Penktadienis, 2023 m. birželio 02 d.

Ne­iš­se­mia­mos Eras­mus+ pro­jek­to „Ho­o­ked on Mat­he­ma­tics‘‘ ga­li­my­bės: kū­ry­bi­nė žiū­ra ma­te­ma­ti­ko­je

2019 me­tų spa­lio 12–19 die­no­mis Bel­gi­jo­je vy­ko tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Ho­o­ked on Mat­he­ma­tics“ part­ne­rių mo­ky­mo ir mo­ky­mo­si veik­los, orien­tuo­tos į ma­te­ma­ti­kos ir me­nų sin­te­zę.

Ofi­cia­liai Ron­se mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pro­jek­tą pri­sta­tė jo ko­or­di­na­to­rė mo­ky­to­ja Li­gi­ta Er­mi­nai­tė. Taip pat Lie­tu­vai at­sto­va­vo mo­ky­to­jos Jo­lan­ta Ma­žuk­nė ir Re­na­ta Gu­die­nė bei gim­na­zis­tai Si­mo­nas Ale­liū­nas, Ig­nas Bal­tuo­nė, Ma­tas Er­mi­nas, Pau­lius Vil­nius. Be Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, pro­jek­te da­ly­vau­ja mo­kyk­los iš Bel­gi­jos, Bul­ga­ri­jos, Ita­li­jos, Ru­mu­ni­jos ir Tur­ki­jos.
Pro­jek­to me­tu Da Vin­ci Cam­pus mo­kyk­lo­je vy­ko kū­ry­bi­nės me­no ir ma­te­ma­ti­kos veik­li­ni­mo dirb­tu­vės: ma­te­ma­ti­nių me­no dar­bų kū­ri­mas, jų pa­ruo­ši­mas pa­ro­dai, eks­po­na­vi­mas ir su­kur­tų dar­bų auk­cio­nas lab­da­rin­gais tiks­lais. De­monst­ruo­tas kū­no lanks­tu­mas, si­met­ri­ja ir li­ni­jų der­mė su­da­rant ma­te­ma­ti­nes fi­gū­ras for­ma­vo nau­ją ma­te­ma­ti­nę įžval­gą. Džiu­gi­no vie­ti­nės spau­dos dė­me­sys pa­ro­dai ir pro­jek­to da­ly­viams.
Pa­si­di­džia­vi­mą eu­ro­pie­tiš­ka kil­me kė­lė ap­si­lan­ky­mas Eu­ro­pos Par­la­men­te. Ten taip pat ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ta ak­tu­a­li pro­jek­to te­ma.
Ypa­tin­gą pri­dė­ti­nę ver­tę pro­jek­to da­ly­viams su­kū­rė ap­si­lan­ky­mas olan­dų kil­mės dai­li­nin­ko M. C. Es­cher mu­zie­ju­je Ha­go­je, Ny­der­lan­duo­se. Ste­bi­no, tel­kė ir ža­vė­jo sa­vi­tas jo si­met­ri­jos-asi­met­ri­jos, to­lė­ji­mo-ar­tė­ji­mo, veid­ro­di­nio dar­bų at­spin­džio pa­nau­do­ji­mas, kur jau­čia­ma tam­pri fi­lo­so­fi­nė, so­cia­li­nė žmo­gaus ir gam­tos vie­no­vė.
Pro­jek­to veik­lų įvai­ro­vė ir skir­tin­gi žiū­ros taš­kai su­ku­ria nau­jas ma­te­ma­ti­nes in­teg­ra­ci­jas, da­ro ma­te­ma­ti­ką pa­ži­nią ir pa­trauk­lią, o kū­ry­bi­nis in­kliu­zas „Aš ky­lu, kai ga­liu pa­si­telk­ti ma­te­ma­ti­nį ži­no­ji­mą“ įga­li­na nau­joms pa­ieš­koms.

Jo­lan­ta Ma­žuk­nė ir Li­gi­ta Er­mi­nai­tė
Pro­jek­to va­do­vės

Komentarai
Kiti straipsniai