne­be­trauk­ti.

Su­si­ti­ki­mo su Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­ne ana­li­zę pri­sta­tė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė. Ji pa­sa­ko­jo, kad spa­lio 8 die­ną Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nės pa­gei­da­vi­mu or­ga­ni­zuo­tas su­si­ti­ki­mas, į ku­rį vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė bei Ta­ry­bos na­rė V. Bon­daus­kie­nė. Su Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­ne ap­tar­tas mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos klau­si­mas, apie ku­rį bu­vo už­si­min­ta pra­ėju­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu.
Kaip po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jo V. Bon­daus­kie­nė, su­si­ti­ki­me pri­sta­ty­tos pla­nuo­ja­mo įgy­ven­din­ti pro­jek­to prie­žas­tys, tiks­lai ir ga­li­mi re­zul­ta­tai. Ša­tei­kiš­kiai, iš­klau­sę in­for­ma­ci­jos apie pla­nuo­ja­mą pro­jek­tą, pa­sak Ta­ry­bos na­rės, ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­rė nau­jo­vei – su­jung­ti mo­kyk­las į vie­ną da­ri­nį. „Ne­pa­vy­ko ben­druo­me­nės įti­kin­ti, kad šis mo­kyk­lų su­jun­gi­mas at­neš­tų fi­nan­si­nę nau­dą bei pa­ge­rė­tų ug­dy­mo ko­ky­bė. Nie­ko ki­to ne­be­li­ko, tik at­šauk­ti pla­nus, nes šiuo klau­si­mu ša­tei­kiš­kiai bu­vo ka­te­go­riš­ki. Jie ne­pri­ta­rė nau­jo ti­po jung­ti­nei mo­kyk­lai. Ta­čiau pa­si­džiau­gė­me mo­kyk­lo­je ge­rai dir­ban­čiais mo­ky­to­jais, ypač – su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais. Taip pat džiau­gia­mės ir kiek­vie­nais moks­lo me­tais vis di­dė­jan­čiu mo­ki­nių ska­ičiu­mi“, – apie su­si­ti­ki­mą su ša­tei­kiš­kiais pa­sa­ko­jo V. Bon­daus­kie­nė.
Kaip sa­kė Ta­ry­bos na­rė, šio­je mo­kyk­lo­je yra ne tik ge­rų da­ly­kų, bet ir pro­ble­mų. „Ne­re­mon­tuo­ta spor­to sa­lė ba­do akis. Mo­kyk­lo­je vyks­ta di­de­lė mo­ky­to­jų kai­ta – šiais moks­lo me­tais pa­si­kei­tė 20 pro­cen­tų mo­ky­to­jų. Ki­to­mose ra­jo­no mo­kyk­lo­se vi­du­ti­niš­kai pa­si­kei­tė tik trys pro­cen­tai mo­ky­to­jų. To­kia kai­ta ne­at­ne­ša ge­rų mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų, ken­čia ug­dy­mo ko­ky­bė. Iš­ki­lo ir dar vie­na pro­ble­ma – kai ku­rių mo­ki­nių tė­ve­liai, mo­kyk­los ben­druo­me­nės mo­ky­to­jai tu­rė­jo nu­si­skun­di­mų dėl pras­to Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo“, – su­si­ti­ki­mo me­tu pa­ste­bė­tas pro­ble­mas gvil­de­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Pra­ne­šė­ja pri­dū­rė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pla­nuo­da­ma mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ką, tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti pla­no nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos Ša­tei­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, Pla­te­lių gim­na­zi­ją ir Pla­te­lių uni­ver­sa­lų­jį dau­gia­funk­cį cen­trą su­jung­ti į vie­ną da­ri­nį – jung­ti­nę mo­kyk­lą.
V. Bon­daus­kie­nė taip pat pa­brė­žė, jog Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų skelb­ti ir di­rek­to­rių kon­kur­są, nes mi­nė­tų mo­kyk­lų di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jai ug­dy­mui lai­ki­nai di­rek­to­rių pa­rei­gas ei­na dau­giau kaip vie­nuo­li­ka mė­ne­sių. Pa­gal esa­mą tvar­ką kon­kur­sai jau tu­rė­tų bū­ti skel­bia­mi. Tai pa­dė­tų iš­spręs­ti daug mo­kyk­lo­se iš­ki­lu­sių pro­ble­mų, nes lai­ki­nai ei­nan­tie­ji di­rek­to­rių pa­rei­gas tu­ri la­bai daug dar­bo ir daug ko ne­spė­ja.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas G. Ri­mei­kis pa­brė­žė, kad nė­ra pra­smės pyk­ti ar reikš­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, jog pla­nas su­jung­ti mi­nė­tas mo­kyk­las žlu­go. „Su­pran­ta­mas da­ly­kas, kad ša­tei­kiš­kiams mo­ky­to­jams ne­rū­pi, kas de­da­si ki­to­se mo­kyk­lo­se. Mes, Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, šią si­tu­a­ci­ją ver­ti­na­me glo­ba­liau. Mums ne­rū­pi, kas de­da­si ki­tų ra­jo­nų mo­kyk­lo­se. O Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja dau­ge­lį da­ly­kų taip pat ma­to glo­ba­liau“, – ban­dė pa­tei­sin­ti su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ve­dė­jas G. Ri­mei­kis ir pri­dū­rė, kad vis tik rei­kė­tų pa­si­mo­ky­ti iš pra­ei­ties klai­dų – dar vi­sai ne­se­niai nie­ko ge­ro ne­da­vė Žli­bi­nų ir Kan­tau­čių mo­kyk­lų per­tvar­ka – tų mo­kyk­lų jau ne­bė­ra.
Bai­giant svars­ty­ti šį dar­bot­var­kės klau­si­mą, G. Ri­mei­kis pa­brė­žė, kad jei vi­suo­me­nė prie­ši­na­si, pri­vers­ti­nai su­jung­ti mo­kyk­lų ne­ga­li­ma, tad pla­no rei­kia at­si­sa­ky­ti. „To­liau kal­bė­si­mės, tar­si­mės, kaip ką ge­riau pa­da­ry­ti“, – pa­brė­žė G. Ri­mei­kis.
Po­sė­džio me­tu nu­tar­ta ne­įtrauk­ti mo­kyk­lų su­jun­gi­mo pro­jek­to į 2020-ųjų Sa­vi­val­dy­bės pla­nus.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Šateikių mokyklos bendruomenei mokyklų sujungimo planas nepatiko, tad šis klausimas daugiau nebebus svarstomas.

Komentarai
Kiti straipsniai