Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Iš­rink­tas Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas bu­vo dos­nus – pri­ta­rė vi­sų pra­šy­mams

Spa­lio 22-osios Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mo žo­džiais. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis juos sky­rė iš­rink­tiems nau­jiems Spor­to ta­ry­bos na­riams – Ta­ry­bos na­riui Gin­ta­rui Ba­gu­žiui, Grum­blių se­niū­nai­ti­jos ben­druo­me­nės „Var­na­kal­nis“ na­rei Ali­nai Bru­žie­nei, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Man­tui Čes­naus­kui, spor­to klu­bo „Už Plun­gę“ va­do­vui Vir­gi­li­jui La­piui, VŠK „Bokš­tas“ va­do­vui Ro­lan­dui Ma­čiu­i­čiui, Ta­ry­bos na­riams Ju­liui Ne­kra­šui, Al­gir­dui Pe­čiu­liui, mo­tok­ro­so klu­bo „Že­mai­ti­ja“ va­do­vui Sau­liui Stan­kui ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jos at­sto­vui Mar­ty­nui Stan­či­kui.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė nau­jos su­dė­ties Spor­to ta­ry­bai lin­kė­jo ge­ro dar­bo ir di­džiu­lės sėk­mės. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas, pra­dė­jęs šį po­sė­dį, pa­siū­lė Spor­to ta­ry­bos na­riams iš­si­rink­ti pir­mi­nin­ką ir pa­tei­kė du va­rian­tus – už­ra­šy­ti kan­di­da­tų pa­var­des į la­pe­lius ar­ba siū­ly­ti žo­džiu.
Bu­vo pa­si­rink­tas ant­ras va­rian­tas. Nie­ko ne­lau­kęs, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys G. Ba­gu­žis pa­siū­lė J. Ne­kra­šo kan­di­da­tū­rą ir pri­sta­tė jį kaip „jau­ną, veik­lų, en­tu­zias­tin­gą bei per­pek­ty­vų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį“, pui­kiai tin­kan­tį šioms pa­rei­goms. Dau­giau kan­di­da­tų ne­pa­siū­ly­ta. Tad nau­juo­ju Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ku vien­bal­siai iš­rink­tas Ju­lius Ne­kra­šas. Jis pa­va­duo­to­ju pa­siū­lė ki­tą Ta­ry­bos na­rį A. Pe­čiu­lį. Tam taip pat pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.
Po­sė­džio va­do­va­vi­mą į sa­vo ran­kas pe­rė­męs nau­ja­sis Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas J. Ne­kra­šas per­ėjo prie gau­tų pra­šy­mų ap­ta­ri­mo. Jis pa­brė­žė, kad pir­miau­sia rei­kė­tų iš­klau­sy­ti pra­šy­mus, o po to dis­ku­tuo­ti, kam ir kiek skir­ti lė­šų. Po­sė­džio pir­mi­nin­kas po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad Spor­to ta­ry­bos biu­dže­te yra tik 220 eu­rų.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė, iš­klau­siu­si J. Ne­kra­šo trum­pos in­for­ma­ci­jos, pri­mi­nė, jog gau­tas Plun­gės mo­te­rų fut­bo­lo klu­bo „Red­li­pas“ pra­šy­mas, ku­ria­me sa­ko­ma, jog mo­te­rų fut­bo­lo klu­bas ne­pa­si­ra­šė su­tar­ties, kad gau­tų pi­ni­gų iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos, tad biu­dže­to krep­še­ly­je lie­ka dar 200 eu­rų. Iš vi­so su­si­da­ro 420 eu­rų su­ma.
J. Čiu­že­lie­nė taip pat pa­tei­kė ir ke­tu­ris pra­šy­mus. Ji sa­kė, jog Plun­gės SRC vi­suo­me­ni­niam šach­ma­tų klu­bui „Bokš­tas“ pra­šo skir­ti 300 eu­rų, kad sėk­min­gai žai­džian­ti šach­ma­ti­nin­kė Ago­ta Kon­tri­mai­tė tu­rė­tų ga­li­my­bę da­ly­vau­ti čem­pio­na­te.
Dar vie­nas SRC pra­šy­mas – pa­va­sa­rį vy­ku­sioms spor­to mė­gė­jų žai­dy­nėms (ža­dė­ta de­vy­nioms se­niū­ni­joms skir­ti po 120 eu­rų) star­ti­niam mo­kes­čiui pa­deng­ti. Iš vi­so su­si­da­ro 1080 eu­rų.
Mo­tok­ro­so klu­bas „Že­mai­ti­ja“, pa­sak J. Čiu­že­lie­nės, pra­šo 210 eu­rų, Plun­gės fut­bo­las – 500 eu­rų, Plun­gės „Olim­pas“ – net 20 tūkst. eu­rų.
Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas J. Ne­kra­šas, iš­klau­sęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tės in­for­ma­ci­jos, pa­brė­žė, jog re­zer­ve yra 1300 eu­rų. Tad, kaip sa­kė, kas yra pa­ža­dė­ta se­niū­ni­joms, rie­kia duo­ti.
Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Pe­čiu­lis manė, jog mo­tok­ro­so klu­bui „Že­mai­ti­ja“ ir­gi bū­ti­nai rei­kia skir­ti pa­ža­dė­tas lė­šas. Tam pri­tar­ta be­dru su­ta­ri­mu.
Kaip po­sė­džio me­tu sa­kė J. Ne­kra­šas, nau­jai skir­tų pi­ni­gų yra 5000 eu­rų. Be olim­pie­čių pra­šo­mos 20 tūkst. eu­rų su­mos, iš vi­so rei­kia 1010 eu­rų. „Prie nau­jai skir­tų 5000 pri­dė­ki­me biu­dže­te li­ku­sius 420 eu­rų. Tad iš vi­so tu­ri­me 5420 eu­rų. Kaip da­lin­si­me? Ar nau­jai skir­tus pi­ni­gus ati­duo­si­me „Olim­pui“, ar me­si­me į ben­drą krū­vą ir pa­ten­kin­si­me vi­sus pra­šy­mus?“ – klau­sė po­sė­džia­vu­sių­jų J. Ne­kra­šas ir iš­reiš­kė nuo­mo­nę, jog skriaus­ti ne­no­rė­tų nei vie­no.
Po­sė­džio me­tu nu­spręs­ta pa­ten­kin­ti vi­sus ma­žes­nius pra­šy­mus, o li­ku­sią su­mą skir­ti krepš­ni­nio klu­bui „Olim­pas“, li­ku­tį pri­mo­kė­ti iš nau­jo biu­dže­to.
To­liau vy­ku­sio po­sė­džio me­tu J. Čiu­že­lie­nė su­pa­žin­di­no su lau­ko te­ni­so klu­bo pra­šy­mu pa­deng­ti sa­lės nuo­mos iš­lai­das. Šiuo me­tu klu­bas, pa­sak spe­cia­lis­tės, už sa­lę kas mė­ne­sį mo­ka po 600 eu­rų. Plun­gės SRC di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las kal­bė­jo apie nie­kaip ne­pra­si­de­dan­čius ir­kla­vi­mo ba­zės re­mon­to dar­bus.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kas J. Ne­kra­šas sa­kė, kad rei­kia lai­ky­tis tai­syk­lių ir vi­sus pra­šy­mus bei pa­siū­ly­mus teik­ti iš anks­to. Be to, pa­sak pir­mi­nin­ko, pir­miau­sia rei­kė­tų pa­si­tvir­tin­ti dar­bo pla­nus, vė­liau per tris sa­vai­tes ap­ro­buo­ti vi­sus pra­šy­mus bei pa­siū­ly­mus ir tuo­met jau spręs­ti, ką ir kaip da­ry­ti.
Po­sė­džio me­tu Ta­ry­bos na­rys G. Ba­gu­žis, iš­klau­sęs in­for­ma­ci­jos apie nuo­la­ti­nį pi­ni­gų sty­gių, klau­sė apie lė­šas, gau­na­mas iš įvai­rių fon­dų. Jis pa­brė­žė, kad kol kas be­veik nie­ko šiuo klau­si­mu nė­ra da­ro­ma, pa­siū­lė ra­šy­ti pro­jek­tus fi­nan­sa­vi­mui gau­ti.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Naujai išrinktas Sporto tarybos pirmininkas buvo dosnus.

Komentarai
Kiti straipsniai