Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Grad prix – tik pra­smin­go ke­lio pra­džia

Į me­no mo­kyk­lą mo­ky­tis gro­ti akor­de­o­nu pas mo­ky­to­ją Lai­mą Jun­du­lie­nę Eli­jus at­ėjo 2015 me­tais, kai jam bu­vo aš­tuo­ne­ri. Jaut­riam ir emo­cin­gam vai­kui rei­kė­jo lai­ko, kad ap­si­pras­tų su ap­lin­ka, mo­ky­to­jais. Vai­ki­nu­kas emo­ci­jas lin­kęs lai­ky­ti sa­vy­je, tad pri­rei­kė me­tų, kol at­si­sklei­dė jo ge­bė­ji­mas ge­rai jaus­tis sce­no­je.

2017 me­tais pir­mą kar­tą da­ly­vau­da­mas XVI Že­mai­ti­jos ir Klai­pė­dos kraš­to jau­nų­jų akor­de­o­nis­tų kon­kur­se, Eli­jus lai­mė­jo pir­mą vie­tą. Ant­ras kon­kur­sas „Va­mo­ak­kor­de­on­wet­tbe­werb 2017“ jau bu­vo tarp­tau­ti­nis ir vy­ko Aust­ri­jo­je. Kon­ku­ruo­ti Vie­no­je – ka­ra­lių mies­te, kur gy­ve­no ir kū­rė gar­siau­si pa­sau­lio ge­ni­jai W. A. Mo­zart, L. van Be­et­ho­ven, F. J. Ha­ydn, J. Strauss ir ki­ti kla­si­ki­nės mu­zi­kos eli­to at­sto­vai, bu­vo ypa­tin­ga gar­bė.
Da­ly­viai iš 6 Eu­ro­pos ša­lių bu­vo stip­rūs var­žo­vai, ta­čiau Eli­jus, kad ir gro­da­mas ne­ati­tin­kan­čiu šiuo­lai­ki­nių stan­dar­tų „Welt­meis­ter“ akor­de­o­nu, vis­ką at­li­ko pro­fe­sio­na­liai ir tarp 36 da­ly­vių už­ėmė tre­čią vie­tą!
Da­ly­vau­jant kon­kur­suo­se, la­bai svar­bu ne tik mo­ky­to­jo pa­rink­ta pro­gra­ma ir pro­fe­sio­na­lus pa­ruo­ši­mas, bet ir ko­ky­biš­kas in­stru­men­tas. Kai va­ži­nė­ji po tarp­tau­ti­nius kon­kur­sus, ku­rie vyks­ta Eu­ro­po­je, aiš­kiai su­pran­ti, kad no­rė­da­mi var­žy­tis tarp stip­riau­sių­jų, jaus­tis pil­na­ver­čiais eu­ro­pie­čiais, mes pri­va­lo­me tu­rė­ti šiuo­lai­ki­nius, ko­ky­biš­kus in­stru­men­tus. Juk mes at­sto­vau­ja­me Lie­tu­vai ir Plun­gės mies­tui Eu­ro­po­je!
La­bai džiau­giuo­si, kad Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la tu­ri ga­li­my­bę at­nau­jin­ti in­stru­men­tų ba­zę – nu­pirk­ti ke­lis įvai­rių dy­džių šiuo­lai­kiš­kus ita­liš­kus rink­ti­nių bo­sų PIGINI akor­de­o­nus, ku­riais gro­da­mi kon­kur­suo­se jau­čia­mės pil­na­ver­čiai da­ly­viai.
Be­ga­li­nį pa­si­di­džia­vi­mą jau­tė­me su Eli­ju­mi gro­da­mi PIGINI fir­mos nau­juo­ju akor­de­o­nu šį ru­de­nį (rug­sė­jo 27 d.) 29-aja­me tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Ita­li­jo­je, Lan­cia­no mies­te! Į šį kon­kur­są su­kvie­čia­mi ge­riau­si mu­zi­kan­tai iš įvai­rių ša­lių. Kon­kur­są or­ga­ni­za­vo Vla­di­mir Zu­bic­kij, ži­no­mas Uk­rai­nos kom­po­zi­to­rius, daug me­tų gy­ve­nan­tis Ita­li­jo­je.
Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta iš 10 Eu­ro­pos ša­lių at­sto­vų: Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos, Bul­ga­ri­jos, Pie­tų Ko­rė­jos, Ki­ni­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos, Veng­ri­jos, Len­ki­jos, Lie­tu­vos.
Eli­jus iš 100 ga­li­mų ba­lų su­rin­ko 98 ir į Plun­gę par­si­ve­žė Grand Prix tau­rę, di­plo­mą bei sim­bo­li­nę pre­mi­ją.
Dvy­li­ka­me­čiui Eli­jui ne­trūks­ta ryž­to ir no­ro to­bu­lė­ti bei siek­ti pro­fe­sio­na­lu­mo. Nors vai­ki­nu­kas gro­ja nau­jau­siu mo­kyk­los įsi­gy­tu akor­de­o­nu, ta­čiau to­kio in­stru­men­to ne­tu­ri. Eli­jus su ma­ma ir vy­res­niu bro­liu gy­ve­na ga­na to­li nuo mo­kyk­los, mies­to pa­kraš­ty­je. Mo­ki­niui, lan­kan­čiam ne tik ben­dro­jo la­vi­ni­mo, bet ir me­no mo­kyk­lą, ras­ti lai­ko ir lais­vą erd­vę re­pe­ti­ci­joms la­bai su­dė­tin­ga. Ma­ma, vie­na au­gin­da­ma du sū­nus, ma­ty­da­ma Eli­jaus už­si­spy­ri­mą ir pa­lai­ky­da­ma jį, pa­si­ry­žo nu­pirk­ti nau­ją bran­gų in­stru­men­tą, lei­sian­tį ber­niu­kui gro­ti na­muo­se. Ta­čiau gau­nant mi­ni­ma­lias pa­ja­mas, tai ga­na su­dė­tin­ga, nes rei­ka­lin­go in­stru­men­to kai­na pra­si­de­da nuo 5 000 eu­rų.
Mu­zi­ki­nis ta­len­tas – pats re­čiau­sias. Eli­jus tai tu­ri ir su­pran­ta, kad tik sun­kiu dar­bu ga­li pa­siek­ti mu­zi­kos aukš­tu­mų, gar­sin­ti Plun­gės mies­to var­dą ne tik Lie­tu­vo­je.
Šiais me­tais švę­si­me pro­fe­sio­na­lio­jo akor­de­o­no 60 me­tų ju­bi­lie­jų Lie­tu­vo­je. Me­no mo­kyk­la, no­rė­da­ma pa­mi­nė­ti šią iš­ki­lią da­tą ir kar­tu pa­dė­ti Eli­jui įsi­gy­ti pro­fe­sio­na­lų in­stru­men­tą, or­ga­ni­zuo­ja akor­de­o­no mu­zi­kos lab­da­ros va­ka­rą-kon­cer­tą.
Ma­lo­niai kvie­čia­me vi­sus pa­si­klau­sy­ti šil­tų, mie­lų akor­de­o­no gar­sų ir kar­tu pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant ta­len­tin­go vai­ki­no sva­jo­nę tap­ti pro­fe­sio­na­liu mu­zi­kan­tu.
Da­ta: kon­cer­tas įvyks lap­kri­čio 15 d. 16.15 val.
Vie­ta: Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus.
Kon­cer­te da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tai: Nau­jo­sios Vil­nios mu­zi­kos mo­kyk­los akor­de­o­nų or­kest­ras, va­do­vas Ž. Gu­me­na­ja. Taip pat – Eli­jus Da­ni­le­vi­čius, mo­ky­to­ja L. Jun­du­lie­nė, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la.

Lai­ma Jun­du­lie­nė
Mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė

 

Nuotraukoje: Grand Prix lai­mė­to­jas Eli­jus Da­ni­le­vi­čius Ga­la kon­cer­te Lan­cia­no (Ita­li­ja) ope­ros ir ba­le­to te­at­re.

Komentarai
Kiti straipsniai