Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Lio­liai – gra­žiau­sias kai­mas su po­il­sio zo­na

Tra­di­ciš­kai rug­sė­jo pa­bai­go­je, per My­ko­li­nių šven­tę, ap­do­va­no­ja­mi gra­žiau­sių ir tvar­kin­giau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai, tvar­kin­giau­sias kai­mas bei gat­vė. Šie­met abu šie ap­do­va­no­ji­mai ati­te­ko Lio­lių kai­mui ir ja­me esan­čiai Gin­ta­ro gat­vei. Gar­bin­gus ap­do­va­no­ji­mus at­si­ė­mė Lio­lių kai­mo se­niū­nai­tė Ali­na Jur­kie­nė ir ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Ma­ro­zas.
Lio­lių kai­mui – du ap­do­va­no­ji­mai

Lio­liuo­se (Lio­liuo­se, Skrob­ly­je, Už­upiuo­se, Jan­kai­čiuo­se) gy­ve­na apie 100 žmo­nių. Lio­lių ben­druo­me­nė šiuo me­tu vie­ni­ja 37 na­rius. Ben­drai veik­lai su­bur­ti, su­kvies­ti žmo­nes pa­vy­ko ak­ty­viai kai­mo se­niū­nai­tei A. Jur­kie­nei. Šie­met po ke­lių me­tų per­trau­kos lio­liš­kiai vėl da­ly­va­vo My­ko­li­nių šven­tė­je – no­rą pa­reiš­kė pa­tys ben­druo­me­nės na­riai. Gal­būt to­dėl lio­liš­kių ben­druo­me­nės sta­las lū­žo nuo že­mai­tiš­kų pa­tie­ka­lų gau­sos. Čia pui­ka­vo­si ci­bu­ly­nė, že­mai­tiš­kas kas­ti­nys ir šiur­pa, na­mi­nė gi­ra, net pa­čių lio­liš­kių už­au­gin­tų ši­lau­o­gių uo­gie­nė, na­mi­niai py­ra­gai ir ki­ti ska­nu­my­nai. Šven­tė­je da­ly­vau­ta ne vel­tui – ben­druo­me­nė grį­žo su dviem ap­do­va­no­ji­mais. Anot ak­ty­vios ben­druo­me­nės na­rės Ag­nės Ma­ro­zie­nės, gau­ti ap­do­va­no­ji­mai dar la­biau ska­ti­na rū­pin­tis ap­lin­ka bei žmo­nė­mis, nes be tar­pu­sa­vio su­ta­ri­mo to ne­bū­tų pa­vy­kę pa­siek­ti.

Tvar­kė ir gra­ži­no sa­vo kai­mą pa­laips­niui

Lio­lių kai­mas tvar­kė­si pa­ma­žu, pir­ma­sis žings­nis ženg­tas 2015 m., kai jie ati­da­rė sa­vo par­ką. Prie bu­vu­sios mo­kyk­los lio­liš­kiai iš­va­lė tven­ki­nį, pri­lei­do į jį amū­rų, kad šios žu­vys ne­leis­tų van­de­niui už­žel­ti, su­tvar­kė pa­kran­tes, ap­so­di­no me­de­liais, pa­da­rė suo­liu­kų, pa­sta­tė pa­vė­si­nę. Po­il­sio par­ko ap­lin­kai tvar­ky­ti įsi­gy­ta sa­va­ei­gė ve­jap­jo­vė-trak­to­riu­kas, žo­liap­jo­vė (krū­map­jo­vė). Įam­žin­da­mi šį įvy­kį, sve­čiai ir šei­mi­nin­kai ant tven­ki­nio kran­to pa­so­di­no ąžuo­liu­ką. Da­bar tven­ki­nys – Lio­lių kai­mo puoš­me­na. Čia ir pa­si­vaikš­čio­ti, ir pa­ben­drau­ti ga­li­ma, ir su kny­ga ra­miai pa­sė­dė­ti. Be abe­jo, tai pui­ki vie­ta ben­druo­me­nės ren­gi­niams, ku­rių tik­rai ne­stin­ga. Įgy­ven­din­da­mi šį pro­jek­tą, lio­liš­kiai ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ku iš­rin­ko M. Ma­ro­zą.
Po po­ros me­tų Lio­liuo­se ati­da­ry­tos ben­druo­me­nės pa­tal­pos, ku­rių įren­gi­mu rū­pi­no­si vi­si vie­nin­gai: tuo­me­ti­nis Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nas Ro­ma­nas Jur­čius at­ve­žė žvy­ro, ak­me­nu­kų, ply­te­lių, ver­sli­nin­kas To­mas Skie­rus pa­do­va­no­jo ben­druo­me­nei ži­di­nį pa­tal­poms šil­dy­ti, Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis ieš­ko­jo, kur pi­giau lio­liš­kiams įsi­gy­ti rei­ka­lin­gų me­džia­gų. Kraš­tie­tis Ste­po­nas Sau­dar­gas pri­si­dė­jo fi­nan­siš­kai, o ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė sky­rė pa­ra­mą pa­tal­poms įruoš­ti. Pa­sta­te, ku­ria­me įsi­kū­rė ben­druo­me­nės na­mai, yra ir kai­mo bib­lio­te­ka. Ben­druo­me­nės reik­mėms ati­te­ko po­ra kam­ba­riu­kų, ku­rie bu­vo už­mū­ry­ti, o į juos pa­tek­ti bu­vo ga­li­ma tik per bib­lio­te­ką. Iš Sa­vi­val­dy­bės ga­vus lei­di­mą nau­do­tis pa­tal­po­mis, su­dė­ti lan­gai, su­tvar­ky­tos grin­dys, sie­nos, at­nau­jin­tos lu­bos, ir nuo to lai­ko ben­druo­me­nė tu­ri sa­vo na­mus.

Ben­druo­me­nės stip­ry­bė – vie­nin­gu­mas

Apie Lio­lių ben­druo­me­nę ir jos veik­las pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo jos na­rė A. Ma­ro­zie­nė. Anot mo­ters, Lio­lių ben­druo­me­nė gy­vuo­ja nuo 2006 me­tų, o per tiek me­tų daug kas bu­vo pa­da­ry­ta. „Sten­gia­mės su­bur­ti žmo­nes, kad tarp žmo­nių esant to­kiam su­sve­ti­mė­ji­mui, ne­bi­jo­tu­me ben­drau­ti vie­ni su ki­tais, drįs­tu­me pa­pra­šy­ti pa­gal­bos, iš­mok­tu­me pri­im­ti ki­tų tei­kia­mą pa­gal­bą“, – sa­ko A. Ma­ro­zie­nė. Lio­liuo­se kiek­vie­nais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­mos tal­kos, jų me­tu tvar­ko­mas Lio­lių po­il­sio par­kas ir ki­tos vie­šo­sios erd­vės – grė­bia­mi la­pai, so­di­na­mos gė­lės, pjau­na­ma žo­lė. Lio­liš­kiai gra­ži­na kai­mo ap­lin­ką, kad ir pa­tiems, ir ki­tiems čia be­si­lan­kan­tiems bū­tų ma­lo­nu ir ge­ra.
Kas­met lie­pos 6-ąją Lio­lių po­il­sio par­ke ben­druo­me­nė ren­ka­si gie­do­ti tau­tiš­kos gies­mės. Šie­met, mi­nint Bal­ti­jos ke­lio 30-me­tį, kai­mo žmo­nės sim­bo­liš­kai ap­juo­sė Lio­lių po­il­sio par­ko tven­ki­nį. „Esa­me or­ga­ni­za­vę pa­va­sa­ri­nę ak­ci­ją, ku­rios me­tu rei­kė­jo pa­si­ga­min­ti su tė­vais ar se­ne­liais ir at­si­nešti in­ki­lą į Lio­lių po­il­sio par­ką. Da­bar pa­va­sa­rį mū­sų par­kas pri­si­pil­do paukš­čių gies­mių. Į vi­sas veik­las sten­gia­mės įtrauk­ti ne tik ben­druo­me­nės na­rius, bet ir vai­kus, jau­ni­mą, gar­bin­go am­žiaus žmo­nes. Tik bū­da­mi kar­tu, dirb­da­mi, švęs­da­mi šven­tes, tai da­ry­da­mi sa­va­no­riš­kai bei ro­dy­da­mi pa­vyz­dį sa­vo vai­kams, su­tei­kia­me pras­mę sa­vo gy­ve­ni­mui, ei­na­me pir­myn ir to­bu­lė­ja­me“, – kal­ba A. Ma­ro­zie­nė.
Lio­liš­kiai ne tik su­si­ren­ka į tal­kas, mi­ni šven­tes ir su­kak­tis, ta­čiau tu­ri ir dar vie­ną gra­žią tra­di­ci­ją – svei­ki­na gar­bin­gų ju­bi­lie­jų su­lau­ku­sius ben­druo­me­nės na­rius. Ši gra­ži ini­cia­ty­va at­si­ra­do min­tį iš­sa­kius vie­na­me ben­druo­me­nės su­si­rin­ki­me. „Ma­to­me, kad ju­bi­lia­tams tai svar­bu, jie mū­sų lau­kia. Mū­sų ša­ly­je daug gar­bin­go am­žiaus žmo­nių yra vie­ni­ši, jiems trūks­ta ben­dra­vi­mo bei dė­me­sio. Lio­lių ben­druo­me­nė vi­sa­da sten­gia­si įtrauk­ti vy­res­nius žmo­nes į įvai­rias veik­las – taip lei­džia­me jiems jaus­tis svar­biems ir rei­ka­lin­giems. Kvie­čia­me juos da­lin­tis su mu­mis pa­tir­ti­mi, o mes iš jų mo­ko­mės ir au­ga­me“, – sa­ko A. Marozienė.
Pa­klaus­ta apie at­ei­ties pla­nus ir nu­ma­to­mus dar­bus, mo­te­ris sa­ko, kad gal­vo­je su­ka­si min­tys, ką dar bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti, kaip su­do­min­ti žmo­nes, juos įtrauk­ti į įvai­rias veik­las. Ben­druo­me­nė sten­gia­si da­ly­vau­ti įvai­riuo­se su­si­ti­ki­muo­se bei ren­gi­niuo­se, ku­riuos or­ga­ni­zuo­ja Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė. Ge­gu­žės 10 d. Lio­lių ben­druo­me­nė da­ly­va­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­to­je Eu­ro­pos die­nai skir­to­je Eu­ro­pos sko­nio ra­ga­vi­mo ke­lio­nė­je. Lio­lių ben­druo­me­nė pri­sta­tė Da­ni­ją ir jos tra­di­ci­nius val­gius. Per­nai šal­tuo­ju me­tų lai­ku ben­druo­me­nės na­muo­se penk­ta­die­niais bu­vo ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai-pa­si­sė­dė­ji­mai, ku­rių me­tu mo­te­rys da­li­jo­si re­cep­tais, ma­lo­niais rū­pes­čiais, pro­ble­mo­mis. Ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je lio­liš­kiai no­rė­tų suor­ga­ni­zuo­ti ben­druo­me­nės na­rių iš­vy­ką į ko­kią žy­mią Lie­tu­vos vie­tą. Taip pat spa­lio pa­bai­go­je pla­nuo­ja­ma su­da­ly­vau­ti La­bar­džių bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ja­ma­me pro­tų mū­šy­je. Ben­druo­me­nės na­muo­se pla­nuo­ja­ma Ad­ven­to me­tu suor­ga­ni­zuo­ti po­ezi­jos va­ka­rą.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai