Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Di­džiau­sia Plun­gės SRC pro­ble­ma – trūks­ta lė­šų trans­por­tui

Spa­lio 21-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie mo­kes­čių už ug­dy­mą su­rin­ki­mą bei jų pa­skirs­ty­mą.

Po­sė­džio me­tu cen­tro di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad tin­ka­mas lė­šų pa­skirs­ty­mas – la­bai svar­bus ir ak­tu­a­lus klau­si­mas. „Sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to vi­sai de­šim­čiai SRC spor­to ša­kų ski­ria 8–10 tūkst. eu­rų per me­tus. Tai la­bai ma­ža su­ma, ypač kai kal­ba­ma apie iš­vy­kas į var­žy­bas. 5 proc. su­rink­tų už ug­dy­mą mo­kes­čių ski­ria­me ad­mi­nist­ra­vi­mui, dar 5 proc. lė­šų – per­spek­ty­viau­siems pen­kiems ar še­šiems spor­ti­nin­kams, ku­riuos esa­me nu­ma­tę pa­rem­ti už aukš­tus re­zul­ta­tus. Li­ku­sio­mis lė­šo­mis tre­ne­riai dis­po­nuo­ja sa­vo nuo­žiū­ra, ta­čiau trans­por­tui vis dėl­to ten­ka skir­ti net 90 proc. vi­sų už ug­dy­mą su­rink­tų lė­šų. O kur dar ap­ran­ga, in­ven­to­rius… Rei­kia nuo­mo­ti au­to­bu­sus, kad spor­ti­nin­kai ga­lė­tų vyk­ti į var­žy­bas, o tai kai­nuo­ja di­de­lius pi­ni­gus. Daž­nai tre­ne­riai su auk­lė­ti­niais į var­žy­bas va­žiuo­ja sa­vo trans­por­tu, pa­de­da ir tė­vai. Taip ir ver­čia­mės“, – apie nuo­la­ti­nį lė­šų sty­gių trans­por­tui po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jo A. Vir­ši­las ir pra­šė Sa­vi­val­dy­bės ras­ti pa­pil­do­mų lė­šų, kad spor­ti­nin­kai tu­rė­tų ga­li­my­bę vyk­ti į var­žy­bas, nes nau­do­ji­ma­sis sa­vo­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis nė­ra pats ge­riau­sias pro­ble­mos spren­di­mo bū­das.
Be to, kaip sa­kė pra­ne­šė­jas, di­de­lė pro­ble­ma yra ir dėl krep­ši­nio. Čia ypač trūks­ta pi­ni­gų. Ten­ka sko­lin­tis iš ki­toms spor­to ša­koms skir­tų lė­šų. Pri­trūks­ta maž­daug apie 1500 eu­rų kas­met. Šie­met trūks­ta­ma su­ma krep­ši­niui – 8000 eu­rų. „Kuo mū­sų auk­lė­ti­nių re­zul­ta­tai ge­res­ni, tuo dau­giau rei­kia iš­leis­ti pi­ni­gų. Rei­kia iš­vy­koms į var­žy­bas, ap­ran­gai, in­ven­to­riui, ki­tiems da­ly­kams. Pa­pil­do­mi Sa­vi­val­dy­bės skir­ti 10 tūkst. trans­por­tui la­bai pa­ge­rin­tų esa­mą si­tu­a­ci­ją“, – pra­šė A. Vir­ši­las.
Plun­gės SRC di­rek­to­rius kal­bė­jo ir apie ki­tas spor­to ša­kas. „Bu­ria­vi­mas – kos­mo­sas. Šiai spor­to ša­kai prak­tiš­kai nie­ko ne­ski­ria­ma. Vai­kai tre­ni­ruo­ja­si, ga­li­ma sa­ky­ti, an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis. Vi­sa fi­nan­si­nė naš­ta gu­la ant mo­ki­nių tė­vų pe­čių. Ne­tu­ri­me nei bu­rės, nei jach­tos. Są­ma­ta šiai spor­to ša­kai yra 16 tūkst. eu­rų. Džiu­gi­na tik tai, kad pa­de­da tė­vai, tu­ri­me ir rė­mė­jų“, – apie ap­leis­tą bu­ria­vi­mo spor­to ša­ką pa­sa­ko­jo A. Vir­ši­las.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė klau­sė pra­ne­šė­jo, ar va­sa­ros me­tu nau­do­ja­ma­si „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to sa­le, ar be rei­ka­lo švais­to­mi pi­ni­gai – mo­ka­mas nuo­mos mo­kes­tis.
„Mi­nė­ta spor­to sa­le nau­do­ja­ma­si nuo­lat. Mo­ka­mas 1500 eu­rų per mė­ne­sį mo­kes­tis. Esant pra­stam orui, sa­lė­je yra daug spor­tuo­jan­čių vai­kų. Ži­no­ma, kai orai ge­ri, ten jų žy­miai ma­žiau“, – at­sa­kė SRC di­rek­to­rius ir pri­dū­rė, jog šia sa­le ga­li nau­do­tis vi­si no­rin­tys pa­spor­tuo­ti.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė lin­kė­jo di­rek­to­riui, kad bū­tų kuo dau­giau ben­drau­ja­ma, ben­dra­dar­biau­ja­ma, ta­ria­ma­si su ben­druo­me­ne. Ji taip pat pa­brė­žė, kad rei­kia pla­čiau skleis­ti in­for­ma­ci­ją. Pa­gal Švie­ti­mo įsta­ty­mą vi­suo­me­nė pri­va­lo ži­no­ti apie nu­veik­tus cen­tro dar­bus, pa­siek­tus re­zul­ta­tus ir iš­leis­tus pi­ni­gus, tad kiek­vie­nais me­tais di­rek­to­rius pri­va­lo pa­teik­ti sa­vo dar­bo veik­los ata­skai­tą.
Bai­giant svars­ty­ti šį dar­bot­var­kės klau­si­mą, po­sė­džia­vu­sie­ji pri­ėjo iš­va­dą, kad vie­na pa­grin­di­nių ir ak­tu­a­liau­sių Plun­gės SRC pro­ble­mų yra trans­por­to iš­lai­dos. „Kam mo­ko­me, ruo­šia­me vai­kus, jei ne­ve­ža­me jų į var­žy­bas, ne­mo­ty­vuo­ja­me. Tai la­bai svar­bu. Be to, už ne­da­ly­va­vi­mą var­žy­bo­se ga­li­ma su­si­lauk­ti ir bau­dų. Rei­kia bū­ti­nai skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų trans­por­tui“, – dar kar­tą pa­brė­žė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai